Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Datalogger ESC8816


Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu


Podporované typy a verzie zariadeníKomunikácia podporuje čítanie a zápis údajov do dataloggera ESC 8816.


Implementácia vykonaná a overená podľa dokumentácie „ESC Model 8816 – Data Logger Engineering Manual – TIN 96-1169, August 1996“ pre verziu software dataloggera 5.02.
Od verzie D2000 10.0.37 je podporená aj protokolová varianta pre prácu s dataloggerom DLX1. Pre toto zariadenie bola podporená aj komunikácia na linke TCP/IP-TCP.
Protokol je kompatibilný aj s dataloggerom EDL 15 firmy ECM Monitory pre ktorý je podporená adresácia kanálov nad 99.

Komunikácia zahŕňa:


Tab. č. 1


Typ meraniaTyp mer. boduKomunikačná funkciaDokumentácia
Aktuálne hodnotyAIPoll Most Recent Instantaneous ReadingAppendix A – A54
Príznaky aktuálnych hodnôtDIPoll Most Recent Instantaneous ReadingAppendix A – A54
Jednominútové priemery a ich PríznakyAI, DIRetrieve AveragesAppendix A – A24
Pätnásťminútové priemery a ich príznakyAI, DIRetrieve AveragesAppendix A – A24
Tridsaťminútové priemery a ich príznakyAI, DIRetrieve AveragesAppendix A – A24
Šesťdesiatminútové priemery a ich príznakyAI, DIRetrieve AveragesAppendix A – A24
Priemery za individuálne nastavené periódy a ich príznakyAI, DIRetrieve AveragesAppendix A – A24
Digitálne vstupyDIPoll Current Digital Input StatusAppendix A – A19
KalibrácieAIPoll Calibration ResultsAppendix A – A22
Reálny čas – čítanieTOAPoll Current TimeAppendix A – A56
Reálny čas – zápisTOADownload Current TimeAppendix A – A40
Matematické konštanty – zápisAODownload Math Pack ConstantsAppendix A – A45
Reléové výstupy – zápisDOUTSwitch Digital Output Control Relay On/OffAppendix A – A64


Konfigurácia komunikačnej linky • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant, RFC2217 ClientTCP/IP-TCP (pre DLX1).
 • Prenosová rýchlosť podľa nastavenia parametrov dataloggera ESC 8816 – nastavenie System Configuration Screen – Baud Rate – Port 1“, „Baud Rate – Port 2“ alebo „Baud Rate – Port 3“ podľa použitého portu dataloggera, 1 stop bit, 8 dátových bitov, žiadna parita.


Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka "Parametre protokolu", vyberte protokol ESC 8816.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:


Tab. č. 2


Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
PM
Passive ModeZapnutie pasívneho módu (odposluchu) linky. Parameter PM stačí špecifikovať pre jednu stanicu na linke. V móde odposluchu sa monitoruje komunikácia dataloggera ESC 8816 s iným zariadením (monitorujú sa odpovede dataloggera masterovi). Odposluchom je možné získať nasledovné typy hodnôt:
 • aktuálne hodnoty, príznaky aktuálnych hodnôt ("IJ" odpoveď v komunikácii)
 • priemery (1, 15, 30, 60 minútové, vlastné priemery) a ich príznaky ("56" odpoveď v komunikácii)
 • digitálne vstupy ("23" odpoveď v komunikácii)
 • reálny čas - čítanie ("LL" odpoveď v komunikácii)

Ak bol pasívny mód zapnutý (PM=True), na jeho zrušenie je potrebné buď nastaviť parameter PM=False, alebo reštartovať proces D2000 KOM (t.j. nestačí vymazať parameter PM=True).

