Komunikačné stanice - položky konfiguračného okna

Konfiguračné okno komunikačných staníc pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre. Zobrazenie jednotlivých stránok je závislé na komunikačnom protokole stanice.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Parametre
Časové parametre
Adresa
Parametre protokolu

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci danú komunikačnú stanicu. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty objektu. Pre komunikačnú stanicu je typ hodnoty automaticky St-Stanica.

Parametre


Komunikačný protokol

Komunikačný protokol špecifikuje typ komunikačného protokolu stanice. Množina protokolov sa neustále rozširuje o nové typy. Dokumentáciu ku jednotlivým protokolom je možné nájsť tu. Zoznam ponúkaných protokolov je závislý od nastavenej kategórie linky, ktorá je predkom stanice.

Mód linky

Výber jedného zo štyroch módov komunikačnej linky. Pre linky kategórie Serial, "Serial Line Redundant", "Serial System&Line Redundant" a "Moxa IP Serial Library" je možné definovať viacero sád (maximálne 4) parametrov komunikácie. Hodnota parametra Mód linky určuje, ktorá zo sád parametrov sa použije pre komunikáciu s touto stanicou.

Simulácia

Ak je komunikačná stanica v stave simulácie, sú hodnoty všetkých meraných bodov patriacich danej stanici simulované. Simulácia reálnych (Ai, Ao) a celočíselných (Ci, Co) hodnôt prebieha po sínusoide v rozsahu 0 až 100. V prípade binárnych hodnôt (Di, Dout) sa náhodne striedajú hodnoty TRUE/FALSE.

Zneplatnenie bodov pri vyp. stanici

Ak je parameter zaškrtnutý, hodnoty meraných bodov na tejto stanici prejdú do stavu Invalid, ak je komunikačná stanica vypnutá (v stave StOFF). Inak meraným bodom zostávajú ich posledné hodnoty pred vypnutím stanice.

Ovládanie komunikácie

Komunikácia môže byť riadená viacerými spôsobmi. Aby operátor mohol riadiť stanicu prostredníctvom dialógového okna v procese D2000 HI, musí byť zaškrtnutá voľba Ručne. Voľba Komunikácia zastavená slúži na povolenie, resp. zakázanie komunikácie v režime Ručne. Tlačidlo Riadiaci objekt umožňuje vybrať objekt, ktorý riadi komunikáciu v prípade, že je stanica v automatickom režime. Riadiaci objekt musí byť typu Boolean.

Hodnota riadiaceho objektuSprávanie sa stanice
TRUEPozdržanie požiadaviek na komunikáciu. Požiadavky na výstup sa odložia.
FALSENormálna komunikácia bez obmedzení.

Správanie sa po chybe

Správanie sa stanice po chybe určujú položky Časový filter a Odklad po chybe (udávajú sa v sekundách). Ak stanica nekomunikuje, dostane sa zo stavu NORMAL do stavu COMM_ERR (mäkká chyba). Ak sa komunikácia neobnoví ani po uplynutí doby zodpovedajúcej hodnote parametra Časový filter, dostane sa stanica do stavu HARD_ERR (tvrdá chyba). Parameter Odklad po chybe určuje, ako dlho sa po prechode do stavu HARD_ERR nebude so stanicou komunikovať.

Parametre protokolu

Protokolovo závislé parametre určujúce správanie sa komunikačného protokolu pri komunikácii s touto stanicou. Parametre sa do vstupného políčka zapisujú v tvare:

PRM1=hodnota;PRM2=hodnota atď.

PRM1, PRM2 - názvy parametrov


Postupne sa prechádza na novú prehľadnú a komfortnú formu zadávania komunikačných protokolov stanice. Ak nie je možné zadávať do tohto políčka údaje (je nepovolené), viď záložku Parametre protokolu.

Viac informácii o parametroch protokolu asynchrónnych komunikačných protokolov ...

Časové parametre


Parametre pollingu

Komunikačný proces získava nové hodnoty periodickým obvolávaním (pollingom) staníc.

 • Perióda [Hod:Min:Sek] - definovanie periódy, s akou budú získavané nové hodnoty meraných bodov stanice. Perióda presne určuje čas vyslania požiadavky. Pre periódu sa zadávajú parametre Hod:Min:Sek a Offset v sekundách. Napríklad hodnoty periódy 0:1:0 s offsetom 5 spôsobia vykonanie pollingu v piatej sekunde každej minúty.
 • Delay [Hod:Min:Sek.Ms] - po vykonaní požiadavky sa čas nasledujúcej požiadavky vypočíta spočítaním aktuálneho času s parametrom Delay.

Kombinácia Delay 0:0:0.000 je zakázaná pri akejkoľvek inej priorite, ako je najnižšia priorita (0), lebo hrozí, že iné stanice by sa ku komunikácií nikdy nedostali.

Perióda synchronizácie

Niektoré komunikačné protokoly umožňujú nastavovať reálny čas do zariadenia. Funkciu nastavovania reálneho času je možné povoliť (políčko Povolená) a zadať periódu v tvare Hod:Min:Sek určujúcu čas ďalšej synchronizácie stanice (funguje podobne ako parameter pollingu Delay). Ak komunikačný protokol nepodporuje časovú synchronizáciu stanice, je požiadavka ignorovaná.

