Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Teltonika Codec14

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol Teltonika Codec14 podporuje zber údajov zo zariadení "Fleet Management Systems Unit" Teltonika typu FM4200 s firmware Movys. Protokol je realizovaný ako TCP server, ku ktorému sa online pripájajú zariadenia (units). Odovzdávanie údajov do systému sa realizuje cez konfiguráciu tzv. "master" stanice a meraných bodov. Čiže, akýkoľvek počet pripojených zariadení odovzdáva údaje do systému cez jednu vzorovú konfiguráciu zariadenia. Údaje z jednotlivých zariadení identifikuje unikátny IMEI kód zariadenia.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: TCP/IP TCP.
 • Server host: all (TCP server), server port: well-known port podľa nastavenia zariadení.

Konfigurácia komunikačnej stanice


Komunikačný protokol: Teltonika Codec14.

Odporúčané nastavenie časových parametrov stanice: delay 1 sec.

Parametre protokolu stanice

Môžu sa konfigurovať nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Názov Popis Jednotka Náhradná hodnota
Clients per Thread Počet pripojených zariadení, ktoré sú obsluhované jedným exekučným vláknom (threadom). Slúži na vyváženie výkonu a odozvy komunikačného procesu v závislosti od počtu pripojených zariadení. 1 až 200 50
Send Async Message Request After Connect Poslanie správy 'Asynchronous Message Request' po pripojení zariadenia. Zariadenie následne odpovie správou 'Asynchronous Message Response', ktorá obsahuje dáta (AVL record). YES/NO YES
Debug Packet Analyse Zapnutie ladiacich výpisov typu prijatých a odoslaných datagramov. YES/NO YES
Debug Values Povolenie detailných ladiacich výpisov o prijatých údajoch. YES/NO NO
Debug Packet Queue Flow Povolenie ladiacich výpisov o stave spracovania prijatých dát systémom D2000. YES/NO NO
Debug Packet Binary Contents Povolenie ladiacich výpisov s binárnym obsahom prijatých/odoslaných datagramov. YES/NO YES
Unit Debug File Povolenie špeciálnej úrovne sledovania zariadení, kedy sa ladiace informácie ukladajú do špeciálneho súboru s názvom odvodeným od IP adresy zariadenia (IP1_IP2_IP3_IP4.log) v podadresári "trace" aplikačného adresára, čo uľahčuje identifikáciu ladiacich výpisov od konkrétneho zariadenia.

Možné nastavenia:

Not_Allowed - tento súbor sa nevytvára
Both Line & Station - súbor vytvára paralelne s klasickým .log súborom sledovania komunikačnej linky.
Station Only - vytvárajú sa iba špeciálne log súbory, nie logy linky
POZOR! Toto nastavenie preťažuje nastavenie úrovne sledovania komunikácie v konfigurácii linky (viď tiež informácie v dokumente "Komunikačné linky - položky konfiguračného okna" kapitola "Sledovanie komunikácie").
Not Allowed
Both Line & Station
Station Only
Not Allowed
Unit Debug File Size Maximálna veľkosť špeciálneho ladiaceho súboru (Debug Info) zariadenia. Po nadobudnutí tejto veľkosti sa súbor premenuje a odloží podobne, ako súbor sledovania komunikačnej linky. 1 až 50 MBytes 10

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Dout, TiA, ToA, TxtI, TxtO.

