Základné rozloženie


ESL Editor používa jednoduché a intuitívne rozmiestnenie, ktoré maximalizuje priestor pre editor a zároveň ponecháva dostatok priestoru na zobrazenie dodatočných informácií. Užívateľské rozhranie sa skladá z viacerých častí:

 • Editor - Hlavná oblasť pre editáciu skriptov.
 • Panel záložiek - Nachádza sa vo vrchnej časti a umožňuje prepínať sa medzi viacerými skriptami.
 • Panel nástrojov - Obsahuje ovládacie prvky pre prácu so skriptom.
 • Stavový panel - Zobrazuje informácie o aktuálne upravovanom skripte.
 • Panely - V spodnej a pravej časti okna sa nachádzajú rôzne panely chyby a varovania, ladiace informácie, poznámky v skripte atď.

Po každom štarte ESL Editora sa otvorí s takým rozložením, aké bolo pri jeho zatvorení.

Pri zatváraní editora platia tieto pravidlá:

 • Editor (otvorený v D2000 GrEditor a obsahujúci aspoň jeden skript schémy) skryje okno na pozadí bez zatvorenia skriptov.
 • Editor (otvorený v D2000 CNF alebo D2000 GrEditor) zatvorí všekty otvorené eventy. Ak je niektorý event rozeditovaný, zobrazí dotaz, či sa má uložiť.

Editor

Samotná časť editora obsahuje niekoľko častí:

 • Okraj s ladiacimi symbolmi - umožňuje kliknutím pridávať alebo odoberať body zastavenia. Viac informácií v sekcii o ladení. Konfigurovateľné pomocu nastavenia Glyph Margin.
 • Čísla riadkov - zobrazuje číslo aktuálneho riadku. Konfigurovateľné pomocu nastavenia Line Numbers.
 • Informácie o zmenách - zobrazuje vykonané zmeny oproti stavu pri otvorení skriptu. Červenou sú vyznačené zmazané riadky, oranžovou upravené a zelenou nové riadky.
 • Oblasť rozbaľovania - kliknutím je možné zbaliť/rozbaliť oblasti ako sú procedúra, cyklus a podmienka. Konfigurovateľné pomocou nastavení Folding, Folding Highlight, Folding Strategy a Show Folding Controls.
 • Editačná oblasť - samotný zdrojový kód skriptu.
 • Chybové hlásenia - zobrazuje sa v prípade chýb/upozornení/informácií z kompilácie alebo statickej analýzy.
 • Minimapa - poskytuje prehľad o zdrojovom kóde na vysokej úrovni pre rýchlu navigáciu a pochopenie kódu. Konfigurovateľné pomocou nastavení Minimap:<Enabled, Max Column, Render Characters, Scale, Show Slider, Side, Size>.

Panel záložiek

Každá záložka zobrazuje či sa jedná o lokálny (L), remote (R) skript alebo java (J) za skriptom (v prípade eventu otvoreného pomocou CNF2) a názov otvoreného eventu.

Jednotlivé záložky je možné presúvať medzi sebou pomocou myši.

Pomocou tlačidla je možné maximalizovať oblasť editora do celého okna - skryjú sa panely v dolnej časti okna.

Záložka môže obsahovať aj nasledujúce informácie a piktogramy:

 • - Počet kompilačných chýb, ktoré skript obsahuje.
 • - Skript v stave ladenia, spolu s informácou o behu ladenia (zastavený/bežiaci).
 • - Skript nie je možné editovať.
 • - Prebieha kompilácia skriptu.
 • - Skript je rozeditovaný.

Pri zatváraní záložiek platia tieto pravidlá:

 • Skript eventu (otvorený v D2000 CNF alebo D2000 GrEditor) zobrazuje pri zatváraní záložky dotaz, či sa má uložiť, ak boli na skripte prevedené zmeny.
 • Skript eventu (otvorený počas ladenia) nezobrazuje možnosť zatvoriť skript a skript bude zatvorený po skončení ladenia.
 • Skript schémy (otvorený v D2000 GrEditor) nezobrazuje možnosť zatvoriť skript (skript je vo vlastníctve otvorenej schémy) a zatvorí sa po zatvorení schémy.

Panel nástrojov

Panel nástrojov umožňuje rýchly prístup k akciám v skripte. Akcie môžu byť zakázané, ak nie sú v danej situácii dostupné (skript je v režime read-only, prebieha ladenie skriptu...), alebo sa vôbec nezobrazujú (ovládanie ladenia mimo režimu ladenia, možnosť zobraziť JAVA za eventom, ak sa nejedná o CNF2).

Podrobný popis jednotlivých akcií nájdete tu.

