Protokol Telegyr 809 Server

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Parametre protokolu stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol implementuje serverovú stranu štandardu Telegyr TG809. Je podporená konfigurácia v linkovo aj systémovo redundantných konfiguráciách.

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Telegyr 809 Server
 • Adresa stanice: celé číslo z intervalu 0-1023. Adresa stanice sa použije v protokole ako číslo stanice (Stationsnummer).

Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Communication Line
Číslo z rozsahu 0-255 udávajúce parameter "Communication number" v telegramoch protokolu.-0
Line Alive Timeout
Timeout pre detekciu výpadku master strany komunikácie.
Po uplynutí zadaného intervalu od prijatia posledného znaku je komunikačná trasa považovaná za nefunkčnú. Pokiaľ sú nefunkčné všetky komunikačné trasy (v prípade redundantných liniek), všetky stanice prejdú do stavu komunikačnej chyby StCOMERR a po uplynutí ďalšieho takéhoto intervalu do stavu StHARDERR.
sec7
Read Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami dát z komunikačnej trasy.ss.mss00.050
MOXA Timeout
Timeout pre detekciu výpadku jednej komunikačnej trasy na redundantných linkách. Po uplynutí zadaného intervalu od prijatia posledného znaku je komunikácia presmerovaná na druhú komunikačnú trasu, t.j. čítanie/zápis sa bude uskutočňovať cez sekundárne / záložné zariadenie.mi:ss00:10
Max Data Size
Počet dátových bajtov v jednom pakete. Ide o orientačnú hodnotu (môže byť prekročená o veľkosť dát jedného výstupného meraného bodu). Podľa normy je maximálna veľkosť dát 255 bajtov, ale zmenšenie veľkosti paketov v praxi vyriešilo konkrétny problém s fragmentáciou paketov pri prechode WAN.-210

System Redundancy: Manages A Status Address

HW adresa výstupného meraného bodu so stavom systémovej redundancie. HW adresa je vo formáte Rack.Chassis.Slot.Point resp. Rack-Chassis-Slot-Point, napr. "0-2-15-1".
Parameter má zmysel na linkách Serial System&Line Redundant a SerialOverUDP System&Line Redundant, ktoré umožňujú komunikáciu s dvoma nezávislými riadiacimi systémami (napr. hlavný dispečing SED v Žiline a záložný dispečing SED v Bratislave).
Parameter umožňuje ignorovať hodnoty prichádzajúceho od riadiaceho systému, ktorý práve neriadi (t.j. je neaktívny), pokiaľ aplikácia má znalosť, ktorý z riadiacich systémov je aktívny a ktorý neaktívny. Túto znalosť môže mať napr. na základe vstupného meraného bodu s dohodnutou hodnotou.
Aby rozlišovanie aktívneho riadiaceho systému fungovalo, musí na stanici existovať výstupný meraný bod typu Dout s rovnakou HW adresou ako je v konfigurácii tohto parametra a aplikácia musí doň zapísať hodnotu True, ak sa stane aktívnym "Systém A", resp. False, ak sa stane aktívnym "Systém B" nakonfigurovaný v systémovo redundantnej linke.
-
Is Substation
Na linke by mala byť práve jedna stanica (hlavná), ktorá má nastavený parameter na hodnotu False. Všetky ostatné stanice (podstanice) by mali mať nastavený tento parameter na True. Emuluje sa tak situácia, keď za hlavnou stanicou môže byť viacero podstaníc. Dotazy od mastra, ktoré neobsahujú číslo stanice, sú vzťahované k hlavnej stanici.-False
Scan-only Mode
Prebieha iba odposluch a analýza komunikácie, neposielajú sa žiadne dáta. V spojení s parametrom Full Debug tento parameter umožňuje použitie KOM procesu ako analyzátora TG809 komunikácie.-False
No Point No Answer
V prípade, že nie je nájdený meraný bod s adresou, ktorá je v požiadavke od TG809 servera, KOM proces nepošle žiadnu odpoveď.
Toto chovanie nie je podľa normy, ale dá sa použiť napr. na simuláciu nepotvrdzovania príkazov.
-False
Full Debug
Zapnutie podrobných výpisov o posielaní a prijímaní hodnôt.-False

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: Ai,Ao,Di,Dout,QI,Ci,Co

Adresy meraných bodov: adresa môže byť buď softvérová alebo hardvérová

 • softvérová adresa - číslo z intervalu 0 - 32767
 • hardvérová adresa - skladá sa z nasledovných komponentov:
  • Rack - číslo z intervalu 0 - 3
  • Chassis - číslo z intervalu 0 - 5
  • Slot - číslo z intervalu 0 - 15
  • Point - číslo z intervalu 0 - 31

Merané body typu Ai a Ci vyžadujú zadanie minima a maxima rozsahu - Min a Max. Hodnoty budú prepočítavané na tento rozsah (z rozsahu -32000 … 32000 podporovaného protokolom).
Merané body typu Ao a Co vyžadujú zadanie minima a maxima rozsahu - Min a Max. Podobne ako pri vstupných meraných bodoch bude hodnota výstupných meraných bodov pri zápise prepočítaná na rozsah -32000 … 32000 podporovaný protokolom. Navyše hodnoty mimo definovaného rozsahu budú posielané ako hodnoty -32000, resp. 32000.

Merané body typu Dout majú ďalšie voľby:

 • "Four-criterion indication". Ak je aktívna, pri zápise hodnoty sa nastavuje VKM bit hovoriaci o tom, že hodnota je štvorstav. Štvorstav umožňuje okrem False (binárne 01) a True (binárne 10) preniesť aj hodnotu Invalid (binárne 00 alebo 11).
 • "Indication with time tag". Ak je aktívna, pri zápise hodnoty sa použije správa IAC 2 (Indication with time tag) obsahujúca časovú značku (hod/min/sec/ms). Ak je neaktívna, použije sa správa IAC 1 (Indication without time tag).


Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 16. júla 2015 – Vytvorenie dokumentu
 • Ver. 1.1 – 11. júla 2017 – Podpora IAC 2 (správy s časovou značkou)

Súvisiace stránky:

Write a comment...