--
PMT
Passive Mode TimeoutČasový limit na prechod staníc do chybového stavu, ak je linka v pasívnom móde (viď parameter PM). Ak neprídu žiadne dáta počas tohto časového limitu, všetky stanice na linke prejdú do chybového stavu.s10 sek.
DC
Debug CalibrationRozšírené debugovacie výpisy pri čítaní kalibračných dát.-False
AC
Acknowledge Calibration DataPotvrdzovanie načítaných kalibračných dát. Pokiaľ je potvrdzovanie vypnuté, datalogger bude pri ďalšom čítaní kalibračných dát opäť posielať už zaslané kalibračné dáta.-True


Konfigurácia komunikačnej stanice • Komunikačný protokol: ESC 8816.
 • Adresa stanice je v rozsahu 0 až 255 a zadáva sa v decimálnom tvare. Adresa stanice musí byť zhodná s nastavením dataloggera „System Configuration Screen“ – „Logger ID Code“.
 • Číslo módu linky musí zodpovedať správne nakonfigurovanému módu.


Oproti implementácií vo verziách D2000 v3.XX sa mení spôsob konfigurácie staníc. Využívajú sa časové parametre stanice (parametre pollingu) a priorita pollingu, jedno zariadenie datalogger je nutné rozdeliť na logické stanice nasledovne:


 • Aktuálne hodnoty - Delay minimálne 1 sekunda, priorita stanice 0. Na tejto stanici sa konfigurujú aktuálne merania kanálov a digitálnych vstupov. Logická stanica s najnižšou prioritou, parameter delay nesmie byť menší ako 1 sekunda.
 • 1 minútové priemery – Perióda 1 minúta, offset 5 až 10 sekúnd, priorita stanice 1. Na tejto stanici sa konfigurujú 1 minútové priemery meraní kanálov. Logická stanica s vyššou prioritou, parameter offset by nemal byť menší ako 5 sekúnd – čas poskytnutý dataloggeru na spracovanie hodnôt.
 • 30 minútové priemery – Perióda 30 minút, offset 5 až 10 sekúnd, priorita stanice 2. Na tejto stanici sa konfigurujú 30 minútové priemery meraní kanálov. Logická stanica s ešte vyššou prioritou, parameter offset by nemal byť menší ako 5 sekúnd – čas poskytnutý dataloggeru na spracovanie hodnôt.
 • Kalibrácie – stanica s požadovanou periódou pre čítanie výsledkov kalibrácií.
 • Pre iné ako 1 a 30 minútové priemery (15, 60min., prípadne individuálne zadaná perióda) je nutné nakonfigurovať parametre pollingu adekvátne ku nastavenému priemeru.


Poznámka:
Hodnoty získané z komunikácie majú vždy čas začiatku intervalu danej periódy. Rozdelenie na jednotlivé stanice podľa periódy je nutné z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti načítania hodnôt v požadovaný čas a aby nedošlo k zahlteniu komunikácie napr. neustálym zberom aktuálnych hodnôt na úkor intervalových priemerov.


Parametre protokolu stanice


Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:


Tab. č. 3


Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms1000 milisek.
WFT
Wait First TimeoutOneskorenie po odvysielaní výzvy pred čítaním odpovede.ms500 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms400 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-8
GSI
Get Stored IntervalJe veľkosť periódy, z ktorej sú čítané archívne údaje z loggera bez prerušenia. Tento interval je v minútach. Ak je táto hodnota napr. 60 minút, tak sa čítajú všetky archivované údaje z napr. 3. júna 1996 od napr. 05:00 po 06:00, potom od 06:00 do 07:00, atď. Doba vyčítavania archívnych údajov z tohto intervalu by nemala trvať dlhšie ako 1 minútu, pretože hrozí strata aktuálnych údajov, ktoré sa získavajú vždy medzi archívnymi čítaniami.min10
PV
Protocol VariantVarianta protokolu. Existujúce varianty sú:
 • 0 - ESC8816 - štandardný protokol pre datalogger ESC8816
 • 1 - DLX1 - podpora dataloggera DLX1 (implementácia v auguste 2015 vo verzii 10.0.37)
-0 - ESC8816


Konfigurácia meraných bodovPodpora komunikácie s ESC 8816 zahŕňa získavanie alebo nastavovanie nasledovných hodnôt:


