Grafická schéma

Základným prostriedkom na zobrazovanie hodnôt veličín, ktoré sú monitorované a vypočítavané inými procesmi dispečerského a monitorovacieho systému D2000, sú grafické schémy.


Vlastnosti a funkcie grafických schém

Hodnoty veličín v monitorovanom procese sú získavané a vypočítavané v reálnom čase ostatnými procesmi systému D2000 (D2000 KOM, D2000 Calc, D2000 EventHandler, atď.). Zmeny týchto hodnôt sa ihneď prenášajú do procesu D2000 HI, a tým do grafických schém, ktoré sú otvorené na pracovnej ploche HI. Grafické schémy nielenže zobrazujú aktuálny stav monitorovaného procesu, ale umožňujú aj meniť jeho parametre a otvárať ďalšie grafické schémy alebo iné grafické informačné okná (grafy).

Grafická schéma predstavuje grafickú predlohu, ktorá znázorňuje monitorovaný proces alebo technológiu. Skladá sa z grafických objektov (čiary, kružnice, elipsy, oblúky, mnohouholníky, texty, bitové mapy apod.), pričom niektoré z grafických objektov sú pripojené na hodnoty veličín monitorovaného procesu alebo technológie. Grafické objekty, ktoré sú pripojené k objektom systému D2000 zobrazujú stavy, hodnoty a príznaky objektov (pripojenie na zobrazenie) alebo umožňujú ovládať hodnoty výstupných objektov (pripojenie na ovládanie).

Grafická schéma poskytuje pre zobrazenie hodnôt objektov systému D2000 a ich ovládanie nasledovné vlastnosti a funkcie:

  • zobrazovanie aktuálnych (nameraných, vypočítaných) hodnôt objektov systému v číselnom vyjadrení,
  • zobrazenie stavu objektov systému D2000 pomocou zmeny farby, vzorky alebo rozmeru grafického objektu,
  • zobrazenie stavov objektov systému D2000 zmenou vykreslenia grafického objektu (normálne, nekreslené, blikajúce, prepínajúce grafické objekty),
  • zobrazenie stavov a hodnôt objektov systému D2000 spôsobom vyplnenia grafického objektu (napr. hladina nádrže reprezentovaná obdĺžnikom s dynamickou výškou),
  • ovládanie stavov, hodnôt a príznakov objektov systému D2000 (funkcie zmeny hodnôt a stavov, zadávanie žiadaných hodnôt a pod.) – tieto funkcie predstavujú zásahy operátora do systému,
  • otváranie ďalších grafických schém a informačných okien (grafov) - grafický objekt pripojený na ovládanie grafického informačného okna,
  • zobrazovanie schém vo viacerých jazykoch, ktoré sú definované v slovníku. Ak má konzola nastavený konkrétny jazyk, tak po odhlásení užívateľa sú všetky schémy preložené. Ak jazyk nie je nastavený, tak ostáva zachovaný jazyk odhláseného užívateľa.

V tejto časti dokumentácie sa dozviete základné informácie o práci s grafickými schémami v prostredí procesu D2000 GrEditor.

Write a comment...