Na ladenie skriptu slúži Editor skriptov, ktorý je možné otvoriť nasledovne:

Nutným predpokladom pre spustenie ladenia je:

Po prepnutí skriptu do ladiaceho režimu je potrebné počkať na pozastavenie vykonávania akcií skriptu. Potom je možné sledovať:

Panel nástrojov v editore skriptov obsahuje nasledovné tlačidlá určené pre spustenie ladenie skriptu:

TlačidloPopis


Štart

event - štart inštancie eventu a pozastavenie pred vykonaním prvej akcie
aktívna schéma - tlačidlo je neaktívne


Čakaj na štart skriptu

Príkaz čaká na štart skriptu a splnenie podmienok pre jeho ladenie. Ak sú podmienky splnené, skript je prepnutý do ladiaceho režimu a jeho vykonávanie je pozastavené na prvej akcii.

Podmienky pre prepnutie do ladiaceho režimu sa definujú v nasledovnom okne:Do ladiaceho režimu sa skript prepne po danom počte štartov. Do tohto počtu je možno zahrnúť všetky skripty (bez ohľadu na inštanciu - parameter Len inštanciu nie je začiarknutý) alebo len skripty v určitej inštancii (parameter Len inštanciu je začiarknutý a definované číslo inštancie).

Ak je potrebné vybrať konkrétny D2000 Event alebo D2000 HI proces, na ktorom chcete ESL script ladiť, tak pri stlačení voľby:
   - Čakaj na štart skriptu
   - Pripojenie k bežiacemu eventu
stlačte klávesu SHIFT.

Toto ma za následok otvorenie okna pre zadanie procesu pre ladenie.Ak sa jedná o Server event, ktorý bol spustený v procese *.HIP akciou OPENEVENT, je potrebné určiť, na ktorej strane bol spustený (LOCAL - skript spustený na strane klienta - HI, REMOTE - skript spustený na strane servera - SEE).

Poznámka: Pre objekty typu Event je inštancia fyzická a pre aktívne schémy je inštancia logická.


Pripojenie k bežiacemu scriptu


Editor skriptov sa pokúsi prepnúť skript do ladiaceho režimu. V prípade úspechu je vykonávanie akcií buď pozastavené, alebo Editor skriptov čaká na vykonanie prvej udalosti, pri ktorej zastaví vykonávanie akcií. Ďalší postup je štandardný pre editor skriptov. Ak je v rámci príslušného procesu otvorený daný skript viackrát (v rôznych inštanciách), Editor skriptov automaticky ponúkne ich zoznam.InštanciaLogické číslo inštancie - také, s akým bol daný objekt otvorený.
Číslo inštancie je možné získať pomocou funkcií %HI_GetSelfInstanceId (pre aktívnu schému) alebo %GetSelfInstanceId.
InfoMomentálne neimplementované.
HOBJHOBJ inštancie objektu.
Číslo inštancie umožňuje získať funkcia %GetSelfHBJ.
D2000 Server inštancieČíslo fyzickej inštancie objektu v systéme D2000 - používané procesom D2000 Server.
Fyzické číslo inštancie umožňuje získať funkcia %HI_GetSelfInstanceId (pre aktívnu schému) alebo %GetSelfInstanceId.
Interná inštanciaČíslo inštancie používané interpreterom skriptu - interný jednoznačný identifikátor.
Hodnotu je možné získať prostredníctvom funkcie %GetEventInstanceId.
UžívateľUžívateľ, pod ktorým beží daná inštancia
Popis užívateľaPopis užívateľa, pod ktorým beží daná inštancia

Poznámka: Funkcie uvedené v riadkoch HOBJ a D2000 Server instance vyžadujú zadanie mena procesu, ktorý príslušný skript interpretuje (t.j. D2000 Event Handler pre objekt typu Event alebo D2000 HI pre aktívnu schému).

V režime ladenia sú prístupné tieto tlačidlá:

TlačidloPopis


Pokračovať

Pokračovať vo vykonávaní skriptu, ak bolo vykonávanie pozastavené. (Klávesová skratka F5)


Pauza

Pozastaviť vykonávanie skriptu, ak bolo vykonávanie spustené. (Klávesová skratka F4)


Stop

Ukončenie ladenia skriptu. Ak bolo ladenie zahájené tlačidlom (Štart), bude ukončené vykonávanie skriptu a do monitorovacej databázy bude vložený záznam o vynútenom ukončení. Ak bolo ladenie zahájené voľbou  (Pripojenie k bežiacemu skriptu), inštancia pokračuje vo vykonávaní akcií samostatne ďalej.


Prekročiť

Krokovanie bez vnárania sa. (Klávesová skratka F7)


Vstúpiť

Krokovanie s vnáraním sa. (Klávesová skratka F8)


Ísť na koniec

Začatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby. (Klávesová skratka F6)
  • No labels
Write a comment...