Stavový panel

Zobrazuje informácie o aktuálne upravovanom skripte (zľava doprava):

 • Aktuálna procedúra v ktorej sa nachádza kurzor. Kliknutím na meno procedúry sa editor nastaví na definíciu danej procedúry.
 • Jazyk skriptu (ESL/Java).
 • Pozícia kurzora - číslo riadku a číslo stĺpca (v prípade výberu je zobrazený aj počet vybraných znakov a počet zariadkovaní).
 • Aktuálny čas servera.
 • Veľkosť odsadenia tabelátora (detegovaná editorom). Po zmene hodnoty sa začne používať nový počet znakov pre odsadenie tabelátora.

Panely

Kompilácia

Panel Kompilácia obsahuje správy generované počas kompilácie a zo statickej analýzy . Radenie správ je podľa typu zdroja (kompilácia/statická analýza), závažnosti hlásenia (chyba/upozornenie/informácia/nápoveda) a čísla riadku.

V správach je možné vyhľadávať a zobraziť len správy s určitou závažnosťou hlásenia. Nastavenia filtra sa ukladajú a po ďalšom štarte ESL Editora sa znova aplikujú.

Dvojklikom na správu sa kurzor nastaví na konkrétny riadok a stĺpec v okne editora.

Číslo v popise panelu určuje počet všetkých správ po aplikovaní filtra.

Ladenie

Panel Ladenie obsahuje správy generované debuggerom počas ladenia skriptu.

Číslo v popise panelu určuje počet všetkých správ.

Poznámky

Panel Poznámky obsahuje zoznam poznámok nachádzajúsich sa v skripte. Poznámkou je každý komentár začínajúci textom TODO alebo FIXME.

Syntax poznámok:

;TODO text poznámky
;FIXME text poznámky

Dvojklikom na poznámku sa kurzor nastaví na konkrétny riadok v okne editora.

Číslo v popise panelu určuje počet všetkých poznámok nachádzajúcich sa v skripte.

Sledovanie

Panel Sledovanie umožňuje sledovať hodnoty objektov a počas ladenia vyhodnocovať výrazy a sledovať hodnoty premenných v skripte.

Všetky vlastnosti panela sú popísané tu.

Body zastavenia

Panel Body zastavenia zobrazuje všetky pridané body zastavenia na aktuálnom skripte.

Aktuálne vybraný bod zastavenia je možné zmazať klávesou DELETE. Všetky body zastavenia je možné odstrániť pomocou tlačidla Zmazať všetky.

Dvojklikom na bod zastavenia sa kurzor nastaví na konkrétny riadok v okne editora.

Číslo v popise panelu určuje počet všetkých bodov zastavenia nachádzajúcich sa v skripte.

Všetky pridané body zastavenia sa pri zatváraní skriptu ukladajú a je ich možné pri ďalšom otvorení skriptu obnoviť tlačidlom Obnoviť body zastavenia.

Postupnosť volaní

Panel Postupnosť volaní zobrazuje počas ladenia postupnosť volaní, ak je vykonávanie skriptu pozastavené. Kliknutím na názov procedúry je možné zobraziť event na danom riadku.

V prípade že volania sa vykonávali na viacerých procesoch, jednotlivé procesy sú zobrazené nad množinou volaní na rovnakom procese.

Volania vykonávané v rámci jedného skriptu sú odlíšené spoločným názvom.

Ak sa vykonáva na danom riadku asynchrónne volanie, je tento záznam označený ako .

Priamo z postupnosti volania je možné sa pripojiť ku skriptu na danom procese a pre danú inštanciu pomocou tlačidla .

Tooltip nad názvom skriptu obsahuje informácie o HOBJ skriptu (hodnota v zátvorke), číslo inštancie a fyzické číslo inštancie (hodnota v hranatej zátvorke).

Pri ladení viacerých skriptov naraz je pre skripty ktoré sa nachádzajú vo viacerých zoznamoch postupnosti volaní zobrazený výberovník pre výber zobrazenia aktuálnehej postupnosti volaní, pričom názov skriptu určuje miesto na ktorom je ladenie pozastavené.

Štruktúra

Panel Štruktúra poskytuje pohľad na obsah skriptu, pričom umožňuje rýchlu navigáciu na definíciu jednotlivých symbolov pomocou dvojkliku. Zoznam symbolov umožňuje zapnúť/vypnúť zobrazenie deklarácií premenných a zoradenie symbolov podľa názvu alebo typu symbolu.

Editor rozlišuje tieto typy symbolov:

Procedúry:

 • Lokálna procedúra
 • RPC procedúra
 • Entry procedúra

Premenné:

 • Lokálna/globálna premenná
 • Konštantná premenná
 • Premenná typu UNIT
 • Parameter procedúry 

Unit Tree

Panel Unit Tree zobrazuje strom jednotlivých aktívnych inštancií Unitov aktuálneho skriptu. Dvojklikom na názov inštancie sa zobrazí skript v ladiacom režime pripojený k danej inštancii.

Podfarbenie riadku určuje:

 • Zelenou farbou je vyznačený skript, na ktorom je akruálne pozastavené vykonávanie
 • Modrou farbou je vyznačený aktívny prezeraný skript(unit) otvorený v režime ladenia


 • No labels
Write a comment...