Akcia DB_READ_BLOB a DBS_READ_BLOB


Funkcia
Čítanie jedného záznamu typu LOB z tabuľky v databáze.
LOB (Large OBject) môže byť typu BLOB (Binary LOB), CLOB (Character LOB) alebo XMLType (CLOB pre prácu s xml dátami v Oracle DB).
Deklarácia
DB_READ_BLOB handleIdent_Int, lobColNameIdent_Str, lobFileNameIdent_Str, retCodeIdent_Int, idKeyIdent [ORAHINT hintIdent_Str]
 
 DB_READ_BLOB handleIdent_Int, lobColNameIdent_Str, lobFileNameIdent_Str, retCodeIdent_Int WHERE strExpression_Str[ORAHINT hintIdent_Str]
 
 DBS_READ_BLOB dbObjIdent, lobColNameIdent_str, lobFileNameIdent_Str, retCodeIdent_Int, idKeyIdent [TRANS transHandle_Int] [ORAHINT hintIdent_Str]
 
 DBS_READ_BLOB dbObjIdent, lobColNameIdent_str, lobFileNameIdent_Str, retCodeIdent_Int WHERE strExpression_Str [TRANS transHandle_Int] [ORAHINT hintIdent_Str]

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor typu Int - (handle) spojenia s databázou (DB_CONNECT).
lobColNameIdent_Str in Názov stĺpca typu LOB v tabuľke.
lobFileNameIdent_Str in Názov súboru, kde bude umiestnený prečítaný záznam typu LOB.
transHandle_Int in

Identifikátor Pripojenia na databázu.
idKeyIdent in Kľúčová hodnota identifikujúca riadok (ak sa kľúč skladá z viacerých stĺpcov, idKeyIdent je štruktúra z rovnakého typu ako tabuľka, do úvahy sa berú iba hodnoty kľúčových stĺpcov).
strExpression_Str in Výraz typu String, ktorý definuje čítaný riadok tabuľky.
dbObjIdent in Odkaz na objekt typu Tabuľka.
retCodeIdent_Int out Návratová hodnota typu Int - úspešnosť akcie.
hintIdent_Str in Výraz typu String, ktorý definuje Oracle SQL hint. Ten je použitý ako inštrukcia pre optimalizátor výkonu SQL príkazu. Zapisuje hodnotu bez obaľujúcich znakov /*+ <orahint> */.
Príklad použitia je uvedený tu.

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Akcia DB_READ_BLOB umožňuje prečítať jeden záznam typu LOB z tabuľky v databáze. Tabuľka je daná buď identifikátorom handleIdent_Int, ktorý bol získaný predchádzajúcim volaním akcie DB_CONNECT alebo identifikátorom dbObjIdent, ktorý predstavuje objekt typu Tabuľka. V druhom prípade ide o DBS* akcie, ktoré nevyžadujú explicitné akcie otvorenia a zatvorenia databázy (DB_CONNECT a DB_DISCONNECT). Taktiež je možné použiť identifikátor bežiacej transakcie transHanlde_Int, ktorý bol získaný predchádzajúcim volaním akcie DB_TRANS_OPEN.
Prečítaný záznam typu LOB je umiestnený do súboru, ktorého meno je dané hodnotou identifikátora lobFileNameIdent_Str. Ak súbor pred vykonaním akcie existuje, bude prepísaný.
Hodnota identifikátora lobColNameIdent_Str označuje meno stĺpca v tabuľke, ktorého typ je LOB a bude čítaný.

Riadok, na ktorom prebehne čítanie, môže byť určený dvoma spôsobmi:
  1. Použitím parametra idKeyIdent. V tomto prípade musí byť v konfigurácii objektu typu Tabuľka uvedená kľúčová položka. Potom je v tabuľke hľadaný riadok, ktorý má zhodnú hodnotu pre kľúčovú položku.
  2. Hodnotou výrazu strExpression_Str, ktorý predstavuje klauzulu WHERE pre SQL príkaz SELECT vykonávajúci výber z tabuľky
Parameter retCodeIdent_Int vráti príznak úspešného vykonania akcie _ERR_NO_ERROR alebo:
  1. _ERR_FILE_ERROR - pri ľubovoľnej chybe pri práci so súborom.
  2. _ERR_NO_DATA - ak je čítaný záznam v databáze NULL.
  3. Iné štandardné chybové kód.

Poznámka
Akcia bola testovaná na súbor veľký cca 175 MB.

Súvisiace stránky:

Write a comment...