 • čítanie aktuálnych hodnôt meraných veličín a k nim zodpovedajúcich príznakov
 • čítanie jedno-, pätnásť-, tridsať- alebo šesťdesiatminútových priemerov a k nim zodpovedajúcich príznakov
 • čítanie priemerov hodnôt za ľubovoľne nastaviteľnú periódu a k nim zodpovedajúcich príznakov
 • čítanie aktuálnych stavov digitálnych vstupov
 • čítanie výsledkov kalibrácie
 • čítanie reálneho času
 • nastavenie reálneho času
 • nastavenie matematických konštánt
 • nastavenie reléových výstupov


Konfigurácia aktuálnych hodnôt


Typ bodu je AI, typ merania je ACTUAL. Číslo kanála sa zadáva v rozsahu 0 až 99 dekadicky.

Poznámka: D2000 podporuje rozšírenú syntax adresácie kanálov (aktuálnych hodnôt, priemerov, kalibračných meraní), ktorá umožňuje adresovať kanály 0-359 (pre datalogger EDL 15), pričom kanály 0-99 sú spätne kompatibilné so štandardnou adresáciou.

Konfigurácia príznakov aktuálnych hodnôt


Príznaky aktuálnych hodnôt sú typu DI (Digital Input). Typ merania je ACT Flag.


Poznámka: Príznak No missing data <blank> sa pre prehľadnosť môže zadávať pri konfigurácii znakom podtrhovník <_>.


Konfigurácia jedno-, pätnásť-, tridsať- alebo šesťdesiatminútových priemerov


Priemery sú hodnoty typu AI (Analog Input). Typ merania je 1m AV pre jednominútové, 15m AV pre pätnásťminútové, 30m AV pre tridsaťminútové a 60m AV pre šesťdesiatminútové priemery. Číslo kanálu sa zadáva v rozsahu 0 až 99 dekadicky (viď poznámku o adresácii kanálov).


Konfigurácia príznakov jedno-, pätnásť-, tridsať- alebo šesťdesiatminútových priemerov


Príznaky priemerov sú hodnoty typu DI (Digital Input). Typ merania je 1mAV Flag pre jednominútové, 15mAV Flag pre pätnásťminútové, 30mAV Flag pre tridsaťminútové a 60mAV Flag pre šesťdesiatminútové priemery. Číslo kanálu sa zadáva v rozsahu 0 až 99 dekadicky (viď poznámku o adresácii kanálov).


Poznámka: Príznak No missing data <blank> sa pre prehľadnosť môže zadávať pri konfigurácii znakom podtrhovník <_>.


Konfigurácia priemerov s ľubovoľne zadanou periódou a ich príznakov


Pri zadaní Custom AV sa povolí možnosť zadať ľubovoľnú časovú periódu. Interval musí byť v rozsahu 1 až 999 a typ : "sec", "min", "hour", "day". Príznaky "CustomAV Flag" nevyžadujú zadanie periódy, zodpovedajú nastaveniu AI hodnoty (priemeru) pre požadovaný kanál (tá musí existovať!).


Konfigurácia digitálnych vstupov


Digitálne vstupy sú hodnoty typu DI (Digital Input). Typ merania je Digital Input. Číslo digitálneho vstupu sa zadáva v rozsahu 0 až 999 dekadicky.


Konfigurácia výsledkov kalibrácie


Výsledky kalibrácie sú hodnoty typu AI (Analog Input). Typ merania je CALIB Ph1 pre získanie hodnoty Average During Zero alebo CALIB Ph2 získanie hodnoty Average During Span1. Číslo kanálu sa zadáva v rozsahu 0 až 99 dekadicky (viď poznámku o adresácii kanálov).


Poznámka: Pri čítaní je vracaná aj hodnota Average During Span2 - v konkrétnej aplikácii bola zakaždým rovná -999 (neplatná hodnota). Ak nejaká ďalšia aplikácia bude potrebovať túto hodnotu, bude treba protokol rozšíriť.


