Štartovacie parametre procesov

Pri štartovaní procesov môžu byť použité štartovacie parametre. Tieto parametre sa pri konfigurácii procesu definujú prostredníctvom položky Parametre v konfiguračnom dialógovom okne alebo v súbore default.arg. Parametre je možné nastaviť aj v registroch na počítači, kde beží D2000 Server, na ktorý sa proces pripája.

Nasledovná tabuľka obsahuje prehľad štartovacích parametrov procesov.

ParameterPlatnosť parametraVýznam parametra
/?

/h

Všetky klient procesy systému D2000Zobrazí zoznam prípustných parametrov s vysvetlením ich významu pre daný proces.
Zadaním tohto parametra dôjde k ignorovaniu ostatných spúšťacích parametrov a po vypísaní vysvetľujúceho textu k spúšťanému procesu, sa tento proces ukončí.
/AF<Method>
D2000 HI, D2000 GrEditor, D2000 CNF, D2000 Application Manager, D2000 DDE Server, D2000 System Console, D2000 Tell, D2000 BrowserVynútenie si inej autentifikačnej metódy na overenie užívateľského mena ako je požadovaná procesom D2000 Server.
Hodnota parametra <Method> môže byť:Aby užívateľ mohol použiť nejakú autentifikačnú metódu, musí byť povolená v jeho konfigurácii (parameter Metódy autentifikácie).

/AN<Name>

D2000 HI, D2000 GrEditor, D2000 CNFMeno užívateľa systému D2000 pre automatické prihlásenie po štarte procesu.
Ak sa nezadá parameter /AP, bude meno dosadené do prihlasovacieho okna a bude požadovaný vstup hesla.

--ANONYMIZEPERIOD=<seconds>

D2000 DBManagerParameter nastaví periódu v sekundách anonymizácie a odmazávania záznamov v tabuľkách. Predvolená hodnota je 3600 sekúnd (1 hodina).
--ANSI
D2000 GateWay Client, D2000 GateWay ServerParameter vynúti kódovanie Windows 1250 prenášaných textov. Ak nie je uvedený, texty sú kódované UTF8. Parameter je nutné použiť, ak partner komunikácie je staršej verzie ako 9.X a dochádza k prenosu textových hodnôt.
/AO<MenoSchémy>D2000 HI, D2000 GrEditor, On-line konfigurácia systému - D2000 CNFMeno schémy otvárenej pri 1. prihlásení užívateľa

/AP<Password>

D2000 HI, D2000 GrEditor, D2000 CNFHeslo užívateľa systému D2000 pre automatické prihlásenie po štarte procesu.
/AP znamená, že heslo je prázdny reťazec. Parameter je použitý aj pri zmene prístupového hesla do konfiguračnej databázy procesom kernel.exe.
/AS D2000 HI, D2000 GrEditorParameter zakáže synchronizáciu bitových máp pri štarte procesu.
/ASE D2000 System ConsolePovolenie prepínania HOT servera (manuálne alebo automatické).
/ASG<skupina> D2000 System ConsoleAutomatické prepínanie HOT servera. Parameter skupina udáva názov redundantnej skupiny.
/ASI<interval> D2000 System ConsoleAutomatické prepínanie HOT servera. Parameter interval definuje časový interval, po uplynutí ktorého sa prepne HOT server.
/AXD2000 HINevykoná automatické otvorenie schémy/zostavy užívateľa
/B<BkpNr> D2000 ServerBkpNr je počet záloh (backups) konfiguračnej databázy. Záloha databázy je vytváraná pri štarte procesu. Parameter /B0 spôsobí, že sa nebude vytvárať záloha databázy. Počet záloh (hodnota parametra BkpNr) môže byť od 0 do 3. Ak parameter nie je zadaný, je automaticky použitý /B0 pre proces D2000 Server.
--batch_mode
D2000 Event HandlerParameter modifikuje interpretáciu akcie DB_SET_PROCESS_PARAMS.
/C<ApplName>
D2000 ServerMeno aplikácie.
/CTVšetky klient procesy systému D2000Proces použije čas počítača, na ktorom je spustený. Ak nie je použitý (Default), proces používa čas počítača, na ktorom je spustený proces D2000 Server.
/DBCA
D2000 ArchivProces D2000 Archiv vykonáva mazanie starých údajov z archívnej databázy a jej reorganizáciu, len ak je v aktívnom režime (ak ide o redundantný systém, navyše musí byť pripojený na HOT Server).
/DBCP
D2000 ArchivProces D2000 Archiv vykonáva mazanie starých údajov z archívnej databázy a jej reorganizáciu, len ak je v pasívnom režime (alebo ak ide o redundantný systém, v aktívnom režime, ale pripojený na SBS Server).
/DBCS
D2000 Archiv (iba na Oracle databáze)Proces D2000 Archiv na reorganizáciu nepoužije SQL príkaz ALTER TABLE MOVE, ale ALTER TABLE SHRINK SPACE (príkaz je dostupný až pre Oracle 10g).
/DBCY
D2000 ArchivPovolenie reorganizácie archívnej databázy. Ak proces D2000 Archiv nie je spustený s týmto parametrom, z archívnej databázy sa zmažú staré údaje, ale archívne tabuľky sa nereorganizujú (z dôvodu spätnej kompatibility procesu D2000 Archiv pred implementáciu reorganizácie).
/DBCY
D2000 DBManagerZapnutie ladiacich výpisov o stave Oracle clustera.
Parameter má význam len vtedy, pokiaľ TNS databázy ukazuje na cluster a obsahuje sekciu FAILOVER (obnovovanie spojenia pri výpadku jednej z inštancií Oracle clustera). Ak sa sekcia FAILOVER v TNS databázy nenachádza, pri výpadku alebo vypínaní inštancie clustera nie sú generované žiadne ladiace výpisy.

