Obrázok znázorňuje členenie pracovnej plochy editora skriptov. Pre každý novo otvorený skript sa automaticky vytvorí nová záložka.


1Nástrojový panel (toolbar).
2

Break point pri ladení skriptu .

3Zdrojový text editovaného skriptu - jednotlivé akcie tvoriace skript.
4
Časť okna v záložkách zobrazujúca:
 • Kompilácia - chyby pri preklade (syntaktická, sémantická kontrola),
 • Ladenie   - ladiace výpisy,
 • Poznámky - poznámky nachádzajúce sa v skripte
 • Sledovanie - hodnoty premenných.
 • Vyhodnotenie - vyhodnotenie výrazu
Pomer medzi touto časťou okna a plochou pre editovanie textu je možné meniť po zmene tvaru myši na  (po prechode myši na ich rozhranie) a so súčasným stlačením ľavého tlačidla myši a potiahnutím okraja do želanej pozície.
5Statový riadok
6Minimapa pre rýchlu navigáciu v skripte

Poznámky:
Pri zatvorení editora skriptov sa zatvoria všetky záložky a okno sa skryje.

Pri zatváraní záložiek platia tieto pravidlá:

 • skript schémy (otvorený v D2000 GrEditor) nezobrazuje dotaz, či sa má uložiť, ak boli na skripte prevedené zmeny (skript je vo vlastníctve rozeditovanej schémy)
 • skript eventu (otvorený v D2000 CNF alebo D2000 GrEditor) zobrazuje pri zatváraní záložky dotaz, či sa má uložiť, ak boli na skripte prevedené zmeny

Vlastnosti editora:


 • Automaticky farebne odlišuje kľúčové slová: .
 • Automaticky farebne odlišuje správne zapísané texty: , chybné texty: .
 • Sémantické ofarbenie kódu - farebné odlíšenie lokálnych, globálnych, preddefinovaných a premenných schémy, farebné odlíšenie objektov, názvov procedúr...
 • Statická analýza kódu
 • Po úspešnej Kontrole syntaxe:
  • Za menom objektu typu Štruktúrovaná premenná alebo menom lokálnej premennej typu RECORD sa po zápise znaku '^' zobrazí zoznam stĺpcov štruktúry s číslom stĺpca a jeho popisom. Názvy stĺpcov v zozname sú abecedne zoradené.
  • Umiestnenie kurzora myši nad lokálnu premennú alebo položku štruktúrovanej premennej spôsobí zobrazenie informácií o jej type a mieste deklarácie (v ladiacom režime je zobrazovaná hodnota).
 • Po neúspešnej Kontrole syntaxe alebo Kompilácii, dvojitým stlačením myši v zozname chýb (obrázok oblasť 5) sa kurzor presunie na výskyt chyby. Ďalšou možnosťou ako sa navigovať medzi chybami alebo upozorneniami je pomocou klikania myšou na ikonu/y v pravom hornom rohu editora, ktorá sa zobrazí v prípade chyby/upozornenia. Po kliknutí sa presunie pozícia okna na danú chybu aj s popisom chyby, každé ďalšie kliknutie na ikonu presunie pozíciu okna na ďalšiu chybu/upozornenie v poradí.

 • Stlačenie F1 (help), keď je kurzor umiestnený v rámci mena funkcie/akcie, vyvolá help pre danú funkciu/akciu.
 • Rýchla navigácia v skripte pomocou minimapy (obrys kódu). Pre rýchle presúvanie v skripte je možné kliknutím a ťahaním šedej časti v minimape presúvať aktuálne zobrazenú časť skriptu v editore. Minimapa obsahuje zvýraznené časti kódu ako je riadok s pozíciou kurzora, v prípade neúspešnej kontrole syntaxe alebo kompilácii sú tu červenou farbou zvýraznené riadky s chybou alebo oranžovou farbou riadky s upozornením. Po umiestnení kurzora v editore na lokálnu premennú alebo procedúru, sú pod posuvníkom zobrazené sivou farbou všetky výskyty danej premennej/procedúry v rámci skriptu.

 