Zoznam adries meraných bodov

Tab. č. 2

Adresa Popis Typ hodnoty
HND.TRIG Message handshaking - vystavenie novej inkrementálnej hodnoty signalizuje nastavenie všetkých hodnôt meraných bodov s hodnotami prijatého záznamu a ich pripravenosť na spracovanie. Ci
HND.TRIG_ACC Message handshaking - potvrdenie spracovania údajov aplikáciou. Vykoná sa zápisom hodnoty HND.TRIG, čo signalizuje KOM procesu, že môže vystaviť ďalší záznam. Co
STAT.CONN_NR Global Statistic - aktuálny počet obsluhovaných TCP pripojení. Ci
STAT.IN_QUEUE_LEN Global Statistic - počet prijatých a zatiaľ do systému neodovzdaných datových záznamov. Ci
STAT.RD_TASKS_NR Global Statistic - počet prijimacích vlákien (threads).  
STAT.VIRT_ST_NR Global Statistic - aktuálny počet pripojených zariadení s unikátnym IMEI.  
UNIT_DATA.IMEI Unit data - IMEI zariadenie, od ktorého boli prijaté údaje. TxtI
UNIT_DATA.DTIME Unit data - časová značka prijatých údajov. Všetky merané body UNIT_DATA.xxx majú nastavenú časovú značku hodnoty na identickú hodnotu. TiA
UNIT_DATA.LAT Unit data - latitude. Ai
UNIT_DATA.LON Unit data - longitude. Ai
UNIT_DATA.ALT Unit data - altitude (m). Ai
UNIT_DATA.PRIO Unit data - data priority (0/1). Ci
UNIT_DATA.SAT Unit data - počet viditeľných satelitov. Ci
UNIT_DATA.SPEED Unit data - rýchlosť (km/h). Ci
UNIT_EVENT.EvNr Unit event - hodnota prijatého eventu číslo EvNr. Bližšie informácie o jednotlivých eventoch viď dokumentáciu protokolu Codec14. Ai/Di/Ci/TxtI
UNIT_DEBUG.DbgNr Unit debug - debug informácia s indexom DbgNr. Bližšie informácie o jednotlivých debug informáciach viď dokumentáciu protokolu Codec14. Ai/Di/Ci/TxtI
UNIT_STAT.ST_BYTES_IN Unit statistic & info - počet prijatých bytov zo zariadenia od štartu KOM procesu. Ci
UNIT_STAT.ST_BYTES_OUT Unit statistic & info - počet odoslaných bytov do zariadenia od štartu KOM procesu. Ci
UNIT_STAT.ST_CONFIG_TIMESTAMP Unit statistic & info - tzv. config timestamp zariadenia. TiA
UNIT_STAT.ST_CONNECTED Unit statistic & info - stav pripojenia (1-connected, 0-disconnected), len pri zmene stavu. Ci
UNIT_STAT.ST_CONNECTS Unit statistic & info - celkový počet prihlásení zariadenia od štartu KOM procesu. Ci
UNIT_STAT.ST_FW_VER Unit statistic & info - verzia firmware zariadenia. TxtI
UNIT_STAT.ST_PACKETS_IN Unit statistic & info - počet prijatých datagramov zo zariadenia od štartu KOM procesu. Ci
UNIT_STAT.ST_PACKETS_OUT Unit statistic & info - počet odoslaných datagramov do zariadenia od štartu KOM procesu. Ci
UNIT_RESTART.IMEI Unit restart request - zápisom hodnoty IMEI do tohto meraného bodu sa odošle žiadosť na reštart zariadenia s daným IMEI. Ak zápis skončí chybou, zariadenie nie je pripojené. TxtO
UNIT_MONITORING.IMEI Unit monitoring request - zápisom hodnoty IMEI do tohto meraného bodu sa odošle žiadosť na monitorovanie zariadenia s daným IMEI. Ak zápis skončí chybou, zariadenie nie je pripojené. TxtO
UNIT_ASYNCMESS.IMEI Async message request - zápisom hodnoty IMEI do tohto meraného bodu sa odošle žiadosť o asynchrónnu správu zo zariadenia s daným IMEI. Ak zápis skončí chybou, zariadenie nie je pripojené. TxtO
UNIT_DEBUG.IMEI Unit debug request - zápisom hodnoty IMEI do tohto meraného bodu sa odošle žiadosť o debug správu zariadenia s daným IMEI. Zariadenie odpovedá UNIT_DEBUG.DbgNr hodnotami. Ak zápis skončí chybou, zariadenie nie je pripojené. TxtO
UNIT_FW_UPD.PARAMS Firmware update request - zápisom požadovaných informácii sa inicializuje proces aktualizácie firmware pre zariadenie s daným IMEI. Formát údajov: IMEI,APN,APNuser,APNpasswd,server:port,fw_filename. Bližšie informácie viď dokumentáciu protokolu Codec14. TxtO
UNIT_PARAMS_OUT.IMEI Unit parameters write messaging - IMEI zariadenia, do ktorého sa odosielajú zmeny konfiguračných parametrov. TxtO
UNIT_PARAMS_OUT.ADDR Unit parameters write messaging - adresa zapisovaného parametra (parameter ID). Co
UNIT_PARAMS_OUT.VALUE Unit parameters write messaging - hodnota zapisovaného parametra. TxtO
UNIT_PARAMS_OUT.VALUE_TYPE Unit parameters write messaging - typ hodnoty zapisovaného parametra. Co