Upozornenie: Parameter je možné použiť len pre dbmanager_ora.exe.
/DBD<pocet_dni> D2000 ArchivProces D2000 Archiv obmedzí maximálnu hĺbku archivácie na počet dní, zadaných parametrom <pocet_dni>.
Obmedzenie sa týka všetkých objektov typu Archivovaná hodnota bez ohľadu na ich konfiguráciu.

/DBD<verzia>

D2000 KOMPri zadaní parametra bude D2000 KOM proces  pri inicializácii OEM protokolov oznamovať špecifikovanú verziu rozhrania KomAPI (položka VerLo v štruktúre InitParams).  Pozor - v skutočnosti sa rozhranie nemení, takže OEM protokoly nemusia fungovať korektne, ak používajú neexistujúce položky štruktúry InitParams alebo položky, ktoré boli pri zmene verzie rozhrania presunuté alebo zmenené.
/DBD<pocet_poziadaviek>
D2000 DBManagerProces D2000 DBManager bude zaznamenávať v logu informácie o tom, že počet požiadaviek na jednom netransakčnom spojení prekročil hodnotu pocet_poziadaviek. Parameter je použiteľný pri ladení výkonnosti. Viac...
/DBIV<flag> D2000 ArchivProces D2000 Archiv ignoruje hodnoty, ktoré majú nastavený flag rovnaký ako je daný parametrom <flag>.
Parameter je možné použiť aj pre viacero flagov súčasne (napr. proces spustený s parametrami /DBIVI /DBIVG bude ignorovať hodnoty, ktoré majú nastavené flagy I alebo G).
/DBPO
D2000 ArchivZapne vlastnosť archívu - archív archivuje len primárne dáta - požiadavky na štatistické a vypočítavané archívne objekty sú ignorované.
Parameter sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION DBPO ON/OFF.

/DBS<size>

D2000 DBManagerPodpora práce s reťazcami väčšej dĺžky (napr. kvôli práci s CLOB stĺpcami databázy Oracle). Štandardne proces D2000 DBManager na prácu s reťazcami rezervuje miesto pre 4000 znakov. Pomocou tohto parametra je možné rezervovanú veľkosť zmeniť.
Pozn: Zväčšenie rezervovanej veľkosti sa prejaví na spotrebe pamäte.

/DBSH

D2000 ArchivProces D2000 Archiv zdieľa archívnu databázu s iným procesom D2000 Archiv (napr. pri práci s databázovým clusterom). Existujú 2 možné konfigurácie:
 1. Dva (alebo viaceré) archívne procesy (SELF.ARC), jeden je pripojený na HS Server, druhý (ostatné) na SBS Server(y). Ak je proces SELF.ARC pripojený na SBS Server, pracuje v režime ReadOnly. Ak je pripojený na HS Server, pracuje štandardne.
 2. Dva (alebo viaceré) inštančné archívne procesy (SELF.ARC_1, SELF.ARC_2, atď.), ktoré sa pripájajú na HS Server. Aktívna inštancia pracuje štandardne, pasívna inštancia (inštancie) pracujú v režime ReadOnly.

/DBSH

D2000 DBManagerParameter má zmysel iba v redundantných systémoch.
Proces D2000 DBManager sa odpojí od databáz, ak:
 • D2000 server, ku ktorému je DbManager pripojený, sa dostane do stavu SBS,
 • DbManager je spustený inštančne (od D2000 verzie 8.0) a inštancia sa stane pasívnou.
Keď sa server dostane opäť do stavu HS, resp. keď sa inštancia stane aktívnou, spojenia na databázy sú obnovené.

Poznámka: Bez parametra /DBSH je v redundantnom systéme, v ktorom sa nachádzajú dva (prípadne viac, podľa stupňa redundancie) procesy D2000 DBManager, nutné počítať s tým, že celkový počet spojení otvorený na databázy bude dvojnásobný oproti neredundantnému systému. To môže spôsobiť problémy napr. pre databázu Oracle, pokiaľ nemá nastavenú dostatočne veľkú hodnotu pfile parametra processes.

/DBSH

D2000 KOMPre komunikačné linky typu Serial, Serial Line Redundant a Modem spôsobí zatváranie sériového portu, ak D2000 KOM proces je pripojený k SBS Serveru alebo ak sa stane D2000 KOM proces pasívnou inštanciou. Viac informácií viď poznámka.

/DBX

D2000 DBManagerPokiaľ je parameter zadaný, pri práci s PostgreSQL databázou s BLOB poľami (BYTEA) budú tieto čítané/zapisované v hexadecimálnom tvare - DbManager bude prevádzať jednotlivé písmena do hexa kódu podľa ASCII tabuľky, tj ak je v BLOBe reťazec "ABC" , načíta sa "414243".
/DC D2000 HIZakázanie používania cache pre schémy - zníženie pamäťových nárokov procesu za cenu spomalenia otvárania schém.
--DEFAULT-TOOLBAR-COLOR D2000 HIPoužiť východziu šedú farbu pre toolbary. Ak nie je prepínač špecifikovaný, použije sa biela farba.
/DG D2000 HIZníženie pamäťových nárokov procesu pri práci s grafmi za cenu spomalenia kreslenia grafov obsahujúcich veľa dát.
/DI D2000 HI, D2000 GrEditor, D2000 ArchivNastavenie výpisu špecializovaných informácií po štarte procesu.
/DL D2000 HI, D2000 GrEditorNastavenie zápisu obsahu okna Listener do súboru.
/DM<nickname>
D2000 Server

