Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórií TCP/IP-TCP a TCP/IP-TCP Redundant

Linky kategórii TCP/IP-TCP a TCP/IP-TCP Redundant boli navrhnuté pre potreby komunikačných protokolov, ktoré sú postavené priamo nad TCP/IP. Linka TCP/IP-TCP Redundant umožňuje využívať redundantnú komunikáciu (redundantné sieťové trasy, redundantné sieťové rozhrania) a nakonfigurovať dve a viac IP adries partnerského počítača a vytvoriť dve paralelné TCP spojenia.
V súčasnosti sú podporené nasledovné protokoly:

Linka TCP/IP-TCP

Linka TCP/IP-TCP Redundant

Konfiguračné parametre linky TCP/IP-TCP


Konfigurácia parametrov

Server - Host

IP adresa alebo sieťové meno počítača. Ak je zadané meno počítača a nie adresa v tvare X.X.X.X, meno bude prevedené na IP adresu štandardným mechanizmom, ktorý zabezpečuje operačný systém (hosts, DNS, WINS ..).
Pokiaľ sa jedná o serverovský protokol, zadáva sa IP adresa, na ktorej KOM proces počúva, t.j. IP adresa jedného zo sieťových rozhraní počítača, na ktorom beží KOM proces. Príklad: 127.0.0.1 alebo localhost (lokálne rozhranie), 192.16.0.1.

Poznámka: Je možné použiť aj symbolickú adresu ALL, v tom prípade KOM proces počúva na zvolenom TCP porte na všetkých existujúcich sieťových rozhraniach.
Pokiaľ sa nejedná o serverovský protokol, ide o IP adresu partnerského zariadenia, ku ktorému sa KOM proces pripája.
Poznámka: Pokiaľ sa nejedná o serverovský protokol, pre niektoré protokoly je možné nakonfigurovať viacero IP adries alebo mien (oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou). KOM proces bude pri pripájaní sa cyklicky používať tieto IP adresy/mená.

Server - Port

Ak ide o serverovský protokol, tak zadajte číslo TCP portu, na ktorom KOM proces počúva, v opačnom prípade zadajte číslo TCP portu partnerského počítača, ku ktorému sa pripája.

Číslo linky

V niektorých protokoloch sa využíva na konfiguráciu konkrétneho parametra protokolu, v iných sa nepoužíva a môže to byť ľubovoľná číselná hodnota (napr. 0).

Konfiguračné parametre linky TCP/IP-TCP Redundant


Konfigurácia parametrov

Primárne zariadenie - Host

Primárna IP adresa alebo primárne sieťové meno partnerského počítača, ku ktorému sa KOM proces pripája. Ak je zadané meno počítača a nie adresa v tvare X.X.X.X, meno bude prevedené na IP adresu štandardným mechanizmom, ktorý zabezpečuje operačný systém (hosts, DNS, WINS ..).

Primárne zariadenie - Port

Číslo primárneho TCP portu partnerského počítača, ku ktorému sa KOM proces pripája.

Použi záložné zariadenie

Pokiaľ nie je zaškrtnutá táto voľba, KOM proces sa nepripája na záložnú IP adresu a linka funguje podobne ako linka TCP/IP-TCP, t.j. bez redundancie.

Záložné zariadenie - Host

Sekundárna IP adresa alebo sekundárne sieťové meno partnerského počítača, ku ktorému sa KOM proces pripája. Ak je zadané meno počítača a nie adresa v tvare X.X.X.X, meno bude prevedené na IP adresu štandardným mechanizmom, ktorý zabezpečuje operačný systém (hosts, DNS, WINS ..).
Poznámka: implementácia redundancie závisí od protokolu. Pre niektoré protokoly (napr. IEC 870-5-104) je vytvorené paralelné spojenie k sekundárnemu zariadeniu. Pre niektoré protokoly (napr. Modbus Client) vytvorí proces KOM jediné pripojenie pomocou všetkých adries IP/mien nakonfigurovaných ako primárne/záložné zariadenia.

Záložné zariadenie - Port

Číslo sekundárneho TCP portu partnerského počítača, ku ktorému sa KOM proces pripája.


Poznámka k zadávaniu parametra Host

Parameter Host môže obsahovať niekoľko (až 8) IP adries alebo sieťových mien počítačov oddelených čiarkou, resp. bodkočiarkou, napr. 172.16.0.1; 172.16.0.2 (pred, resp. za IP adresou môžu byť kvôli čitateľnosti medzery). Záleží na konkrétnom komunikačnom protokole, či takto zadané adresy použije. Napr. protokol IEC 870-5-104, pokiaľ má takto nakonfigurovaných viacero IP adries (na linke TCP/IP-TCP alebo TCP/IP-TCP Redundant), tak po štarte komunikácie nadväzuje spojenie s prvou IP adresou. Po prerušení spojenia sa snaží obnoviť spojenie s druhou IP adresou atď. Po využití všetkých IP adries ide opäť od prvej IP adresy.
Takáto konfigurácia je použiteľná, pokiaľ existuje niekoľko partnerských počítačov, ktoré sú buď rovnocenné (poskytujú platné údaje) alebo iba ten, ktorý je aktívny, komunikuje.
Ďalšie protokoly (napr. MODBUS Client) v súčasnosti používajú iba prvú nakonfigurovanú IP adresu.


Poznámka k redundancii sieťovej komunikácie

V súčasnosti sú implementované iba dva protokoly podporujúce linku TCP/IP-TCP Redundant. Protokol IEC 870-5-104 Sinaut je špecifická implementácia protokolu IEC104 navrhnutá pre redundantnú komunikáciu so systémom Sinaut Spectrum. Oveľa častejšie sa v praxi stretnete s protokolom IEC 870-5-104, ktorý má implementované rozsiahle možnosti nastavovania parametrov redundancie.

Súvisiace stránky:

Write a comment...