Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórie "MOXA IP Serial Library"

Komunikačná linka kategórie "MOXA IP Serial Library" podporuje komunikáciu s prevodníkmi sériových rozhraní (device servers) firmy Moxa rady NPort. Na rozdiel od liniek kategórií "SerialOverUDP Device Redundant" a "SerialOverUDP Line Redundant" je možné diaľkovo, t.j. z konfigurácie linky v systéme D2000 nastavovať prenosové parametre. Používanie linky kategórie "MOXA IP Serial Library" je možné len na platforme Windows.

Na PC, kde bude prevádzkovaný KOM proces s nakonfigurovanou linkou kategórie "MOXA IP Serial Library" je nutné mať nainštalovanú knižnicu IPSerial. Táto je súčasťou inštalácie softvérového balíka "NPort Administration Suite", ktorý je možné stiahnuť z firemnej lokality Moxa www.moxa.com.

Parametre


Obr. 1 Konfiguračné parametre linky kategórie "MOXA IP Serial Library".

Konfigurácia parametrov

Server IP

IP adresa (odporúčané) alebo DNS meno zariadenia Moxa NPort Device Server.

Port Index

Index portu zariadenia NPort Device Server. Prvý port má index 1.

Módy linky

Prenosové parametre je možné nastavovať v štyroch módoch, podobne ako je to v prípade liniek kategórií "Serial" a "Serial Line Redundant".

Konfigurácia zariadenia NPort Device Server


Konfiguráciu zariadenia Moxa NPort Device Server je možné vykonať pomocou sofvéru "NPort Administration Suite" alebo cez štandardný internetový prehliadač, ak má NPort Device Server povolenú konfiguráciu cez web.


Konfigurácia pomocou softvéru "NPort Administration Suite".

Po vyhľadaní zariadení odštartujte konfiguráciu požadovaného NPort Device Servera jeho vybratím zo zoznamu a dvojklikom (Obr. 2).

Obr. 2 Výber zariadení NPort

Výber NPort zariadení

Konfigurácia portov sa vykonáva cez záložku "Operating Mode" (Obr. 3).

Obr. 3 Konfigurácia portov zariadenia

Konfigurácia portov

Pre editáciu parametrov nezabudnite zaškrtnúť "Modify". Po výbere portu dvojklikom sa zobrazí konfigurácia operačného módu daného portu (Obr. 4).

Obr. 4 Implicitná konfigurácia portu č. 1 cez nástroj "NPort Administration Suite".

Konfigurácia pomocou NPort Administration 
Suite

Typ operačného módu (Operating Mode) musí byť nastavený na "TCP Server Mode". Dôležité je venovať pozornosť nastaveniu TCP portov "Local TCP Port" a "Command Port" hlavne v prípade, ak je spojenie medzi D2000 a NPort Device Serverom vedené cez router/firewall. Viď tiež nasledujúcu kapitolu "Použité TCP a UDP porty".

Použité TCP a UDP porty


Komunikácia medzi knižnicou IPSerial a zariadením NPort používa niekoľko TCP a UDP portov. Na prenos dát je to TCP kanál "Local TCP Port", kde zariadenie očakáva dáta na odvysielanie do sériového portu a naopak kam posiela prijaté sériové dáta do pripojeného klienta IPSerial (tzv. dátový kanál).
Druhým TCP kanálom je riadiaci kanál "Command Port".

Hodnoty portov "Local TCP Port" a "Command Port" majú implicitné hodnoty (viď tabuľky dole), ale je ich možné ľubovoľne zmeniť. Tretím komunikačným kanálom medzi knižnicou IPSerial a zariadením NPort je UDP kanál, cez ktorý získa pri nadviazaní spojenia knižnica IPSerial presné hodnoty portov "Local TCP Port" a "Command Port". Ten je na hodnote 4800/UDP pre zariadenia NPort 5000 Series a 1029/UDP pre NPort DE-311/211/30x/33x. Tento port sa nedá zmeniť a je vstupným bodom do zariadenia. Dáta na tento port musia byť vždy nasmerované a neblokované firewallom.


Implicitné známe porty

Získané z FAQ na lokalite www.moxa.com.


[For NPort 5000 Series; NPort W2x50, NE-4100 and MiiNePort Series] – Device Servers

Protocol

Port No. Purpose
TCP 23 Telnet
TCP 80 Web Console
TCP 950(~965) Data Port (reálne však implicitne používané 4001~4015)
TCP 966(~981 ) Command Port
UDP 4800 Broadcast, Monitor, Get current settings, RealCOM Port mapping
TCP 4900 Write Firmware

[For DE-311/211/30x/33x] – Device Servers

Protocol Port No. Purpose
TCP 23 Telnet
TCP 4000 Write Firmware
TCP 950(~965) Data Port
TCP 966(~981) Command Port
UDP 1029 Broadcast, Monitor, Get current settings, RealCOM Port mapping

Súvisiace stránky:

Write a comment…