Developer mode: umožňuje beh viacerých procesov D2000 Server na jednom počítači pre potreby vývoja. Hodnota <nickname> sa bude vypisovať v záhlaví konzolového okna procesu D2000 Server (pokiaľ je konzolové okno viditeľné na obrazovke, viď parameter /X) a tiež sa pridá k názvu zdieľanej pamäte používanej na komunikáciu s procesmi.
Kvôli zmene štandardného čísla TCP portu (3119) musia byť všetky procesy D2000 Server (s výnimkou jedného, ktorý používa štandardný TCP port 3119 a štandardný názov zdieľanej pamäte) spustené aj s parametrami /P a /DM.
Príklad:

ServerA: kernel.exe /P:1001 /CApp1 /DMThisIsApp1
ServerB: kernel.exe /P:1002 /CApp2 /DMThisIsApp2

pripájanie sa lokálne cez zdieľanú pamäť na ServerA: hi.exe /P:1001 /DMThisIsApp1
pripájanie sa lokálne cez zdieľanú pamäť na ServerB: hi.exe /P:1002 /DMThisIsApp2

pripájanie sa lokálne cez TCP/IP na ServerA: hi.exe /P:1001 /TP
pripájanie sa lokálne cez TCP/IP na ServerB: hi.exe /P:1002 /TP

pripájanie sa vzdialene na ServerA: hi.exe /Sserver_name /P:1001 /TP
pripájanie sa vzdialene na ServerB: hi.exe /Sserver_name /P:1002 /TP

Poznámka: Proces D2SMC podporuje od verzie 7.02.006 spúšťanie s parametrami /DM a /P. Je možné viacnásobné spustenie D2SMC, pričom každý komunikuje s jedným D2000 Serverom bežiacim v developer mode.

/DP
Procesy s textovou konzolou(Debug Pipe) – Proces bude zobrazovať priebeh komunikácie s procesom D2000 Server.
/DPR
/DPP
/DPA
D2000 HI, D2000 GrEditorNastavenie riadenia zobrazenia príjmu správ z príkazového riadku:
/DPR - pri príjme
/DPP - pred spracovaním
/DPA - obidva spôsoby
/DUMP
/DUMP_MEDIUM
/DUMP_FULL
Všetky klientske procesy systému D2000Spolu s procesom sa spustí aj monitorovací proces procdump.exe, ktorý sleduje neošetrené výnimky, ktoré môžu v danom procese nastať. V prípade pádu procesu na takúto výnimku je zapísaný dump súbor procesu do logovacieho adresára systému D2000 (podadresár dumps). Dump súbor obsahuje informácie o procese v čase jeho pádu, z ktorých je neskoršou analýzou možné zistiť jeho príčinu.
Veľkosť zapísaného dump súboru a množstvo informácií závisí od použitého prepínača:
 • /DUMP - generuje súbor so základnými informáciami o procese, ako sú thready a ich call-stacky. Veľkosť tohto súboru je relatívne malá. Vo väčšine prípadov sú informácie obsiahnuté v tomto súbore dostatočné na analýzu príčiny pádu procesu.
 • /DUMP_MEDIUM - generuje súbor s informáciami o procese rozšírenými o určitú časť pamäte tvorenú heapom. Veľkosť tohto súboru je niekoľko krát väčšia ako v prípade prepínača /DUMP.
 • /DUMP_FULL - generuje súbor s celým obrazom procesu v čase pádu. Veľkosť tohto súboru môže byť veľmi veľká (rovnajúca sa veľkosti procesu v pamäti). Použitie tohto prepínača je nutné len vo veľmi výnimočných prípadoch!
/DWProcesy s textovou konzolouNeminimalizovať textové okno programu po štarte procesu. Ak sa nezadá, proces okno po štarte minimalizuje.
/E+<ladiaca_kategoria>
/E-<ladiaca_kategoria>
Všetky procesy systému D2000Zapnutie (+) / vypnutie (-) zobrazovania ladiacich informácií danej kategórie (ladiaca_kategoria) pri štarte procesu.
Ladiace informácie slúžia pre interné potreby vývoja systému.

Zapínanie / vypínanie zobrazovania ladiacich informácií a ich prezeranie je možné aj prostredníctvom procesu D2000 System Console.

Upozornenie: Zapnutie zobrazovania ladiacich informácií zvyšuje zaťaženie systému.