 • Automatické navrhovanie s možnosťou doplnenia kódu nastáva pri nasledujúcich podmienkach:
  • Po zadaní znaku "\" nachádzajúceho sa za objektom alebo premennou, kedy sa zobrazí zoznam s atribútmi objektu
  • Po zadaní znaku "^" ak sa tento znak nachádza za objektom typu štrukturovaná premenná alebo za lokálnou premennou typu RECORD
 • Navrhovanie a dopĺňanie kódu na základe umiestnenia kurzora v editor po stlačení klávesovej skratky CTRL+SPACE. Po opätovnom stlačení CTRL+SPACE je možné zobraziť detailnejší popis (funkcie - popis funkcie, akcie - syntax pre akciu, premenné - popis premennej, konštanty - popis konštatny). V zozname návrhov je možné sa navigovať pomocou šípok, po stlačení ENTER sa doplní daná akcia, premenná, funkcia, konštanta alebo atribút. Na základe ďalej popísaných podmienok, obsahuje zoznam návrhov:
  • Ak je pred kurzorom v editore medzera, sú navrhované akcie, premenné, funkcie a konštanty
  • Ak je pred kurzorom text začínajúci "%", sú navrhované funkcie, pričom zoznam s návrhmi je filtrovaný na základe textu za "%"
  • Ak je pred kurzorom text začínajúci "_", sú navrhované premenné (lokálne, globálne a premenné schémy ak ide o skript schémy), pričom zoznam s návrhmi je filtrovaný na základe textu pred kurzorom
  • Ak je pred kurzorom text začínajúci "@", sú navrhované konštanty, pričom zoznam s návrhmi je filtrovaný na základe textu za "@"
  • Ak je pred kurzorom text začínajúci znakom a-zA-Z, sú navrhované kľúčové slová akcií
  • Ak riadok začína kľúčovým slovom akcie, postupne pri dopĺňaní jej parametrov sa zobrazia aktuálne možnosti na prvom mieste v zozname, nasledované so všetkými možnosťami pre doplnenie, ktoré editor poskytuje (premenné, funkcie, konštanty)
  • Ak je zadaný identifikátor objektu (identifikátor objektu schémy alebo systémového server eventu) pre akciu CALL, sú navrhované RPC procedúry a interface, ktoré sú pre daný objekt definované. 

 • Automatické zobrazovanie parametrov funkcie po zadaní názvu funkcie a prvej zátvorky. Akutálne zadávaný parameter je podčiarknutý a zvýraznený. Ponuku s popisom parametrov funkcie je možné zobraziť aj po umiestnení kurzora v editore medzi parametre funkcie a stlačení klávesovej skratky CTRL+SHIFT+SPACE

 • Po zadaní znaku "^" za názvom interface sa zobrazí zoznam procedúr, ktoré sú pre daný interface definované. Po vybratí položky zo zoznamu sa definícia procedúry doplní do ESL Editora.

 • Náhľad definície alebo referencií lokálnej premennej a procedúry, bez potreby zmeny pozície v skripte. Aktivovaním sa zobrazí vnorený editor na požadovanej pozícii s možnosťou editácie, pričom pri náhľade referencií je v pravej časti možné postupne prechádzať medzi jednotlivými výskytmi. Táto funkcionalita je vyvolaná pomocou popup menu Náhľad→Náhľad definície (ALT+F12) alebo Náhľad→Náhľad na odkazy.

 • Zbaľovanie/rozbaľovanie častí skriptu ako je: telo procedúry, BEGIN-END, IF-ELSE, IF-ELSIF, IF-ENDIF, FOR-END_LOOP... Ikony pre zbalenie/rozbalenie sa nachádzajú napravo od čísla riadkov, pričom ikony pre zbalenie sa zobrazia len v prípade ak presunieme kurzor nad túto časť editora.

 • Automatické odsadenie
  Pri písaní ESL skriptu a prechode na nový riadok, ESL editor automaticky odsadí aktuálny riadok (podľa prvého nenulového riadku) a nastaví kurzor na danú pozíciu. Veľkosť odsadenia je automaticky detegovaná z aktuálneho skriptu, ale je ju možné aj upraviť v stavovom riadku (Obrázok oblasť 6). 

    Vlastnosti automatického odsadzovania:
  1. Pri prechode na nový riadok po vybraných akciách (napr. RPC, PROCEDURE, PUBLIC, FOR, DO_LOOP, IF... ) v ESL editore sa automaticky odsadí text o zvolenú veľkosť odsadenia od predchádzajúceho riadka.
  2. Pri prechode na nový riadok po vybraných akciách (napr. END_LOOP, ENDIF... ) v ESL editore sa automaticky odsadí text o 2 znaky doľava od predchádzajúceho riadka.
  3. Pri stlačení kombinácií kláves CTRL+K a následne CTRL+F sa vyznačený text naformátuje podľa predchádzajúcich vlastností. Pre túto akciu je smerodajné odsadenie prvého riadku vo vyznačenej množine riadkov.
  4. Pri stlačení kombinácie kláves SHIFT+ALT+F sa naformátuje celý text
 • Stĺpcový výber textu je možný stlačením kombinácie kláves SHIFT+ALT a následným kliknutím a ťahaním myši. 

 • Základné kombinácie kláves:

  Kombinácia klávesAkcia
  CTRL+F1Zobrazenie kompletného zoznamu akcií spolu s klávesovými skratkami
  F1Zobrazenie nápovedy editora, ak sa kurzor nachádza na názve funkcii, zobrazí sa nápoveda pre danú funkciu


  CTRL+SPACEAktivovať návrh
  CTRL+SHIFT+SPACEAktivovať tipy k parametrom procedúry a funkcie


  CTRL+K CTRL+CZakomentovanie aktuálneho riadku alebo zakomentovanie vybraného bloku textu
  CTRL+K CTRL+UOdstránenie komentára z aktuálneho riadku alebo z vybraného bloku textu
  CTRL+/Zakomentovanie/odstránenie komentára z aktuálneho riadku
  SHIFT+ALT+APridanie/odstránenie komentára z aktuálneho výberu


