Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
unsigned int (_stdcall * ReadFromLine)(HOBJ StID, void * Data, unsigned int MaxData);
Parametre
StIDID objektu typu Stanica.
DataPointer na buffer, kam budú uložené prijaté dáta.
MaxDataVeľkosť buffra Data.
Popis

Funkcia vráti prijaté dáta linkami Serial, MOXA IP Serial Library, SerialOverUDP Device Redundant alebo TCP-IP/TCP.

Návratová hodnota

Počet prijatých bytov.

Pozn: na linke TCP-IP/TCP platí nasledovné:

  • volanie funkcie ReadFromLine vyvolá snahu o nadviazanie spojenia, pokiaľ spojenie nadviazané nie je
  • funkcia ReadFromLine vráti v prípade chyby (rozpad TCP spojenia alebo jeho zatvorenie druhou stranou) hodnotu 2^32-1, t.j. 4 294 967 295
  • následné volanie funkcií WriteToLine alebo ReadFromLine vyvolá snahu o opätovné nadviazanie spojenia
  • ak sa spojenie podarí nadviazať, vykoná sa požadovaná operácia (ReadFromLine - čítanie, WriteToLine - zápis)
  • pokiaľ je v konfigurácii linky zadaných viacero IP adries (oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou), pri nadväzovaní spojenia KOM proces cyklicky skúša vytvoriť spojenie na tieto IP adresy

Write a comment…