Objekty systému D2000 sa podľa doby vzniku a trvania rozdeľujú na statické a dynamické.

  • Statické objekty systému vznikajú ako výsledok konfigurácie systému - ich definície, počiatočné hodnoty a stavy sú procesom D2000 Server získavané z konfiguračnej databázy.
  • Dynamické objekty systému vznikajú a zanikajú za chodu systému ako výsledok interakcie iných objektov systému D2000.Objekty systému D2000 je tiež možné rozdeliť na pasívne a aktívne objekty.

  • Pasívne objekty sú objekty, ktorým systém nepriraďuje hodnoty (grafy, textové štýly, atď.).
  • Aktívne objekty sú všetky objekty, ktorým systém priraďuje hodnoty (typy hodnôt objektov systému D2000). Aktívnym objektom priraďuje hodnoty proces, ktorý je správcom daného typu objektov.

Nasledujúca tabuľka uvádza klasifikáciu objektov systému D2000. Význam použitých skratiek: S-statický, D-dynamický, A-aktívny, P-pasívny objekt.

Object type S D A P Configuration tool
Alarm ×   ×   CNF
Aplikačné moduly ×     × CNF
Archivované hodnoty ×   ×   CNF
Bitmapová paleta ×     × GrEditor
Bitová mapa ×     × GrEditor *
Časový kanál ×   ×   CNF
Databáza ×   x   CNF
Definícia štruktúry ×     × CNF
Doplnková paleta ×     × GrEditor
ESL Interface ×     × CNF
Event ×   x   CNF
Externá funkcia ×     × CNF
Graf ×     × HI
HI Menu ×     × CNF
Kalendár ×   ×   CNF
Linka ×   ×   CNF
Logická skupina ×     × CNF (GrEditor, HI)
Meraný bod ×   ×   CNF
Počítaný bod ×   ×   CNF
Pole hodnôt ×   ×   CNF
Proces ×   ×   CNF
Report ×     × HI
Resource ×     × CNF
Schéma ×    ×   GrEditor
Skupina objektov ×     × CNF
Stanica ×   ×   CNF
Stavový text ×     × CNF
Systém ×   × × -
Systémová premenná ×   ×   CNF
Štruktúrovaná premenná ×   ×   CNF
Tabuľka ×     × CNF
Textový report         CNF
Textový štýl ×     × GrEditor
Topológia ×     × CNF
Topologická linka ×   ×   CNF **
Topologický uzol ×     × CNF **
Typ dňa ×   ×   CNF
Užívateľ ×   ×   CNF
Užívateľské premenné ×   ×   CNF
Vypínač ×   ×   CNF
Vzdialený objekt ×   ×   CNF
Zobrazovacia maska ×     × CNF
Zobrazovacia paleta ×     × GrEditor
Zostava ×     × HI

* Bitové mapy (*.BMP) je možné vytvoriť v ľubovoľnej aplikácii pre tvorbu rastrovej grafiky. V systéme D2000 pracujú s objektmi typu Bitová mapa a Podkladová bitová mapa procesy D2000 GrEditor a D2000 HI.

** Objekty typu Topologická linka a Topologický uzol sú súčasťou konfigurácie objektu typu Topológia. Preto je možné ich konfigurovať len pri konfigurácii príslušného objektu typu Topológia.

Write a comment...