Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Význam jednotlivých tlačidiel hlavného nástrojového panelu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Vytvorenie novej grafickej schémy .

Konfigurácia farebných paliet .

Otvorenie grafickej schémy .

Konfigurácia zobrazovacích paliet .

Uloženie grafickej schémy .

Konfigurácia bitmapových paliet .

Uloženie všetkých otvorených grafických schém .

Konfigurácia doplnkových paliet .

Tlač grafickej schémy.

Konfigurácia textových štýlov .


Konfigurácia bitových máp .

Konfigurácia parametrov grafickej schémy .

Editovanie objektov v procese D2000 CNF.

Vystrihnutie objektu, resp. skupiny grafických objektov a vloženie do schránky.

Kopírovanie parametrov objektu.
Ak je vybratý objekt, do schránky (clipboard) sa vloží kopia objektu s jeho parametrami, ak nie je vybratý žiaden objekt, do schránky sa vložia default nastavenia objektov. Ak je vybratá skupina objektov, do schránky sa nakopírujú parametre aktívneho objektu v skupine.

Kopírovanie objektu, resp. skupiny grafických objektov do schránky.

Nastavenie parametrov - nastavia sa parametre zo schránky (clipboard) len v prípade, ak je vybratý objekt rovnakého typu ako objekt, ktorého parametre sa kopírovali. Pozičné parametre (okrem rozmerov) a text sa nenastavujú.

Vloženie objektu, resp. skupiny grafických objektov zo schránky do schémy.

Nastavenie spoločných parametrov - nastavia sa parametre z Clipboardu pre všetky objekty - bez rozdielu typu.
Nenastavujú sa pozičné parametre (okrem rozmerov) a text.
Krok späť (Undo) - zrušenie vykonania poslednej akcie.

Schovaj / zobraz panel Kreslenie

Návrat (Redo)- opätovné vykonanie poslednej akcie zrušenej pomocou Undo.

Schovaj / zobraz panel parametrov objektov
Voľba typu ukazovadla typu

Nastavenie filtrácie objektov.

Definovanie parametrov rastrovej mriežky .

Nastavenie zoomu schémy.

Zapnutie / vypnutie rastrovej mriežky .

Nastavenie aktívnej vrstvy.

Prichytenie objektov k rastrovej mriežke .

Nastavenie všetkých vrstiev.

Editácia lokálnych premenných schémy .

Zobrazenie všetkých pripojení v grafickej schéme.

Editácia skriptu schémy.

Nastavenie poradia windows prvkov .
Zoskupenie grafických objektov do skupiny Viac informácií ....

Kreslenie podschém a komponent

Rozdelenie skupiny grafických objektov Viac informácií ....


Obnovenie pôvodnej skupiny grafických objektov Viac informácií ....


Posunutie grafického objektu o jeden dopredu Viac informácií ....

Presunutie grafického objektu celkom dopredu Viac informácií ....

Posunutie grafického objektu o jeden dozadu Viac informácií ....

Presunutie grafického objektu celkom dozadu Viac informácií ....
Zarovnanie grafických objektov doľava Viac informácií ....

Rovnaká šírka objektov

Zarovnanie grafických objektov do stredu (x) Viac informácií ....

Nastaví vzdialenosť podľa prvých dvoch objektov v smere osi x More information....

Zarovnanie grafických objektov doprava Viac informácií ....

Nastaví vzdialenosť podľa prvého a posledného objektu v smere osi x More information....
Zarovnanie grafických objektov na vrch Viac informácií ....

Rovnaká výška objektov

Zarovnanie grafických objektov do stredu (y) Viac informácií ....

Nastaví vzdialenosť podľa prvých dvoch objektov v smere osi y More information....

Zarovnanie grafických objektov na spodok Viac informácií ....

Nastaví vzdialenosť podľa prvého a posledného objektu v smere osi y More information....
Prevrátenie grafických objektov vodorovne Viac informácií ....

Prevrátenie grafických objektov zvislo Viac informácií ....

Otočenie grafických objektov vľavo (D2000 V12.2.67N)

Otočenie grafických objektov vpravo (D2000 V12.2.67N)
Slovník

Použitý jazyk v schéme. ...


Požiadavky

Minimálna podporovaná verziaD2000 V12.2.67N

Súvisiace stránky:

Write a comment…