/E+DBG.CHECK.OBJECTS D2000 ServerProces D2000 Server vykoná po štarte kontrolu konfigurácie všetkých objektov.
/E+DBG/E+RTM.USELOCALCACHED2000 HIZapne použitie cache dát prenášaných z D2000 Servera na D2000 HI. Umožňuje, hlavne v prípade pomalých sietí (WiFi), urýchliť nábeh klienta D2000 HI. Parameter je potrebné zadať pri štarte procesu. Pri prvom spustení vytvára cache, ktorá do podadresára localstore adresára aplikácie (na strane klienta) produkuje množstvo súborov (napríklad pre každý event a schému jeden).
/F<Period>
Všetky klient procesy systému D2000Period je perióda vysielania WatchDog správy medzi klientským procesom a procesom D2000 Server. Udáva sa v sekundách, pričom nula znamená, že sa táto správa vysielať nebude. Náhradná hodnota je /F60.
Poznámka: v rámci WatchDog správy posiela D2000 Server aktuálny čas. Umožňuje tak vzdialeným klientským procesom (spusteným na inom počítači) počítať rozdiel lokálneho času voči času D2000 Server-a. Týmto rozdielom sú následne korigované všetky časy nových hodnôt vygenerovaných klientskym procesom.
/FI
D2000 Event HandlerČasový limit pre spracovanie požiadavky. Udáva sa v sekundách.
Default hodnota je /FI120.
Viac...
/FM D2000 TopologyZadaním tohto parametra bude topológia používať celkový výpočet namiesto čiastkového.
Viac..
/FS D2000 HI, D2000 GrEditor, D2000 CNFČas zobrazenia chybového hlásenia pri neúspešnom pokuse o nadviazanie spojenia s procesom D2000 Server. Default hodnota je 60 s. Pre hodnotu /FS0 sa nezobrazí ani štartovacie okno procesu, ani chybové hlásenie v prípade neúspechu.
--fullscreen
D2000 HIZapnutie celoobrazovkového módu - skryje titulok a lišty hlavného okna, ako aj maximalizovaných dialógových schém. Funčnosť môže byť pozmenená podľa špeciálneho režimu HI. Viac v kapitole Špeciálne zobrazenie HI.
/GTWC<ipAddress:portNr>D2000 Gateway ClientIP adresa a port D2000 Gateway Servera, ku ktorému sa D2000 Gateway Client pripája. Parameter môže byť zadaný viackrát (v systémoch s redundantnými sieťami a/alebo redundantnými D2000 Gateway Servermi).
/GTWL<portNr>D2000 Gateway ServerTCP port na ktorom D2000 Gateway Server počúva a prijíma D2000 Gateway Clientov
/H D2000 ServerZvýšenie priority pre proces D2000 Server. Dôsledok zvýšenia priority je dosiahnutie lepšej odozvy pri komunikácii so sieťovými klient procesmi.
/HWVšetky klient procesy systému D2000Parameter má za následok prihlásenie procesu k aplikácii WDDemon, ktorá kontroluje funkčnosť prihlásených klient procesov.
Parameter je použitý len, ak je perióda vysielania WatchDog správy (parameter /F) rôzna od 0.
/KA<ArchivSize>
D2000 KOMPovolí funkciu KOM archívu. <ArchivSize> je veľkosť archívneho súboru - buffra v rozsahu 1 až 400 megabytov.
/KC<ApplName>
D2000 KOMParameter je platný pre KOM proces s funkciou KOM Archív štartujúci bez prítomnosti procesu D2000 Server.
<ApplName> musí byť rovnaké, ako pre parameter /C servera, ku ktorému sa KOM proces snaží pripojiť.
/KD<seconds> D2000 KOMTento parameter sa týka hodnôt, ktoré sú získavané z komunikácie spolu s časovou značkou.

Ak je hodnota seconds kladná, budú akceptované iba tie hodnoty z komunikácie, ktorých časová značka je novšia ako aktuálny čas mínus seconds
(t.j. TimeNew > Clock - seconds).

Ak je hodnota seconds záporná, budú akceptované iba tie hodnoty z komunikácie, ktorých časová značka je novšia ako časová značka aktuálnej hodnoty mínus absolútna hodnota zo seconds (t.j. TimeNew > TimeOld - |seconds| ). Navyše, ak je aktuálna hodnota neplatná, novo prijatej hodnote so starým časom sa priradí aktuálny čas a je akceptovaná. Táto vlastnosť umožňuje, aby po štarte KOM-u, keď všetky body majú neplatné hodnoty s aktuálnym časom, prešli platné hodnoty z komunikácie (ktoré prídu so starým časom) do systému (s priradením novej časovej značky).
Špeciálnym prípadom je nastavenie parametra seconds=-1, ktoré spôsobí, že staré hodnoty sa nebudú zahadzovať a v prípade, že je aktuálna hodnota neplatná, novo prijatej hodnote so starým časom sa priradí aktuálny čas a je akceptovaná.
Ak parameter /KD nie je zadaný alebo hodnota seconds=0, hodnoty z komunikácie nebudú zahadzované/menené popísaným spôsobom.

Neakceptované hodnoty sa budú ukladať zaznamenávať v podadresári TRACE aplikačného adresára, kde vznikne súbor DISCARDED_VALUES_SELF_KOM.log (pre SELF.KOM), resp. DISCARDED_VALUES_name_KOM.log (pre name.KOM).

Hodnoty so zmeneným časom (pre zápornú hodnotu seconds) sa budú ukladať v podadresári TRACE aplikačného adresára, kde vznikne súbor CHANGED_VALUES_SELF_KOM.log (pre SELF.KOM) resp. CHANGED_VALUES_name_KOM.log (pre name.KOM).

Formát riadkov obidvoch súborov je: aktuálny čas - čas aktuálnej hodnoty - čas práve získanej hodnoty - názov meraného bodu - aktuálna hodnota - práve získaná hodnota.

/KD<seconds>

D2000 DBManagerTento parameter sa týka varovaní timeout expired, ktoré proces DBManager vypisuje do logu a zverejňuje cez systémovú premennú SystemError, pokiaľ trvá databázová operácia viac ako 60 sekúnd.
Nastavením parametra sa dá zmeniť prednastavená hodnota 60 sekúnd. Má zmysel nastaviť tento parameter na vyššiu hodnotu napr. v prípade, že DBManager vykonáva SQL dotazy (napr. spúšťa uložené procedúry), ktoré trvajú dlhšie a generujú tak nežiadúce alarmy.
Viac informácií v kapitole D2000 DBManager - vyhodnocovanie logov.

/KDBC

D2000 KOMTento parameter zakáže cache na browsovanie hodnôt (Kom Disable Browser Cache) vo vybraných protokoloch, ktoré podporujú spontánne posielanie hodnôt bez predchádzajúceho vyžiadania alebo so skupinovým vyžiadaním (IEC101, IEC104, KNX, DNP3). Štandardne je cache pri týchto protokoloch povolená, takže spontánne prichádzajúce hodnoty sa do nej ukladajú. V konfiguráciách s veľa objektami môže cache zabrať významnú časť pamäte, čomu tento parameter dokáže zabrániť.
/KDI<mask> D2000 KOMŠtartovacia hodnota masky pre debugovanie hodnôt, ktorú možno počas behu procesu zmeniť TELL príkazom DI ON/OFF.

