Linky - Lines sú objekty systému D2000, ktoré definujú parametre prenosu po fyzickej linke. Sú definované logickými menami a príslušnosťou ku komunikačnému procesu. V systéme môže byť definovaných niekoľko komunikačných liniek (skutočné obmedzenie nie je implementované, obmedzenia v rámci systému môžu vyplynúť z maximálneho počtu úloh (threads) v systéme a z veľkosti pracovnej pamäte). Každá definovaná linka v systéme D2000 má vytvorený vlastný komunikačný subproces (thread), ktorý samostatne vykonáva komunikáciu pre všetky Stanice prislúchajúce k tejto linke. Komunikácia po viacerých linkách prebieha paralelne, proces komunikácie je vzhľadom ku komunikačným linkám reentrantný.
Poznámka: U niektorých komunikačných protokolov môže byť dokonca viac subprocesov na linku (napr. odosielací / prijímací task pre IEC 870-5-104 Client alebo jeden task na klienta v protokole IEC 870-5-104 Server, alebo 1- 4 vlákna v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP pre podporu paralelného čítania).Hierarchia objektov - Komunikačný proces, Linka, Stanica, Meraný bod

Hierarchia objektov - Komunikačný proces, Linka, Stanica, Meraný bod

Externý komunikačný proces EXT_KOM je od verzie D2000 V4.0 nahradený rozhraním pre externé komunikačné protokoly KomAPI, ktoré sú implementované ako DLL knižnice.

Write a comment...