Ladenie skriptov

Na ladenie skriptu slúži Editor skriptov, ktorý je možné otvoriť nasledovne:

Nutným predpokladom pre spustenie ladenia je:

Po prepnutí skriptu do ladiaceho režimu je potrebné počkať na pozastavenie vykonávania akcií skriptu. Potom je možné sledovať:

Nástrojový panel v editore skriptov obsahuje nasledovné tlačidlá určené pre spustenie ladenie skriptu:

TlačidloPopis


Štart

event - štart inštancie eventu a pozastavenie pred vykonaním prvej akcie
aktívna schéma - tlačidlo je neaktívne


Čakaj na štart scriptu

Príkaz čaká na štart skriptu a splnenie podmienok pre jeho ladenie. Ak sú podmienky splnené, skript je prepnutý do ladiaceho režimu a jeho vykonávanie je pozastavené na prvej akcii.

Podmienky pre prepnutie do ladiaceho režimu sa definujú v nasledovnom okne:Do ladiaceho režimu sa skript prepne po danom počte štartov. Do tohto počtu je možno zahrnúť všetky skripty (bez ohľadu na inštanciu - parameter Len inštanciu nie je začiarknutý) alebo len skripty v určitej inštancii (parameter Len inštanciu je začiarknutý a definované číslo inštancie).

Ak je potrebné vybrať konkrétny D2000 Event alebo D2000 HI proces, na ktorom chcete ESL script ladiť, tak pri stlačení voľby:
   - Čakaj na štart skriptu
   - Pripojenie k bežiacemu eventu
stlačte klávesu SHIFT.

Toto ma za následok otvorenie okna pre zadanie procesu pre ladenie.Ak sa jedná o Server event, ktorý bol spustený v procese *.HIP akciou OPENEVENT, je potrebné určiť, na ktorej strane bol spustený (LOCAL - skript spustený na strane klienta - HI, REMOTE - skript spustený na strane servera - SEE).
 


Poznámka: Pre objekty typu Event je inštancia fyzická a pre aktívne schémy je inštancia logická.


Pripojenie k bežiacemu scriptu


Editor skriptov sa pokúsi prepnúť skript do ladiaceho režimu. V prípade úspechu je vykonávanie akcií buď pozastavené, alebo Editor skriptov čaká na vykonanie prvej udalosti, pri ktorej zastaví vykonávanie akcií. Ďalší postup je štandardný pre editor skriptov. Ak je v rámci príslušného procesu otvorený daný skript viackrát (v rôznych inštanciách), Editor skriptov automaticky ponúkne ich zoznam.InštanciaLogické číslo inštancie - také, s akým bol daný objekt otvorený.
Číslo inštancie je možné získať pomocou funkcií %HI_GetSelfInstanceId (pre aktívnu schému) alebo %GetSelfInstanceId.
InfoMomentálne neimplementované.
HOBJHOBJ inštancie objektu.
Číslo inštancie umožňuje získať funkcia %GetSelfHBJ.
D2000 Server inštancieČíslo fyzickej inštancie objektu v systéme D2000 - používané procesom D2000 Server.
Fyzické číslo inštancie umožňuje získať funkcia %HI_GetSelfInstanceId (pre aktívnu schému) alebo %GetSelfInstanceId.
Interná inštanciaČíslo inštancie používané interpreterom skriptu - interný jednoznačný identifikátor.
Hodnotu je možné získať prostredníctvom funkcie %GetEventInstanceId.
UžívateľUžívateľ, pod ktorým beží daná inštancia
Popis užívateľaPopis užívateľa, pod ktorým beží daná inštancia

Poznámka: Funkcie uvedené v riadkoch HOBJ a D2000 Server instance vyžadujú zadanie mena procesu, ktorý príslušný skript interpretuje (t.j. D2000 Event Handler pre objekt typu Event alebo D2000 HI pre aktívnu schému).

V režime ladenia sú prístupné tieto tlačidlá:

TlačidloPopis


Pokračovať

Pokračovať vo vykonávaní skriptu, ak bolo vykonávanie pozastavené F5.


Stop

Ukončenie ladenia skriptu. Ak bolo ladenie zahájené tlačidlom (Štart), bude ukončené vykonávanie skriptu a do monitorovacej databázy bude vložený záznam o vynútenom ukončení. Ak bolo ladenie zahájené voľbou  (Pripojenie k bežiacemu skriptu), inštancia pokračuje vo vykonávaní akcií samostatne ďalej.


Prekročiť

Krokovanie bez vnárania sa F7.


Vstúpiť

Krokovanie s vnáraním sa F8.


Ísť na koniec

Začatie nepretržitého vykonávania akcií skriptu po najbližšiu zarážku, koniec alebo výskyt chyby F6.
Write a comment...