Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dáta XML súboru je tá časť v štruktúre XML súboru, ktorá obsahuje konfiguráciu objektov systému D2000 alebo jej časti.


Rezervované sekcie XML dát

 1. REFERENCES - obsahuje štruktúry reprezentujúce objektové a stĺpcové referencie objektu
 2. CFGRECORDS - obsahuje štruktúry reprezentujúce dáta objektu
 3. MEMBEROFLOGGROUP - obsahuje za sebou uvedené member elementy, ktoré určujú, do akej logickej skupiny daný objekt patrí
 4. MEMBEROFRESGROUP - obsahuje za sebou uvedené member elementy, ktoré určujú, do akej skupiny objektov daný objekt patrí
 5. CRC - obsahuje MD5 hash dát
 6. OBJLIFELOGS - obsahuje za sebou uvedené logy "života objektu"

Na získanie podrobných informácií o tom, ktorými štruktúrami sú definované objekty systému D2000, aké atribúty tieto štruktúry obsahujú, aké sú typy hodnôt týchto atribútov a aké hodnoty môžu tieto atribúty nadobúdať je možné použiť program pre výpis aktuálnej štruktúry. Súčasne tento výpis obsahuje nepodporované objekty a vymenované typy.

Rezervovaná sekcia REFERENCES


Obsah sekcie z príkladu XML súboru:

<HOBJ_REF>
 <uid>A25DED0E4DA94B4895A119370E3AF4FB</uid>
 <name>SV.Limits</name>
 <objType>D2RECORD</objType>
 <valType>Rec</valType>
</HOBJ_REF>
<COL_REF>
 <col_idx>1</col_idx>
 <col_name>VHL</col_name>
 <col_valType>Int</col_valType>
</COL_REF>
<HOBJ_REF>
 <uid>USER_VAR</uid>
 <name>USER_VAR</name>
 <objType>SYSTEM</objType>
 <valType>NAN</valType>
</HOBJ_REF>

Obsahuje štruktúry:

 • HOBJ_REF reprezentujúce objektové referencie objektu
 • COL_REF reprezentujúce stĺpcové referencie objektu (objekt ich obsahuje, ak je objekt definícia štruktúry alebo na ňu odkazuje)

Popis vlastností objektových referencií:

 •  každá objektová referencia musí mať nastavený minimálne atribút name
 •  atribúty uid, objType a valType v objektovej referencii sú nepovinné
 •  ak je atribút uid v objektovej referencii nastavený, pri párovaní objektových referencií má prioritu pred atribútom name

Popis vlastností stĺpcových referencií:

 •  stĺpcové referencie musia nasledovať za príslušnou objektovou referenciou
 •  každá stĺpcová referencia musí mať nastavený minimálne atribút col_name
 •  atribúty col_idx a col_valType v stĺpcovej referencii sú nepovinné
 •  ak je atribút col_idx v stĺpcovej referencii nastavený, ma párovaní stĺpcových referencií prioritu pred atribútom col_name

Rezervovaná sekcia CFGRECORDS


Obsah sekcie z príkladu XML súboru:

<TObjItemData>
 <Id>0</Id>
 <Name>U.TimeSlice</Name>
 <Descript>Time Slice</Descript>
 <Typ>USER_VAR</Typ>
 <ParentId>USER_VAR</ParentId>
 <Value_Type>TmR</Value_Type>
 <CreateTime>08.10.2009 08:10:31.366</CreateTime>
 <ModifyTime>08.10.2009 08:18:02.938</ModifyTime>
 ...
 <uuid>5CB809E9342B7A46BD790A8C7D14C69E</uuid>
</TObjItemData>
<tUserVarData_Full>
 <tUserVarData>
  <MANUAL>True</MANUAL>
  <MANUAL_VAL/>
  <FLAGS/>
  <VALUE_TIME>08.10.2009 08:10:31.379</VALUE_TIME>
  <MONITOR>False</MONITOR>
  <SAVE_VALUE>True</SAVE_VALUE>
 </tUserVarData>
 <startVal/>
</tUserVarData_Full>

V tejto sekcii sa musí vždy vyskytovať štruktúra TObjItemData (len jedenkrát) a to hneď na jej začiatku. Jednoznačne identifikuje objekt, ktorého konfigurácia je uložená v XML súbore. Za touto štruktúrou nasledujú štruktúry, ktorých počet a pomenovanie je závislé od konkrétneho typu objektu. Napríklad vyššie uvedený objekt je typu USER_VAR obsahuje ešte štruktúru s názvom tUserVarData_Full.