/KI

D2000 KOMAk je parameter zadaný, počiatočné hodnoty vstupných meraných bodov sú po štarte procesu D2000 KOM načítané z procesu D2000 Server.
Ak parameter nie je zadaný, počiatočné hodnoty sú neplatné (Invalid). Dôsledkom je, že bez parametra /KI posiela proces D2000 KOM po reštarte procesu D2000 Server hodnoty všetkých vstupných bodov. S parametrom /KI posiela iba tie, ktoré sa zmenili.
Poznámka: Hodnoty výstupných meraných bodov načítava proces D2000 KOM z procesu D2000 Server po štarte vždy (od verzie D2000 v7.01.011).

/KKVOE

D2000 KOMAk je parameter zadaný, po výpadku komunikácie a prechodu stanice do StHARDERR nedôjde k zneplatneniu hodnôt meraných bodov (Kom Keep Values On Error)
/KM<ArchivMode>
D2000 KOMSpôsob odosielania hodnôt z KOM archívu pri nadviazaní spojenia s procesom D2000 Server. <ArchivMode> môže mať hodnoty:
 • 1 - pre automatické odoslanie hodnôt z KOM archívu získaných pri práci v režime offline (implicitná hodnota),
 • 2 - hodnoty sa odosielajú len na požiadanie (TELL príkazom READKOMARC),
 • 3 - automatické odoslanie hodnôt z KOM archívu (ako režim 1), nevykoná sa však prepočet štatistických archívnych hodnôt.
/KO D2000 KOMPri zadaní parametra proces D2000 KOM po štarte prepne všetky stanice do stavu STOFF - vypne všetku komunikáciu.
/KS<period> D2000 KOMPri zadaní parametra bude proces D2000 KOM simulovať hodnoty všetkých meraných bodov.

Parameter period je voliteľný parameter a udáva sa v sekundách. Jeho minimálna hodnota je 5 s.
Ak period nie je uvedený, proces D2000 KOM simuluje nové hodnoty meraných bodov s periódou podľa nastavenia parametra pollingu Delay pre príslušnú stanicu (ak hodnota parametra Delay nie je uvedená, t.j. 0:0:0, hodnoty meraných bodov sa simulujú s periódou 5 s.).

/KS<count>D2000 DBManagerDbManager sa pokúša nájsť spojenie na databázu až count-krát, vždy s odstupom 1 sekundy. Prednastavená hodnota je 10. Parameter má význam pri prepínaní redundancie, pokiaľ je zároveň použitý parameter /DBSH (spojenie na databázu udržuje iba aktívny DbManager), aby databázové operácie inicializujúcich sa eventov nezlyhali kvôli tomu, že spojenia na databázu ešte nie sú funkčné.
Pôvodné správanie (jediný pokus o nájdenie spojenia) je možné dosiahnuť nastavením /KS1.
/KX
Všetky klient procesy systému D2000Parameter umožňuje prácu procesu v režime offline (aj pre KOM Archiv). Ak sa rozpadne spojenie procesu s procesom D2000 Server (zastavenie či pád D2000 Servera, rozpad sieťového spojenia), proces pokračuje v práci a pokúša sa znovu pripojiť ku D2000 Serveru. Pre funkčnosť je povinný nenulový parameter /F.
/L<LNG>Všetky klient procesy systému D2000Nastavenie jazyka pre proces. Parameter <LNG> môže byť:
 • SK - slovenčina
 • CZ - čeština
 • GB (EN) - angličtina
 • RU* - ruština
 • KZ* - kazaština
 • RS* - srbčina

Ak nie je zadaný parameter, proces sa bude riadiť nastavením jazyka v operačnom systéme alebo, pre proces D2000 HI, podľa nastavenia v konfigurácii užívateľa.

*Parametre platia pre proces D2000 HI, v ostatných procesoch budú nahradené angličtinou.

Poznámka: Pre on-line help platí, že ak je pre daný jazyk nájdený help, tak sa použije, inak sa použije anglická verzia.

/MD2000 HIPoužitím tohto parametra sa hlavné okno HI stáva systémovo modálnym.
--MEMORY_LIMIT_TERMINATE=<počet_bajtov> D2000 HI  (64bit)Ak proces spotrebuje viac operačnej pamäte ako hodnota <počet_bajtov>, automaticky sa sám ukončí. Východzia hodnota je 10000000000, tj. 10GB.
/N
D2000 ServerPri použití tohto parametra, proces D2000 Server neštartuje automaticky žiadne procesy (ignoruje parameter Autoštart v konfigurácii objektov typu Proces).

/NES

D2000 DBManagerNo empty strings: prázdny reťazec bude do databázy zapisovaný ako NULL (kompatibilita s Oracle, ktorý prázdny reťazec a NULL chápe rovnako).

/NMI

D2000 DBManagerDo not mask invalid: Null reťazec bud interpretovaný ako neplatná hodnota (invalid). Štandardne sa null reťazec interpretuje ako validný prázdny reťazec (kompatibilita s Oracle).
--NO-JVMD2000 Event HandlerProces nenahráva a nespúšťa Java Virtual Machine.
/NPVšetky klient procesy systému D2000.Pri uvedení parametra klient proces použije pre komunikáciu s procesom D2000 Server protokol NamedPipes (bez uvedenia parametra prebieha komunikácia prostredníctvom TCP/IP).

