On-line sprístupnenie údajov z trezorových databáz


Trezorové databázy na platforme Sybase

Základnou požiadavkou pre on-line sprístupnenie údajov z trezorov je použitie Adaptive Server Anywhere vo verzii 7.x a vyššie. V aplikácii je nutné použiť Network Server, pretože na rozdiel od Standalone Engine nemá obmedzenie na počet paralelne otvorených databáz.

Na sprístupnenie dát je potrebné namontovať trezory do archívu, ktorý ich vytvoril, prostredníctvom TELL príkazu MOUNT_TREZOR (pokiaľ nebol trezor automaticky namontovaný, ak TrezorCompressOffline=0). TELL príkaz môže byť zadaný z procesu D2000 Application Manager alebo z procesu D2000 Tell. Príkaz má jediný parameter path\trezor_name. Parameter určuje cestu a meno trezorovej databázy, ktorá sa má namontovať. V mene trezorovej databázy je povolené používať znaky * a ? pre definovanie masky. Ak zadanej maske zodpovedá viac súborov, budú namontované všetky vyhovujúce. Prvé namontovanie nového trezoru vykonáva analýzu dát v trezore a chvíľku trvá. Opätovné montovanie trezoru je už veľmi rýchle. Po namontovaní trezorových databáz sú dáta prístupné všetkým užívateľom takým istým spôsobom ako dáta z on-line archívnej databázy. Čiže z prostredia procesu D2000 HI vybratím časového intervalu pri otváraní grafu, resp. pri čítaní archívnych hodnôt do tabuľky.

V konfigurácii archívu je možnosť zadať parameter AutoMountPath. Parameter obsahuje cestu na adresár. Všetky trezory z udaného adresára sa pri štarte procesu D2000 Archiv automaticky namontujú.

Na odmontovanie používaných trezorových databáz je k dispozícii TELL príkaz DISMOUNT_TREZOR. Podobne, ako príkaz pre montovanie, obsahuje jediný parameter s rovnakým významom, navyše je možné odmontovať všetky trezory zadaním parametra all. Údaje z trezorov, ktoré boli odmontované, nebudú poskytované.

Poznámka: od verzie 7.02.008 Release 83 je podporované aj čítanie z aktuálne napĺňaných trezorových databáz Trezor.db a TrezorP.db nachádzajúcich sa v podadresároch Trezor a Trezor\Prev adresára aplikácie. Tieto trezory sa automaticky namontujú pri vzniku resp. otvorení a automaticky odmontujú pred odpájaním, presúvaním a kompresiou. Je možné tieto trezory ručne odmontovať prostredníctvom TELL príkazu DISMOUNT_TREZOR a následne ručne namontovať prostredníctvom TELL príkazu MOUNT_TREZOR.
Pritom odmontovanie/namontovanie sa vzťahuje iba na čítanie z aktuálne napĺňaných trezorov - zápis do trezorov nie je odmontovaním ani namontovaním ovplyvnený.
Čítanie aktuálne napĺňaných trezorov umožňuje konfiguráciu archívnych objektov s veľmi malou hĺbkou archivácie (napr. 1 deň - kvôli šetreniu miesta v archívnej databáze), pričom archívne hodnoty týchto archívnych objektov budú k dispozícii vždy aspoň s časovou hĺbkou rovnou perióde vytvárania trezorových databáz (napr. 2 týždne).


Trezorové databázy na platforme Oracle

Na sprístupnenie dát je potrebné namontovať trezory do archívu, ktorý ich vytvoril, prostredníctvom TELL príkazu MOUNT_TREZOR (pokiaľ nebol trezor automaticky namontovaný, ak TrezorCompressOffline=0). TELL príkaz môže byť zadaný z procesu D2000 Management Console alebo z procesu D2000 Tell. Príkaz má buď jeden alebo dva parametre. Ak je zadaný jeden parameter, môže to byť číslo trezoru (napr. 14) alebo názov trezoru (napr. TEST_TS_TREZOR14). Ak sú zadané dva parametre, sú to čísla trezorov, udávajúce začiatok a koniec intervalu trezorov, ktoré sa montujú (napr. 5 13). Nie je chybou, ak interval obsahuje už namontované trezory. Užívateľ je zodpovedný za to, že sa dátové súbory trezorov nachádzajú na správnom mieste (buď ich nakopíruje na ich pôvodné miesto v prípade, že boli predtým presúvané, alebo pomocou príkazov ALTER TABLESPACE RENAME DATAFILE 'stare_umiestnenie' TO 'nove_umiestnenie' zmení umiestnenie dátových súborov v Oracle databáze).
Po namontovaní trezorových databáz sú dáta prístupné všetkým užívateľom takým istým spôsobom ako dáta z on-line archívnej databázy. Čiže z prostredia procesu D2000 HI vybratím časového intervalu pri otváraní grafu, resp. pri čítaní archívnych hodnôt do tabuľky.

