Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Význam jednotlivých tlačidiel hlavného nástrojového panelu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Image Modified

Vytvorenie novej grafickej schémy .

Image Modified

Konfigurácia farebných paliet .

Image Modified

Otvorenie grafickej schémy .

Image Modified

Konfigurácia zobrazovacích paliet .

Image Modified

Uloženie grafickej schémy .

Image Modified

Konfigurácia bitmapových paliet .

Image Modified

Uloženie všetkých otvorených grafických schém .

Image Modified

Konfigurácia doplnkových paliet .

Image Modified

Tlač grafickej schémy.

Image Modified

Konfigurácia textových štýlov .


Image Modified

Konfigurácia bitových máp .

Image Modified

Konfigurácia parametrov grafickej schémy .

Image Modified

Editovanie objektov v procese D2000 CNF.

Image Modified

Vystrihnutie objektu, resp. skupiny grafických objektov a vloženie do schránky.

Image Modified

Kopírovanie parametrov objektu.
Ak je vybratý objekt, do schránky (clipboard) sa vloží kopia objektu s jeho parametrami, ak nie je vybratý žiaden objekt, do schránky sa vložia default nastavenia objektov. Ak je vybratá skupina objektov, do schránky sa nakopírujú parametre aktívneho objektu v skupine.

Image Modified

Kopírovanie objektu, resp. skupiny grafických objektov do schránky.

Image Modified

Nastavenie parametrov - nastavia sa parametre zo schránky (clipboard) len v prípade, ak je vybratý objekt rovnakého typu ako objekt, ktorého parametre sa kopírovali. Pozičné parametre (okrem rozmerov) a text sa nenastavujú.

Image Modified

Vloženie objektu, resp. skupiny grafických objektov zo schránky do schémy.

Image Modified

Nastavenie spoločných parametrov - nastavia sa parametre z Clipboardu pre všetky objekty - bez rozdielu typu.
Nenastavujú sa pozičné parametre (okrem rozmerov) a text.
Image Modified

Krok späť (Undo) - zrušenie vykonania poslednej akcie.

Image Modified

Schovaj / zobraz panel Kreslenie

Image Modified

Návrat (Redo)- opätovné vykonanie poslednej akcie zrušenej pomocou Undo.

Image Modified

Schovaj / zobraz panel parametrov objektov
Image Modified

Voľba typu ukazovadla typu

Image Modified

Nastavenie filtrácie objektov.

Image Modified

Definovanie parametrov rastrovej mriežky .

Image Modified

Nastavenie zoomu schémy.

Image Modified

Zapnutie / vypnutie rastrovej mriežky .

Image Modified

Nastavenie aktívnej vrstvy.

Image Modified

Prichytenie objektov k rastrovej mriežke .

Image Modified

Nastavenie všetkých vrstiev.

Image Modified

Editácia lokálnych premenných schémy .

Image Modified

Zobrazenie všetkých pripojení v grafickej schéme.

Image Modified

Editácia skriptu schémy.

Image Modified

Nastavenie poradia windows prvkov .
Image Modified

Zoskupenie grafických objektov do skupiny Viac informácií ....

Image Modified

Kreslenie podschém a komponent

Image Modified

Rozdelenie skupiny grafických objektov Viac informácií ....


Image Modified

Obnovenie pôvodnej skupiny grafických objektov Viac informácií ....


Image Modified

Posunutie grafického objektu o jeden dopredu Viac informácií ....

Image Modified

Presunutie grafického objektu celkom dopredu Viac informácií ....

Image Modified

Posunutie grafického objektu o jeden dozadu Viac informácií ....

Image Modified

Presunutie grafického objektu celkom dozadu Viac informácií ....
Image Modified

Zarovnanie grafických objektov doľava Viac informácií ....

Image Modified

Rovnaká šírka objektov

Image Modified

Zarovnanie grafických objektov do stredu (x) Viac informácií ....

Image Modified

Nastaví vzdialenosť podľa prvých dvoch objektov v smere osi x More information....

Image Modified

Zarovnanie grafických objektov doprava Viac informácií ....

Image Modified

Nastaví vzdialenosť podľa prvého a posledného objektu v smere osi x More information....
Image Modified

Zarovnanie grafických objektov na vrch Viac informácií ....

Image Modified

Rovnaká výška objektov

Image Modified

Zarovnanie grafických objektov do stredu (y) Viac informácií ....

Image Modified

Nastaví vzdialenosť podľa prvých dvoch objektov v smere osi y More information....

Image Modified

Zarovnanie grafických objektov na spodok Viac informácií ....

Image Modified

Nastaví vzdialenosť podľa prvého a posledného objektu v smere osi y More information....
Image Modified

Prevrátenie grafických objektov vodorovne Viac informácií ....

Image Modified

Prevrátenie grafických objektov zvislo Viac informácií ....

Image Modified

Otočenie grafických objektov vľavo (D2000 V12.2.67N)

Image Modified

Otočenie grafických objektov vpravo (D2000 V12.2.67N)
Image Modified

Slovník

Image Modified

Použitý jazyk v schéme. ...

...