Priorita pollingu

Každej stanici je priradená priorita, ktorá rieši prípadné konflikty prístupu ku komunikačnému médiu (linka) - položka Priorita pollingu. Pre stanicu je možné definovať jednu z 5 úrovní priorít:

 • 0 - najnižšia priorita
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4 - najvyššia priorita

Použi čas komunikačného počítača

V prípade protokolov, ktoré podporujú posielanie hodnôt s časovými značkami, je časová značka nahradená aktuálnym časom systému D2000 (čas počítača, na ktorom beží proces D2000 KOM, časová značka hodnoty získaná z komunikácie je ignorovaná).
Pozn: pokiaľ nie je nastavený štartovací parameter /F na hodnotu 0 (a teda sú posielané watchdog správy medzi procesmi D2000 Server a D2000 KOM), tak je prenášaný v rámci periodických watchdog správ aj čas procesu D2000 Server. Proces D2000 KOM následne počíta rozdiel lokálneho času a času D2000 Servera a koriguje týmto rozdielom lokálne časové značky. To znamená, že v skutočnosti používa čas D2000 Servera (a podobne to robia aj iné D2000 procesy). Zároveň to ale znamená, že pokiaľ na počítači, kde beží D2000 KOM skáče čas (napr. v dôsledku skokovej synchronizácie času), tak tento fakt zistí D2000 KOM až po prijatí ďalšej watchdog správy. Preto je odporúčané korigovať čas počítača nie skokovo, ale postupnou aproximáciou (napr. NTP klientami, ktorí takúto synchronizáciu podporujú, napr. Windows Time Synchronizer).

Použi monotónny čas UTC+

Parameter je implementovaný len niektoré protokoly s podporou časových značiek:

Ak je checkbox zaškrtnutý, tak:

 • pri vysielaní sa neposiela lokálny čas, ale čas v UTC, ku ktorému je navyše pridaný zadaný počet hodín
 • pri prijatí hodnoty s časom sa predpokladá, že čas je v UTC posunutý o zadaný počet hodín, takže sa tento počet najskôr odčíta a potom sa čas prevedie na lokálny

Ignoruj hodnoty staršie ako

Povolením tohto filtra (políčko Ignoruj hodnoty staršie ako) sa aktivuje filter kontroly časovej značky nových hodnôt meraných bodov tejto stanice. Ak je časová značka hodnoty meraného bodu staršia o uvedený počet dní a hodín od aktuálneho reálneho času komunikačného počítača, táto nová hodnota sa ignoruje. Záznam o neakceptovaní hodnoty sa automaticky uloží v podadresári TRACE aplikačného adresára do súboru DISCARDED_VALUES_SELF_KOM.log (pre SELF.KOM), resp. DISCARDED_VALUES_name_KOM.log (pre name.KOM).

Ignoruj hodnoty novšie o

Povolením tohto filtra (políčko Ignoruj hodnoty novšie o) sa aktivuje filter kontroly časovej značky nových hodnôt meraných bodov tejto stanice. Ak je časová značka hodnoty meraného bodu novšia o uvedený počet dní a hodín od aktuálneho času (t.j. je v budúcnosti), táto nová hodnota sa ignoruje. Záznam o neakceptovaní hodnoty sa automaticky uloží v podadresári TRACE aplikačného adresára do súboru DISCARDED_VALUES_SELF_KOM.log (pre SELF.KOM), resp. DISCARDED_VALUES_name_KOM.log (pre name.KOM).

Adresa


Adresa

Nastavenie adresy komunikačnej stanice. Forma zadávania adresy stanice je protokolovo závislá. Bližšie informácie pre konkrétny komunikačný protokol sa dajú získať v dokumentácií protokolov.

Parametre protokolu


V záložke sa nachádza kompletný zoznam komunikačných parametrov protokolu, ktoré ovplyvňujú a nastavujú správanie sa komunikácie pre danú stanicu (okrem adresy stanice, viď Adresa).

Ak daný komunikačný protokol nemá žiadne parametre, záložka sa nezobrazuje.

V zozname sa nachádzajú nasledovné informácie:

 • Meno parametra
 • Hodnota
 • Technické jednotky a povolený rozsah
 • Default (implicitná) hodnota

V zozname je povolená editácia iba v stĺpci "Hodnota", kde je možné nastaviť požadovanú zmenenú hodnotu parametra. Hodnoty parametrov, ktoré sú zmenené od default (implicitnej) hodnoty, sú pre zvýraznenie podfarbené červenou farbou. Hodnoty jedného alebo viac (držte stlačenú klávesu Ctrl počas výberu) vybraných parametrov je možné nastaviť späť na default hodnoty stlačením tlačidla "Def". Tlačidlo "Def" sa nachádza pod zoznamom parametrov protokolu spolu s informačným políčkom, kde sa zobrazuje stručná nápoveda pre vybraný parameter.

Viac informácii o parametroch protokolu asynchrónnych komunikačných protokolov ...

Pozrite si tiež záložku "Parametre protokolu" na komunikačnej linke. Parametre protokolu zadávané na linke ovplyvňujú správanie sa komunikácie na všetkých staniciach na danej linke.

Write a comment...