Popis vlastností identifikačnej šturktúry:

 • atribút Id reprezentuje Id objektu (údaj, ktorý ma význam pri operácii XML Import)
 • atribút Name musí byť vždy zadaný
 • atribút uuid, ak je zadaný, má pri párovaní objektov prioritu pred atribútom Name

Rezervovaná sekcia MEMBEROFLOGGROUP


Obsah sekcie z príkladu XML súboru:

<member>SELT\CD8FD25EF8A690341B111F5274CDB5AB</member>

Popis vlastností hodnoty memeber:

 • reprezentuje zaradenie objektov do logických skupín
 • musí obsahovať názov logickej skupiny (pred znakom '\')
 • môže obsahovať aj uid logickej skupiny (za znakom '\')

Poznámka: Pri operácii XML Import vplýva táto hodnota na členstvo objektu v jednotlivých logických skupinách.

Rezervovaná sekcia MEMBEROFRESGROUP


Obsah sekcie z príkladu XML súboru:

<member>Home_s\04CB44144B2CD8E46955D846D30B0F72</member>

Popis vlastností hodnoty memeber:

 • reprezentuje zaradenie objektov do skupín objektov
 • musí obsahovať názov skupiny objektov (pred znakom '\')
 • môže obsahovať aj uid skupiny objektov (za znakom '\')
 • ak je názov skupiny objektov uzavretý v '[' a ']', objekt bol pridaný do skupiny s potomkami

Rezervovaná sekcia CRC


Obsah sekcie z príkladu XML súboru:

a7a8bda021932a3547e6553cb8980273

Hodnota CRC predstavuje MD5 hash vytvorený z obsahu XML súboru. Zahŕňa dáta od <ROOT> elementu (včítane <ROOT> elementu) až po riadok pred CRC sekciou (vrátane znakov CR, LF alebo oboch). Vyhodnotenie CRC hodnoty má význam pre XML Import a XML Repository.

Vyhodnotenie CRC hodnoty:

 • sekcia sa v dátach nachádza
  • MD5 hash zodpovedá tejto hodnote - dáta neboli modifikované
  • MD5 hash nezodpovedá tejto hodnote - dáta boli modifikované
 • sekcia sa v dátach nenachádza - nedá sa určiť, či boli dáta modifikované

Vyhodnotenie tejto CRC hodnoty má zásadný vplyv na platnosť atribútu ModifyTime štruktúry TObjItemData v rezervovanej sekcii <CRGRECORDS>, čo sa prejaví pri operácii XML Import nasledovne:

 • ak je CRC hodnota platná, potom je čas modifikácie objektu nastavený na hodnotu atribútu ModifyTime z XML súboru
 • ak je CRC hodnota neplatná, potom je čas modifikácie objektu nastavený na čas XML súboru alebo na aktuálny čas, ak bol čas XML súboru nedefinovaný
 • ak bola CRC hodnota neplatná, alebo sa nenachádzala v XML súbore a pred operáciou XML Import je čas určený na zmenu rovný pôvodnému času modifikácie objektu, zmení import tento čas modifikácie na aktuálny čas

Rezervovaná sekcia OBJLIFELOGS


Obsah sekcie z príkladu XML súboru:

<tObjLifeLogData>
 <name>U.TimeSlice</name>
 <state>OLA_CREATED</state>
 <modify_time>08.10.2009 08:16:23.761</modify_time>
 <user_name>s</user_name>
 <process_name>WS1JSTF2.CNF</process_name>
 <computer_name>WS1JSTF2</computer_name>
 <log_type>OLT_CONFIG</log_type>
 <comment_text/>
</tObjLifeLogData>

Za sebou uvedené štruktúry tObjLifeLogData reprezentujú logy "života objektu"

Popis vlastností log štruktúry:

 • name v logu sa môže odlišovať od name objektu (nakoľko objekt mohol byť premenovaný)
 • uid a id sa v logu nenachádza, nakoľko je obsiahnuté priamo v objekte
 • do cieľovej konfigurácie sa importujú len tie logy objektu, ktoré tam ešte pre daný objekt nie sú

Podporované typy hodnôt atribútov štruktúr


Medzi podporované typy hodnôt atribútov štruktúr patria:

