Aktívne schémy sú schémy obsahujúce tzv. skript. Skript je zdrojový text, zapísaný v jazyku ESL (Event Script Language), slúžiaci na ovládanie schémy a jej elementov. Aktívne schémy sú vhodné na interaktívnu komunikáciu s užívateľom, zadávanie dát, tvorbu rôznych vstupných, prehľadových a ovládacích formulárov a pod. Podpora Aktívnych schém v systéme D2000 pozostáva z nasledovných prvkov:

Skripty sú veľmi podobné systémovým eventom - používajú spoločný jazyk ESL a podporujú tú istú množinu akcií. Skripty však majú oproti systémovým eventom mnohé odlišnosti:

  • Sú definované z prostredia procesu D2000 GrEditor ako súčasť schémy.
  • Nie sú viditeľné ako samostatné objekty D2000, sú časťou definície materskej schémy.
  • Jedna schéma obsahuje len jeden skript, ktorý je ale riadený udalosťami - má toľko vstupov - udalostí, koľko rôznych akcií môže užívateľ pre danú schému vygenerovať (napr. OnTimer, OnClose, Button1_OnClick, atď.).
  • Lokálne premenné schémy sú v skripte viditeľné tak, ako jeho vlastné premenné.
  • Skripty podporujú rozšírenú množinu funkcií, ktorá umožňuje ovládanie schémy ako aj jej grafických objektov, Windows prvkov a ActiveX objektov. To znamená, že je možné meniť ich obsah, pozíciu, veľkosť a ďalšie vlastnosti.
Princíp činnosti aktívnej schémy

Princíp činnosti aktívnej schémy je znázornený na obrázku. Grafický objekt GO je pomenovaný referenčnou premennou _N1. Pomenovanie sa prevedie v paletke Pripojenie objektu v záložke Skript. Týmto menom je daný grafický objekt jednoznačne identifikovateľný v rámci skriptu. Na obrázku je tiež vidieť, že aktívna schéma obsahuje skript, ktorý sa skladá z obslúh jednotlivých udalostí. Grafický objekt GO má na zobrazenie pripojenú lokálnu premennú schémy _L1 (paletka Pripojenie objektu, záložka Pripojenie), ktorá má celočíselný typ hodnoty. Prístupom k tejto premennej z tela skriptu je možné čítať, resp. modifikovať obsah grafického objektu GO.

Konfigurácia skriptu aktívnej schémy prebieha v D2000 GrEditor. Konfigurácia aktívnej schémy je možná len pri dodržaní podmienok:

  • prihlásený užívateľ má administrátorské práva,
  • v počítači je prítomný CNF alebo OEM hardvérový kľuč.

Súvisiace stránky:

Write a comment...