Akcia DB_SET_PROCESS_PARAMS


Funkcia
Akcia pre nastavanie hodnôt pomenovaných parametrov, alebo zrušenie parametrov "kontextu".
Deklarácia
DB_SET_PROCESS_PARAMS paramsRec

Parametre
paramsRec in Identifikátor celej lokálnej štruktúry. Štruktúrovaná hodnota má definované dva stĺpce:
  • paramName : String(64)
  • paramValue : String(64)

Hodnota paramName definuje názov parametra. Hodnota paramValue definuje hodnotu parametra. Prípustné kombinácie hodnôt a ich interpretáciu znázorňuje nasledujúca tabuľka.

Vplyv na výsledok paramName paramValue
Vloží alebo aktualizuje hodnotu parametra zadané zadané
Zruší parameter zadané (neplatná hodnota)
Ignoruje (nie je súčasťou požiadavky na zmenu) (neplatná hodnota) zadané
Ignoruje (nie je súčasťou požiadavky na zmenu) (neplatná hodnota) (neplatná hodnota)

Upozornenie: Ak nastane situácia, že názvy parametrov sa pri jednom volaní akcie opakujú, tak dochádza k nedefinovanému správaniu!
Popis
"Kontext" je jednoznačne priradený skupine procesov. Skupina procesov je tvorená:
  • vždy samostatným procesom typu D2000 EventHandler (bez použitia parametra --batch_mode) alebo
  • v prípade aktívnych schém trojicou procesov D2000 HI (HIP), HIS a D2000 Server Event Executor (SEE).
Ak je proces D2000 EventHandler spustený s parametrom --batch_mode, tak "Kontext" je jednoznačne priradený skupine eventov, ktoré sú otvorené s rovnakým číslom inštancie (OPENEVENT), nie celému procesu. Parameter umožní beh viacerých eventov na jednom Event Handleri, pričom každý môže používať vlastný "Kontext". V prípade rovnakých čísel inštancií je "Kontext" medzi nimi zdieľaný (je spoločný) a podmienky vykonávania databázových operácií sú preto rovnaké.

Kontext predstavuje skupinu jednoznačne pomenovaných parametrov, pričom každý parameter má definovanú hodnotu. Vzniká prvým použitím akcie DB_SET_PROCESS_PARAMS. Spravuje ho proces D2000 Server. Kontext zaniká ukončením posledného procesu z príslušnej skupiny. Obsah kontextu je automaticky replikovaný na všetky bežiace procesy D2000 DBManager.

D2000 DbManager pred vykonaním ľubovoľného databázového príkazu, ktorý bol iniciovaný v rámci kontextu, vkladá jeho obsah do tabuľky D2000_PROCESS_PARAMS. Meno parametra vkladá do stĺpca PARAM_NAME a jeho hodnotu do stĺpca PARAM_VALUE. Tabuľku D2000_PROCESS_PARAMS DbManager vytvára pri jej prvom použití.
Poznámka 1
Akciu je možné využiť na tvorbu parametrizovaných pohľadov, pričom parametre pre pohľad pochádzajú práve z tabuľky D2000_PROCESS_PARAMS, ktorú automaticky nastavuje proces DbManager podľa kontextu, v ktorom je databázový príklad použitý.
Poznámka 2
Tabuľka D2000_PROCESS_PARAMS je Global Temporary Table. Jednotlivé sessions v nej vidia iba riadky, ktoré tam zapísali. Po zrušení session, sa riadky viazané na danú session z tabuľky automaticky odstránia. Bližší popis, ako aj jej DLL, je v dokumentácii ku Global Temporary Table.
Príklad
  ; príklad overí výsledok akcie DB_SET_PROCESS_PARAMS prečítaním tabuľky D2000_PROCESS_PARAMS
 ; insert/update parametra viazaného na proces (aktualizuje tabuľku D2000_PROCESS_PARAMS)
 
 RECORD NOALIAS (SD.Params) _params
 
 TEXT _cmd ; SQL select
 INT _retCode ; návratová hodnota
 
 
 _params[1]^PARAM_NAME := "NAME"
 _params[1]^PARAM_VALUE := "SELF.DBM"
 
 DB_SET_PROCESS_PARAMS _params
 REDIM _params[0]
 
 
 _cmd := "SELECT PARAM_NAME, PARAM_VALUE FROM D2000_PROCESS_PARAMS WHERE PARAM_NAME = 'NAME'"
 
 ; prečíta obsah tabuľky
 SQL_SELECT DBC_TEST_DSN, _retCode, 1000, _cmd BIND _params
 IF _retCode = _ERR_NO_ERROR THEN
  ; štruktúra _params je naplnená, obsahuje jeden riadok
 ELSE
  ; chyba
 ENDIF 

Súvisiace odkazy

Súvisiace stránky:

Write a comment...