Zápis parametrov

Platia nasledovné pravidlá:

 1. Hodnoty parametrov sa nedajú prečítať, dajú sa iba zapisovať.
 2. Kontrola, či prebehol zápis v poriadku, prebieha cez tzv. Configuration Timestamp (meraný bod s adresou UNIT_STAT.ST_CONFIG_TIMESTAMP). Hodnotu "Config Timestamp" nastav pri zápise parametrov - je to parameter s parameter ID = 0 (Profile Timestamp). Hodnota by mala byť unikátnym absolutným časom, najlepšie časom okamžiku začiatku konfigurácie. Po zápise parametrov musí byť hodnota UNIT_STAT.ST_CONFIG_TIMESTAMP nastavená na užívateľom odosielanú hodnotu parametra s ID=0.
 3. Priebeh zápisu:
  • Nastav IMEI do meraného bodu UNIT_PARAMS_OUT.IMEI, ak skončí s chybou (na akcii WAIT), tak KOM proces zariadenie s takýmto IMEI nepozná alebo nie je online.
  • Nastav typ hodnoty parametra do UNIT_PARAMS_OUT.VALUE_TYPE (viď tabuľku č.3).
  • Nastav UNIT_PARAMS_OUT.VALUE s hodnotou parametra (ako text).
  • Nastav UNIT_PARAMS_OUT.ADDR s parameter ID. Ako prvý parameter v poradí je najvhodnejší ID=0 "Profile Timestamp".
  • Nastav UNIT_PARAMS_OUT.VALUE_TYPE ďalšieho parametra v poradí.
  • Nastav UNIT_PARAMS_OUT.VALUE s hodnotou ďalšieho parametra v poradí.
  • Nastav UNIT_PARAMS_OUT.ADDR s parameter ID ďalšieho parametra v poradí.

   ... opakuj toľkokrát, koľko parametrov zapisuješ. Nemusia sa zapisovať všetky parametre, ale napr. iba tie, ktoré boli zmenené ....
  • Nastav UNIT_PARAMS_OUT.VALUE_TYPE na hodnotu 1 pre ukončenie konfigurácie.
  • Nastav UNIT_PARAMS_OUT.VALUE - prázdny text pre ukončenie konfigurácie.
  • Nastav UNIT_PARAMS_OUT.ADDR na hodnotu 0. To je signál na fyzické odoslanie parametrov do zariadenia.

Tab. č. 3

Typ hodnoty
"UNIT_PARAMS_OUT.VALUE_TYPE"
Parameter ID
"UNIT_PARAMS_OUT.ADDR"
Popis
1 0 Koniec konfigurácie.
2 x Parameter typu U8.
3 x Parameter typu I32.
4 x Parameter typu String. V praxi je možné použiť pre všetky parametre okrem parametra s ID=0. Za správnosť textu s hodnotou zodpovedá užívateľ, KOM proces nevykonáva kontrolu.
6 x Parameter typu U16.
8 x Parameter typu Float.
10 x Parameter typu U32.
11 0 Parameter "Profile Timestamp" - text s absolútnym časom vo formáte: "dd-mm-rrrr hh:mi:ss".

Literatúra


 • Teltonika Codec.14 Communication Protocol Description, Rev.11.

Zmeny a úpravy


 • sept. 2009 - Vytvorenie dokumentu

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 – 30. sept. 2009

Súvisiace stránky:

Write a comment…