Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Exportovacie parametre sa nastavujú pri operáciách XML Export a XML Repository.
Nastavenie parametrov výrazne ovplyvňuje výsledok týchto operácií.


Medzi exportovacie parametre patria:

Názov Popis
WITH_CHILD Rekurzívny export objektu aj s potomkami.
WITH_REFER Rekurzívny export objektu aj s objektmi, na ktoré sa odkazuje.
WITH_DREFS Export objektu aj s objektmi, na ktoré sa priamo odkazuje. Ak je nastavený parameter WITH_REFER, potom parameter WITH_DREFS nezmení počet exportovaných objektov.
FILE_TIME Čas vytvorenia poslednej modifikácie a prístupu k XML súboru je nastavený na čas poslednej modifikácie exportovaného objektu.
CHECK_EXP Kontrola správnosti konfigurácie objektov. Export neprebehne pri výskyte akejkoľvek chyby. Neodporúča sa tento parameter vypínať!
ZERO_HOBJ HOBJ exportovaných objektov je v XML súbore nulované.
SYS_VARS Povolený je export aj pre systémové objekty a systémové premenné (v opačnom prípade sa ich export ignoruje).
UTF8_ENC Exportovaný XML súbor bude v kódovaní utf-8 (podporené štandardami), v opačnom prípade bude v kódovaní windows-1250 (nepodporené štandardami). Informácia o kódovaní XML súboru je súčasťou štruktúry XML súboru.
GROUP_SOFT Rozhoduje o tom, či v XML súbore bude pre objekty typu logická skupina alebo skupina objektov vyexportované členstvo objektov ako nepovinné (v opačnom prípade je členstvo vyexportované ako povinné). Táto skutočnosť ovplyvňuje import týchto súborov!
SUBDIR_EXP

Exportuje objekty do podadresárov, pričom adresárová štruktúra je vytváraná podľa atribútu exportovací podadresár daného objektu. Pri vypnutom parametri sa objekty exportujú priamo do kmeňového adresára.

EXP_LOGS Do XML súboru sa s objektom exportujú aj logy "života objektu".
NORM_D2REC Rozmer exportovaných štruktúrovaných premenných s parametrizovaným rozmerom bude zmenený na 1. Používa sa pri práci s aplikačnými modulmi.
NULL_PAMED Všetky parametrizované konfiguračné vlastnosti objektov budú v exportovaných súboroch vynulované. Používa sa pri práci s aplikačnými modulmi.
EXP_PURE Exportuje objekty v tvare XML súborov určených na dátové porovnanie. Tieto súbory obsahujú iba sekciu CFGRECORDS, CRC a hlavičku obsahujúcu kódovanie. Súčasne sa neexportujú niektoré tagy reprezentujúce len dodatočné alebo rozšírené informácie (ako napríklad čas modifikácie objektu a binárne dáta objektov). Pozor: Tieto súbory nie sú vhodné na XML Import.
Write a comment…