/NQ

D2000 DBManagerDo not use quotation marks - Ak je parameter použitý, D2000 DBManager neuzatvára do úvodzoviek mená stĺpcov, ak pracuje s databázou PostgreSQL.
/NQD2000 Server

Aplikácia (proces kernel.exe) vždy pri štarte kontroluje aktuálnosť štruktúr konfiguračnej databázy. Ak nie sú aktuálne, považuje to za chybu a *ukončí svoj beh*. Tento stav je zapísaný v LOG súbore. Následne je potrebné spustiť proces kernel.exe manuálne s parametrom /Cmeno_aplikácie a /NQ. Táto kombinácia zabezpečí aktualizáciu databázy. Parameter /NQ naštartuje proces kernel.exe za účelom aktualizácie konfiguračnej databázy určitej aplikácie. Proces skontroluje aktuálnosť databázy, v prípade potreby vykoná aktualizáciu a *ukončí sa*. Preto tento parameter nesmie byť použitý pri konfigurácii produkčnej aplikácie. Ak je databáza aktualizovaná, tak jej zálohu pred aktualizáciou systém uloží do adresára ApplDir\MenoAplikacie\Backup_CNV_yyyy_mm_dd, pričom yyyy,mm a dd sú nahradené aktuálnym rokom, mesiacom a dňom. 

/NS

D2000 ServerPovolenie zmeny UUID systémových štruktúrovaných premenných. Táto vlastnosť môže byť užitočná, ak je nutné prenášať ich hodnoty cez transparentný gateway do inej aplikácie (v kombinácii s premenovaním systémových štruktúrovaných premenných a s funkčnosťou transparentného gatewayu na základe UUID).

/P:<PortNr>

Všetky klient procesy systému D2000, D2000 Server

PortNr je číslo TCP portu, cez ktorý je realizovaná TCP/IP komunikácia medzi procesom D2000 Server a klient procesmi systému D2000.
Ak parameter nie je zadaný, proces D2000 Server čaká klientov na štandardnom D2000 porte 3119.
Viac informácií o použití parametra /P je pri popise parametra /DM.
Pozn: ak na lokálnom počítači nie je spustený  D2000 Server ale D2000 SAS, je nutné zadať aj parameter /TP.

/QM

D2000 TopologyRýchly mód prepočtu topológie, pri ktorom sa zastaví prepočet topológie, pokiaľ do topologickej linky už nejaký uzol prispel rovnakou hodnotou a z tej strany linky, ako prispieva aktuálny uzol.
Viac...
/Q
D2000 CalcParameter aktivuje vlastnosť, ktorá spôsobí prepočet počítaných bodov a zverejnenie hodnôt po prepnutí redundancie (hodnoty môžu byť zverejnené prostredníctvom hodnoty vlastného počítaného bodu, alebo zápisom do políčok štruktúr v prípade štruktúrovaných počítaných bodov). Toto chovanie nie že žiaduce a štandardne je vypnuté (prepočet sa po prepnutí redundancie nevykoná). V prípade potreby je možné túto vlastnosť aktivovať práve parametrom /Q.
/RD<meno_RDS>
Všetky klient procesy systému D2000.Klient sa pomocou tohto parametra pripojí k aktívnemu (hot) serveru zadanej redundantnej skupiny (RDS). Aktívny server je vyhľadaný pomocou multicastových TCP/IP sieťových správ. Viac podrobností tu.
/Replay
D2000 KOMProces D2000 KOM, spustený s týmto štartovacím parametrom, nekomunikuje so zariadeniami. Je v režime, kedy je pripravený, aby tell príkazom START_REPLAY mohol prehrávať dáta (nahraté príkazom START_RECORD).
/RF<meno_RDS>
Všetky klient procesy systému D2000.Klient sa pomocou tohto parametra pripojí k aktívnemu (hot) serveru zadanej redundantnej skupiny (RDS). Aktívny server je vyhľadaný zo zoznamu serverov, ktoré sú uvedené v registroch. Vhodné pre pripojenie klientov D2000 nachádzajúcich sa za routrami, ktoré neprenášajú multicastové sieťové správy (viď parameter /RD). Viac podrobností tu.
/RO
D2000 ServerPri zadaní parametra bude aplikácia odštartovaná bez možnosti zápisu do monitorovacej databázy.
/RO
D2000 ArchivPri zadaní parametra bude archív odštartovaný v móde - len na čítanie. Do archívu sa nebude zapisovať, ani sa z neho nebudú mazať žiadne dáta.
Parameter sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION RO ON/OFF.
/RO
D2000 Gateway Client

Pri zadaní parametra bude Gateway Client (gtwcli.exe) odštartovaný bez možnosti zápisu do Gateway Servera, t.j. všetky zápisy idúce smerom z Gateway Clienta do Gateway Servera budú ignorované.

/RO

D2000 KOMPri zadaní parametra bude D2000 KOM odštartovaný v móde - len na čítanie. Všetky zápisy budú ignorované. Pre serverové protokoly - výstupné merané body budú zverejňovať manuálne zadanú štartovaciu hodnotu, ale budú ignorovať automatickú štartovaciu hodnotu.
/RS
D2000 ArchivBackup archívnej databázy bude realizovaný príkazom "COPY" aj pre Sybase a MS SQL. (Sybase vykonáva štandardne backup vlastnou utilitou dbbackup. Pri použití Sybase verzie 6.0.2 na viacprocesorových počítačoch táto utilita náhodne "uviazne" a zablokuje archív. MS SQL vykonáva štandardne backup príkazom BACKUP DATABASE do .dat súboru. Použitím tohto parametra sa dočasne odpojí databáza a prekopírujú sa súbory .mdf a .ldf.)...viac.
Parameter sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION RS ON/OFF.

/RX

D2000 ServerPri zadaní parametra bude aplikácia odštartovaná tak, že nebude možné mazať z monitorovacej databázy.
/RX
D2000 ArchivPri zadaní parametra bude archív odštartovaný v móde, pri ktorom sa nebudú z archívu mazať žiadne dáta. Spustenie archívu v tomto móde vyžaduje potvrdenie od operátora.
Parameter sa dá ovládať TELL príkazom SET_OPTION RX ON/OFF.