Poznámka: Pri použití trezorových segmentov môže mať príkaz MOUNT_TREZOR ešte ďalšie dva parametre: SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu. Bez použitia parametrov SEGMENT seg sa bude archív pokúšať namontovať všetky trezorové segmenty.

Na odmontovanie používaných trezorových databáz je k dispozícii TELL príkaz DISMOUNT_TREZOR. Podobne, ako príkaz pre montovanie, obsahuje jeden alebo dva parametre s rovnakým významom, navyše je možné odmontovať všetky trezory, ak sa zadá parameter all. Údaje z trezorov, ktoré boli odmontované, nebudú poskytované.
Po odmontovaní je možné dátové súbory trezorov presunúť inde, zozipovať a podobne.

Poznámka: Pri použití trezorových segmentov môže mať príkaz DISMOUNT ešte ďalšie dva parametre: SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu. Bez použitia parametrov SEGMENT seg sa bude archív pokúšať odmontovať všetky trezorové segmenty.


Trezorové databázy na platforme PostgreSQL

Na sprístupnenie dát je potrebné namontovať trezory do archívu, ktorý ich vytvoril, prostredníctvom TELL príkazu MOUNT_TREZOR (pokiaľ nebol trezor automaticky namontovaný, ak TrezorCompressOffline=0). TELL príkaz môže byť zadaný z procesu D2000 Management Console alebo z procesu D2000 Tell. Príkaz má buď jeden alebo dva parametre. Ak je zadaný jeden parameter, udáva číslo trezoru (napr. 14). Ak sú zadané dva parametre, sú to čísla trezorov, udávajúce začiatok a koniec intervalu trezorov, ktoré sa montujú (napr. 5 13). Nie je chybou, ak interval obsahuje už namontované trezory. Užívateľ je zodpovedný za to, súbory a adresáre trezorových databáz sa nachádzajú na správnom mieste, (pokiaľ boli predtým premiestňované) takže PostgreSQL databázový server ich vie otvoriť.
Po namontovaní trezorových databáz sú dáta prístupné všetkým užívateľom takým istým spôsobom ako dáta z on-line archívnej databázy. Čiže z prostredia procesu D2000 HI vybratím časového intervalu pri otváraní grafu, resp. pri čítaní archívnych hodnôt do tabuľky.

Poznámka: Pri použití trezorových segmentov môže mať príkaz MOUNT_TREZOR ešte ďalšie dva parametre: SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu. Bez použitia parametrov SEGMENT seg sa bude archív pokúšať namontovať všetky trezorové segmenty.

Na odmontovanie používaných trezorových databáz je k dispozícii TELL príkaz DISMOUNT_TREZOR. Podobne, ako príkaz pre montovanie, obsahuje jeden alebo dva parametre s rovnakým významom, navyše je možné odmontovať všetky trezory, ak sa zadá parameter all. Údaje z trezorov, ktoré boli odmontované, nebudú poskytované.
Po odmontovaní je možné trezorové databázy odzálohovať (pg_dump) a prípadne zmazať. Pokiaľ budú dáta opätovne potrebné, je nutné ručne vytvoriť trezorové databázy a obnoviť zo zálohy (pg_restore).

Poznámka: Pri použití trezorových segmentov môže mať príkaz DISMOUNT ešte ďalšie dva parametre: SEGMENT seg, kde seg je číslo trezorového segmentu. Bez použitia parametrov SEGMENT seg sa bude archív pokúšať odmontovať všetky trezorové segmenty.

Write a comment...