Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia

unsigned int (_stdcall * WriteToLine)(HOBJ StID, void * Data, unsigned int Len);
Parametre
StIdID objektu typu Stanica.
DataPointer na buffer dát, ktoré sa majú odoslať.
LenPočet bytov, ktoré sa majú odoslať.
Popis
Návratová hodnota

True / False podľa úspešnosti operácie.

Pozn: na linke TCP-IP/TCP platí nasledovné:

  • volanie funkcie WriteToLine s nulovou hodnotou parametra Len spôsobí zatvorenie TCP spojenia (toto je možné využiť napr. v systémoch s inštančnými KOM procesmi alebo v redundantných systémoch na zavretie TCP spojenia v prípade, že KOM proces je pasívny alebo je pripojený k SBS kernelu)
  • volanie funkcie WriteToLine s nenulovou hodnotou parametra Len vyvolá snahu o nadviazanie spojenia, pokiaľ spojenie nadviazané nie je
  • funkcia WriteToLine vracia False, pokiaľ došlo k chybe pri zápis (napr. rozpad TCP spojenia)
  • následné volanie funkcií WriteToLine alebo ReadFromLine vyvolá snahu o opätovné nadviazanie spojenia
  • ak sa spojenie podarí nadviazať, vykoná sa požadovaná operácia (WriteToLine - zápis, ReadFromLine - čítanie)
  • pokiaľ je v konfigurácii linky zadaných viacero IP adries (oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou), pri nadväzovaní spojenia KOM proces cyklicky skúša vytvoriť spojenie na tieto IP adresyWrite a comment…