  CTRL+F2Premenovanie všetkých výskytov
  F2Premenovanie symbolu vrámci jeho platnosti


  CTRL+FVyhľadávanie v skripte
  ENTERNájsť ďalší výskyt
  SHIFT+ENTERNájst predchádzajúci výskyt


  SHIFT+ALT+FFormátovanie celého skriptu
  CTRL+K CTRL+FFormátovanie vybranej oblasti


  CTRL+F12Ísť na definíciu
  CTRL+GÍsť na riadok
  ALT+F8Ísť na ďalší problém
  SHIFT+ALT+F8Ísť na predchádzajúci problém
  SHIFT+F12Ísť na referencie
  CTRL+SHIFT+OÍsť na symbol - zobrazí možnosť prejsť na funkcie, premenné, parametre definované v skripte


  CTRL+SHIFT+F8Skontrolovanie syntaxe skriptu
  CTRL+F8Skompilovanie skript
  CTRL+SSkompilovanie a uloženie skiptu
  CTRL+1Otvorenie zoznamu objektov systému D2000.
  CTRL+2Otvorenie zoznamu preddefinovaných konštánt.
  CTRL+3Otvorenie zoznamu funkcií.
  CTRL+4Otvorenie zoznamu akcií.
  CTRL+5Otvorenie zoznamu lokálnych premenných.
  CTRL+6Otvorenie zoznamu atribútov hodnoty objektu alebo lokálnej premennej.
  F8Prepnutie do ladiaceho režimu

Popup menu


Nad zdrojovým textom skriptu (časť 4 na obrázku) je možné vyvolať popup menu (kliknutím pravým tlačidlom myši alebo stlačením klávesy Menu na klávesnici) s týmito položkami:

 • Prejsť k definícii (CTRL+F12) - kurzor sa presunie na miesto, kde je deklarovaný identifikátor. Pri použití "Prejsť k definícii" na vzdialenú procedúru (RPC/PUBLIC), ESL editor automaticky otvorí skript, v ktorom sa nachádza definícia procedúry a nastaví kurzor na definíciu. Ak je text pod kurzorom myši platné meno objektu, voľbou ho môžeme otvoriť na editáciu.
 • Prejsť na odkazy (SHIFT+F12) - zobrazí sa vnorený editor s možnosťou prechádzať medzi jednotlivými referenciami lokálnej premennej/procedúry.
 • Prejsť na symbol (CTRL+SHIFT+O) - zobrazí sa výberovník s filtráciou všetkých symbolov (lokálnych premenných, parametrov procedúr, procedúr), po výbere symbolu a stlačení tlačidla ENTER sa presunie kurzor na definíciu symbolu.
 • Náhľad - tu sa nachádzajú dve možnosti:
  • Náhľad definície (ALT+F12) - zobrazí sa vnorený editor na pozícii definície lokálnej premennej/procedúry.
  • Náhľad na odkazy - zobrazí sa vnorený editor s referenciou lokálnej premennej/procedúry, pričom zoznam jednotlivých referencií sa nachádza v pravej časti.
 • Premenovať symbol (F2) - premenuje meno lokálnej a globálnej premennej definovanej v skripte v rámci jej rozsahu platnosti.
 • Zmeniť všetky výskyty (CTRL+F2) - umožňuje premenovať zadaný text v rámci celého skriptu.
 • Formátovať dokument (SHIFT+ALT+F) - upraví formátovanie dokumentu, pričom sa aplikuje aktuálne nastavené odsadenie.
 • Nastavenie editora - zobrazí dialóg nastavení ESL editora (písmo a farby).
 • Zobraziť všetky inštancie - zobrazí zoznam všetkých bežiacich inštancií editovaného ESL skriptu.
 • Vyňať (CTRL+X) - skopíruje vybraný obsah do schránky a odstráni z editora,
 • Kopírovať (CTRL+C) - skopíruje vybratý obsah do schránky,
 • Paste (CTRL+V) - prilepí obsah zo schránky.
 • Paleta príkazov (CTRL+F1) - zobrazí všetky dostupné akcie v editore

Nastavenia editora

Všeobecné nastavenia

Umožňujú užívateľovi personalizovať editor pomocou rôznych nastavení ako je typ a veľkosť písma, zalamovanie slov atď.

Statická analýza

Umožňuje zapnúť/vypnúť rôzne typy validácie kódu a ich závažnosť. Závažnosť ovplyvňuje ako bude chyba zobrazená v editore

Konfigurácia vzhľadu

ESL editor pre zlepšenie prehľadnosti ESL skriptu farebne rozlišuje jednotlivé slová podľa ich typu. Editor umoňuje vybrať z troch farebných schém - svetlá, tmavá a vysoký kontrost.ESL Editor v rámci Stringu rozpoznáva odkazy do slovníka. V prípade, že bol identifikovaný odkaz do slovníka (kľúč), ktorý nie je definovaný, bude farbený ako Chyba (viď dialóg vyššie).

Príklad:

Kľúč D2_ActAlarm v slovníku existuje a D2_ActAlarmAAAAA v slovníku neexistuje.

Príklad zobrazenia RPC procedúryWrite a comment...