!!! UPOZORNENIE !!!
Od verzie D2000 v6.00.012 sú objekty typu Diagram a Trend nahradené objektom typu Graf. Tento objekt spĺňa všetky vlastnosti, ktoré mali tieto objekty.

Grafy sú objekty systému D2000, ktoré umožňujú graficky zobrazovať časový priebeh hodnôt monitorovaných veličín, alebo vývoj hodnôt monitorovaných veličín v čase vo forme grafických priebehov.

V jednom okne grafu môže byť súčasne zobrazených až 99 grafických priebehov. Hodnoty, ktoré sa vykresľujú do informačného okna grafu sú buď vyberané z archívu historických hodnôt, alebo sú zakresľované priebežne, tak ako ich systém získava od ostatných procesov.
Po otvorení grafu na ploche procesu D2000 HI systém načíta hodnoty podľa konfigurácie grafu a vykreslí ich v grafickej podobe do okna grafu. Ak sú pre daný graf definované hodnoty z archívu, zobrazovaný grafický priebeh bude nemenný, t.j. hodnoty, ktoré sú do archívu zapísané po otvorení grafu, sa v grafickom priebehu nezobrazia. Ak sú pre daný graf definované hodnoty, ktoré v systéme D2000 menia svoju hodnotu, zobrazený grafický priebeh sa bude prekresľovať v závislosti na zmene týchto hodnôt.

Ak teda chcete zobraziť grafický priebeh zodpovedajúci inému časovému intervalu, musíte definovať nový interval.

Na pracovnej ploche procesu D2000 HI je možné súčasne otvoriť viacero okien toho istého grafu. Táto vlastnosť umožňuje vzájomne porovnávať hodnoty zobrazených veličín v rôznych časových úsekoch.

Grafy sa používajú na:

  • zobrazovanie priebehu nameraných hodnôt vo vzťahu k časovej osi,
  • porovnanie priebehov z viacerých meracích miest,
  • odpočet nameraných hodnôt zo zobrazených grafických priebehov,
  • sledovanie vývoja hodnôt zvolených veličín v reálnom čase.

S grafmi sa pracuje pomocou položky Grafy z ponuky Otvor, pozri Otvorenie grafu.

Poznámka: Grafy môžu byť tiež súčasťou grafickej schémy. Na ich vloženie do schémy slúži zobrazovač typu Graf.

Write a comment...