/RXN

D2000 ArchivPri zadaní parametra bude archív odštartovaný v móde, pri ktorom sa nebudú z archívu mazať žiadne dáta. Spustenie archívu v tomto móde nevyžaduje potvrdenie od operátora.

/RXN

D2000 KOMPri zadaní parametra bude komunikácia OEM protokolov zastavená (a v prípade liniek TCP/IP-TCP a TCP/IP-TCP Redundant  budú aj zatvorené spojenia), pokiaľ je D2000 KOM proces pasívny. Je tak možné zredundantniť D2000 KOM proces s jednoduchými OEM protokolmi typu request-response bez úprav zdrojových kódov OEM protokolov.
/S<Server>
/S<ServerIP>
/S<ServerIP1,ServerIP2>
Všetky klient procesy systému D2000Server je meno sieťového počítača, na ktorom beží proces D2000 Server. ServerIP je IP adresa počítača, na ktorom beží proces D2000 Server. V prípade použitia redundancie siete (počítač má 2 sieťové rozhrania a 2 IP adresy) je možné použiť tretiu formu parametra, kde ServerIP1 a ServerIP2 sú IP adresy sieťových rozhraní počítača, na ktorom beží proces D2000 Server.
Je potrebné zadať jednu z foriem parametra /S pri štarte ľubovoľného klient procesu, ak je tento štartovaný na inom počítači ako tom, kde beží proces D2000 Server (pokiaľ sa nepoužívajú parametre /RD alebo /RF).
/T<Time>Všetky klient procesy systému D2000

Definovanie doby čakania v sekundách - Time, počas ktorej klient proces čaká na odštartovanie procesu D2000 Server. Prednastavená hodnota je 1 sekunda.
Poznámka: Parameter je ignorovaný pri použití parametrov /RD alebo /RF.

Parameter má ďalší význam na platforme Windows, pokiaľ je proces spustený ako servis ( viď parameter /X). Udáva požadovanú dobu štartovania servisu - od štartu procesu po úspešné pripojenie sa ku procesu D2000 Server. Historicky prednastavená hodnota bola 10 sekúnd, preto kvôli zachovaniu kompatibility bude doba štartovania servisu špecifikovaná ako 9 +<Time>. Prednastavených 10 sekúnd nemusí stačiť napr. pri vzdialenom spúšťaní procesu cez pomalé WAN siete, takže Windows vyhlási timeout.

/TI<Time>D2000 KOMOneskorenie (v sekundách) medzi ukončením inicializácie procesu (po štarte procesu alebo po pripojení na HOT D2000 Server) a poslaním správy "proces je pripravený". Čakanie slúži na to, aby sa nadviazala komunikácia pred tým, ako iné procesy (napr. D2000 Event Handler) začnú zapisovať do výstupných meraných bodov. Prednastavená hodnota parametra je 1 sekunda.

/TL:<portNr>

Všetky systémové klient procesy systému D2000

Konfigurácia reverzného pripojenia. Klientský proces počúva na špecifikovanom TCP porte a D2000 Server sa k nemu pripája. Reverzné pripojenie sa používa pre vzdialené procesy (najmä procesy spustené v DMZ alebo v sieti s nižšou úrovňou bezpečnosti), ktoré neštartuje D2000 Server, ale majú vlastný watchdog.

Pre funkčnosť reverzného pripojenia zo strany D2000 Servera je nutné na konfigurovať parametre reverzného pripojenia v konfigurácii príslušného procesu.

/TP
Všetky klient procesy systému D2000Pri uvedení parametra klient proces použije pre komunikáciu s procesom D2000 Server protokol TCP/IP (je to náhradná hodnota pre sieťového klienta). Ak sa parameter nepoužije, komunikácia prebieha cez zdieľanú pamäť.

/TPP

Všetky klient procesy systému D2000Pri uvedení parametra klient proces použije pre komunikáciu s procesom D2000 Server protokol TCP/IP s letmou komprimáciou správ.

/TZ<timeZone>

D2000 HI

Uvedením parametra sa vynúti beh procesu HI v inom časovom pásme ako je nastavenie systému. Ako názov časového pásma je možné zadať jeden z názvov v tz databáze alebo definovať fixný posun od UTC vo formáte "(+|-)hh[:mi[:ss]]", kde hh určuje počet hodín, mi počet minút a ss počet sekúnd. Znamienko posunu a počet hodín sú povinné časti definície posunu, počet minút a sekúnd sú volitelné a predvolene sú 0 (napr. "+02:30" definuje posun 2 hodiny a 30 minút od UTC).

/W<Workstation>
Všetky klient procesy systému D2000Workstation je meno, ktoré tvorí prvú časť mena objektu typu Proces. Ak parameter nie je zadaný, použije sa meno pracovnej stanice (computer name).

Niektoré procesy môžu byť v rámci implementácie redundancie v D2000 naštartované viacnásobne - ako inštančné alebo tieňové (D2000 Archiv, D2000 Kom, D2000 Calc, D2000 DBManager).
Vtedy sa číslo inštancie uvedie za menom procesu nasledovne:
/WSELF,2

Meno procesu (objektu) systém generuje nasledovne:
[InstanceNr]_originalName.Suffix

Napríklad:
[2]_SELF.ARC
Uvedený objekt je dynamický a jeho meno sa môže použiť napríklad v rámci štruktúry SV._System_Proces.

Poznámka: Pozri kapitoly Redundancia archivácie, Redundancia komunikačného procesu.

