Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Združovanie grafických objektov do skupín (zoskupovanie) umožňuje vytvárať skupiny objektov. S vytvorenou skupinou objektov sa manipuluje ako s jedným objektom, pričom vzájomné väzby vo vnútri skupiny sa nemenia.

So skupinou objektov je možné vykonávať nasledujúce operácie:

  • presúvať skupinu v rámci grafickej schémy,
  • meniť rozmery skupiny, a tým zároveň aj objektov vo vnútri tejto skupiny (rozmery textov sa nemenia),
  • začleniť skupinu do inej skupiny.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Tenký klient nepodporuje zoskupovanie objektov. Ak je objekt v skupine a skupina má definovaný event, Tenký klient to ignoruje.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…