Definície

Tento dokument popisuje programovacie rozhranie D2000 KomAPI dostupné pre Windows, Linux a Raspberry PI.

Popisovaná verzia protokolového rozhrania KomAPI je 1.27.

Demonštračný kód bol vytvorený a odladený vo vývojovom prostredí Microsoft Visual C/C++ vo verziách 5.0, 6.0 a Microsoft Visual Studio 2005. Pri nastavení parametrov projektu bol nastavený parameter Struct member alignment = 8 bytes, mimo štruktúr, ktoré používajú explicitne uvedené "pragma Pack".
Na Linuxe bol použitý na skompilovanie vzorovej zdieľanej knižnice kompilátor GCC 6.2.1 (na Centos Linux 7.2).


Úvod

Programovacie rozhranie D2000 KomAPI umožňuje vytvoriť ľubovoľný komunikačný protokol (ďalej aj protokolová DLL) pomocou sád funkcií zapuzdrených do dynamickej knižnice (DLL). Tieto funkcie volá komunikačný proces D2000 KOM a ten zároveň poskytuje podporu užívateľovi poskytnutím call-back funkcií využívajúcich plne vlastnosti komunikačných objektov systému D2000 (linka, stanica, meraný bod).

Užívateľovi sú k dispozícii súbory definitions.h, OEM_Prot1.c, modbus.c a modbus.h (nachádzajú sa na v inštalácii systému D2000 v adresári utils\KomAPI, napr. d:\D2000\D2000_EXE\utils\KomAPI), ktoré slúžia ako príklad pre programovanie vlastných protokolov. Daný príklad implementuje protokol MODBUS podľa špecifikácie Modicon (dokumentácia viď http://www.modbus.org).


Konfigurácia liniek a staníc


Write a comment...