Konfigurácia bodu reálny čas


Každá stanica (fyzicky jeden logger ESC8816) môže mať nakonfigurovaný jeden meraný bod typu TOA obsahujúci reálny čas príslušnej stanice. Jeho existencia je nutná pre prípad synchronizácie reálneho času počítač -> datalogger.


Konfigurácia bodu matematická konštanta


Matematické konštanty sú hodnoty typu AO (Analog Output). Typ merania je MATH. Číslo konštanty sa zadáva v rozsahu 0 až 99 dekadicky.
Upozornenie: Matematické konštanty nie je možné čítať, preto ich aktuálna hodnota je hodnota posledne zapisovaná príp. neznáma (po reštarte systému D2000).
Poznámka: D2000 podporuje rozšírenú syntax adresácie konštánt, ktorá umožňuje adresovať konštanty 0-359, pričom konštanty 0-99 sú spätne kompatibilné so štandardnou adresáciou. 


Konfigurácia bodu reléový výstup


Reléové výstupy sú hodnoty typu DOUT (Digital Output). Typ merania je Relay Output. Číslo výstupu sa zadáva v rozsahu 0 až 999 dekadicky.
Upozornenie: Stav reléových výstupov nie je možné čítať, preto ich aktuálna hodnota je hodnota posledne zapisovaná príp. neznáma (po reštarte systému D2000). Je to možné externe spojením reléových výstupov s digitálnymi vstupmi a stav reléových výstupov kontrolovať pomocou digitálnych vstupov.


Priradenie príznakov meraného bodu


Príznaky meraného bodu A až P meraného bodu sú nastavované podľa výskytu príznakov dataloggera pre aktuálne hodnoty, jedno- a tridsaťminútové priemery nastavované nasledovne:


Tab. č. 4


Príznak mer. boduVýznamPríznak dataloggera
ANeplatnosť merania"<" alebo "C", "B", "M", "P" a "D"
BNeustálená prevádzka"F"
CKalibrácia"C"
DPorucha"B"
EÚdržba"M"
FVýpadok napájania"P"
GNeaktívne meranie"D"
IOdstávka"F"


Získavanie archivovaných hodnôt


Logger ESC 8816 prevádza lokálne archivovanie meraných hodnôt. Tieto údaje môžu byť vyžiadané automaticky pri detekcii výpadku dispečerského systému alebo priamo dispečerom a tak skompletizovať archív dispečerského systému D2000.


Takto môžu byť získané hodnoty kalibrácii staré max. 30 dní, tridsaťminútové priemery za posledných 31 dní a jednominútové priemery za posledných 60 minút.


Literatúra-


Zmeny a úpravy • November 1998 - Verzia software dataloggera 5.16
  • Úprava – pri tridsaťminútových priemeroch sa môžu vyskytnúť naraz príznaky „F“ (odstávka) a „>“ (platnosť priemeru s chýbajúcimi meraniami), táto polhodina je vždy považovaná za neplatnú. Úprava – nový príznak „p“ s významom odstávka. Prítomnosť príznaku „F“ je nastavená v prípadoch výskytu príznaku „p“ pre spätnú kompatibilitu.
 • August 2000 - Rozšírenie o zápis reléových výstupov
 • Február 2003 - Rozšírenie o 15/60/Custom periódy priemerov


Revízie dokumentu • Ver. 1.2 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia pre verzie 4.07 a 4.10.
 • Ver. 1.3 – 22. aug. 2000 – Doplnenie ovládania reléových výstupov.
 • Ver. 1.4 - 7. feb. 2003 - Doplnenie o custom periódy priemerov.
 • Ver. 1.5 - 13. mar. 2008 - Aktualizácia parametrov protokolu.
 • Ver. 1.6 - 26. aug. 2015 - Aktualizácia parametrov protokolu (doplnenie protokolovej varianty pre DLX1).
 • Ver. 1.7 - 30. apr. 2018 - Rozšírenie adresácie kanálov a matematických konštánt z 0-99 na 0-359.


Súvisiace stránky:

Write a comment…