--WAIT-AFTER-RECONNECT=<počet sekúnd>D2000 HIUrčuje ako dlho (v sekundách) je zadržaný beh HI po prepnutí redundancie. Zadržanie je potrebné, aby sa stihol systém stabilizovať (napr. aby boli dostupné archívy a pod.). Default hodnota je 7 sekúnd.
--WORKERTASKS=D2000 Event HandlerParameter zmení štandardné nastavenie počtu vlákien schedulera, ktoré sú použité pre vykonávanie ESL skriptov. Ak nie je použitý, počet vlákien je zhodný s počtom logických procesorov. Parameter má význam použiť pri ladení výkonu vykonávania ESL skriptov.
/X[0,1,2,3]
Všetky systémové klient procesy systému D2000
Definovanie režimu pre beh procesu:
 • 0 - nepovinný parameter (default) - proces beží ako konzola,
 • 1 - proces beží ako Windows service bez možnosti interakcie s užívateľom (desktopom),
 • 2 - od verzie 10.0.37 je parameter /X2 interpretovaný ako parameter /X1 (dôvodom je odporúčanie výrobcu Windows nepoužívať windows service v interaktívnom režime).
 • 3 - proces beží ako Windows service pod užívateľom D2000Admin/CondorD2000 (meno/heslo).

Tento parameter je určený len pre tie procesy systému D2000, ktoré nemajú pracovnú plochu pre interakciu s užívateľom - D2000 Server, D2000 Calc, D2000 KOM, D2000 Archiv, D2000 Event Handler, D2000 Alarm, D2000 Topológia, D2000 Switch.

 Od D2000 verzie 12.2 nie je parameter /X podporovaný. Režim pre beh procesu sa nastavuje v parametroch procesu.

/X4<user>
Všetky systémové klient procesy systému D2000
Definovanie režimu pre beh procesu. Proces bude bežať ako Windows service pod užívateľom "user". Užívateľ "user" musí byť definovaný v aplikácii (konfigurácia D2000) a aj v operačnom systéme, na ktorom je daný proces štartovaný. Meno a heslo oboch definícií užívateľa musí byť zhodné.

Skontrolujte, či je užívateľ "user" v zozname užívateľov podľa politiky "Log on as a service" ("Control Panel" -> "Administrative Tools" -> "Local Security Policy" -> "Local Policies" -> "User Rights Assignment" -> "Log on as a service").

Tento parameter je určený len pre tie procesy systému D2000, ktoré nemajú pracovnú plochu pre interakciu s užívateľom - D2000 Server, D2000 Calc, D2000 KOM, D2000 Archiv, D2000 Event Handler, D2000 Alarm, D2000 Topológia, D2000 Switch.

 Od D2000 verzie 12.2 nie je parameter /X podporovaný. Režim pre beh procesu sa nastavuje v parametroch procesu.

/XA<alias>

Všetky systémové klient procesy systému D2000

Parameter /XA<alias> má význam iba ak je použitý parameter /X4<user>. Ak je zadaný aj parameter /XA, tak pri vytváraní Windows servisu sa použije namiesto užívateľského mena <user> meno <alias>. Parameter má zmysel napr. v systémoch, kde mená Windows užívateľov obsahujú znaky, ktoré nie sú v menách D2000 povolené (napr. pomlčka).

Pokiaľ by bolo potrebné spustiť D2000 proces pod Windows užívateľom a-man, bolo by to možné pomocou parametrov /X4aman /XAa-man (za predpokladu, že heslo Windows užívateľa a-man by bolo uložené v konfigurácii D2000 užívateľa aman).

 Od D2000 verzie 12.2 nie je parameter /X podporovaný. Režim pre beh procesu sa nastavuje v parametroch procesu.

Poznámka 1: Okrem zadávania štartovacích parametrov procesov v konfiguračnom dialógovom okne, resp. na príkazovom riadku pri ručnom spúšťaní, existuje možnosť vytvoriť súbor s názvom default.arg nachádzajúci sa v aktuálnom adresári. D2000 Server, aj ostatné procesy, najskôr načítajú štartovacie parametre zo súboru default.arg (pokiaľ existuje) a následne spracujú štartovacie parametre, s ktorými boli spustené. To značí, že parameter zadaný v konfiguračnom dialógovom okne, resp. na príkazovom riadku, pri ručnom spúšťaní má vyššiu prioritu ako parameter načítaný zo súboru default.arg.
Pokiaľ sa proces spúšťa ručne, aktuálny adresár je ten adresár, z ktorého sa spustil. Pokiaľ je spúšťaný ako servis (z procesu D2000 Application Manager, automaticky po štarte Windows alebo z procesu D2000 Server), aktuálny adresár je %WINDIR%\System32.

Poznámka 2:
Parametre jednotlivým procesom, prípadne skupinám procesov určitého typu, je možné nastaviť v registroch na počítači, kde beží D2000 Server, na ktorý sa proces pripája.

V registroch HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\cfg_nazov_aplikacie\meno_procesu\CommandLineArguments vytvoríme textovú hodnotu s ľubovoľným menom a ako dáta uvedieme štartovací parameter.

Meno_procesu môže byť plné meno procesu (napr. "WS1SKOP2.HIP") alebo len prípona (vrátane bodky, napr. ".HIP"). V prípade, že je zadaná len prípona, parametre sa použijú pre všetky procesy s touto príponou.

V prípade, že existujú parametre aj pre jednotlivý konkrétny proces (daný menom), aj pre kategóriu procesov (danú príponou), množina výsledných parametrov vznikne zjednotením jednotlivých množín parametrov. V prípade, že parametre v oboch množinách majú totožné meno (v príklade na obrázku "java heap size"), použije sa parameter z množiny danej celým menom procesu (v príklade "WS1SKOP2.HIP").

Nastavenie parametrov procesom 1
Nastavenie parametrov procesom 2

Poznámka 3: Maximálny počet znakov parametrov jednotlivých procesov je 80. Parametre je možné zadávať do úvodzoviek " ", pričom tieto úvodzovky budú odstránené.

Write a comment...