Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafické symboly znázorňujúce stav alarmu sa nachádzajú naľavo od názvu alarmu v stĺpci Meno.

Význam jednotlivých grafických symbolov pre jednotlivé stavy alarmov vysvetľuje nasledujúca tabuľka.

Symbol Stav alarmu
Stav Normal Stav Normal
Kvitovaný stav Kvitovaný (potvrdený) stav
Nekvitovaný stav Nekvitovaný stav
Alarmový stav Stav Alarm
Blokovaný stav Blokovaný stav
Neznámy stav Neznámy stav

Neznámy stav nastane len v prípade, že proces D2000 Alarm nie je bežiaci.

Write a comment…