Vymenovaný typ Stručný popis hodnoty atribútu Príklad elementu v XML súbore
T_RECORD_NAME Interné meno štruktúry. meno tagu štruktúry
T_RECORD Hodnota typu štruktúra. vnorená štruktúra <tCalcData> v <tCalcData_Full>
T_ARRAY Hodnota typu pole štruktúr rovnakého typu. vnorené pole štruktúr <Tprvok_pola_?> v <STRIP_DATA>
T_HOBJ Meno objektu. <ParentId>DIAGRAMS</ParentId>
T_HOBJ_KEY Meno objektu, ktoré je zároveň kľúčovou položkou. <ID_RESOURCE>Home_Pjanko</ID_RESOURCE>
T_VOBJ Meno objektu, riadok a stĺpec. <CtrlObject>P.IF500_RS_WatchDog</CtrlObject>
T_BOOLEAN Vymenovaný typ (hodnota True alebo False). <Read_Only>False</Read_Only>
T_BITSET Pole vymenovaných typov (vymenované hodnoty). <IsValueDelay>Off</IsValueDelay>
T_ENUM Vymenovaný typ (vymenované hodnoty). <Typ>POINT</Typ>
T_SIGNED_INT Celočíselná hodnota <-2147483647 .. 2147483648>. <TransPalIdx>0</TransPalIdx>
T_UNSIGNED_INT Celočíselná hodnota <0 .. 4294967295>. <Id>200449</Id>
T_SIGNED_INT_KEY Celočíselná kľúčová hodnota <-2147483647 .. 2147483648>. <grObjectNr>1163</grObjectNr>
T_UNSIGNED_INT_KEY Celočíselná kľúčová hodnota <0 .. 4294967295>. <Row>0</Row>
T_FLOAT Neceločíselná hodnota. Hodnoty väčšie ako 1.0E+38 budú interpretované ako hodnota 1.0E+38 a hodnoty menšie ako -1.0E+38 budú interpretované ako hodnota -1.0E+38. <BaseValue>1.00000000000000E+00</BaseValue>
T_D2TIME Hodnota určujúca čas a dátum. <ModifyTime>18.07.2003 11:52:09.674</ModifyTime>
T_STRING Textová hodnota s presne definovanou dĺžkou. <PassCode>ROOT_CFGRECORDS_TUserData_PassCode</PassCode>
T_BOUNDED_STRING Textová hodnota s definovanou maximálnou dĺžkou. <Name>D.PIPA_CHSO2_Mh</Name>
T_UNBOUNDED_STRING Textová hodnota s neobmedzenou dĺžkou. <statement>TextTextTextTextText</statement>

Typy hodnôt sa delia na:

 • štruktúrované - T_RECORD a T_ARRAY
 • jednoduché - všetky ostatné

Reťazové hodnoty T_STRING, T_BOUNDED_STRING alebo T_UNBOUNDED_STRING sa ďalej členia na:

 • SDT_NORMAL - klasický reťazec
 • SDT_EXPRESSION - reťazec typu výraz
 • SDT_RAW_DATA - reťazec označujúci binárne dáta

Vlastnosti typu SDT_RAW_DATA:

 • atribút typu SDT_RAW_DATA poukazuje na skutočnosť, že k danému XML súboru existuje binárny súbor
 • dáta binárneho súboru predstavujú skutočnú hodnotu atribútu typu SDT_RAW_DATA
 • hodnota atribútu typu SDT_RAW_DATA uvedená v XML súbore obsahuje vnorenie atribútu (je ignorovaná)
 • XML Export ukladá binárny súbor pod názvom <meno_objektu>_<vnorenie_atribútu>.bin
 • XML Import hľadá binárny súbor pod názvom <meno_xml_súboru>_<vnorenie_atribútu>.bin
 • pokiaľ nie je názov objektu v XML súbore premenovaný (element <Name>), potom XML Export aj XML Import pracuje s rovnakým názvom binárneho súboru (napríklad U.UserVar_ROOT_CFGRECORDS_TUserData_PassCode.bin), ktorý je uložený pri XML súbore (je jeho nevyhnutnou súčasťou)

Vlastnosti typu T_ARRAY:

 • názov položiek má tvar NazovPolozky_[X] (namiesto [X] je buď rozsah hodnôt 0..N alebo hodnoty vymenovaného typu)
 • samotné položky môžu byť typu T_RECORD, alebo niektorého jednoduchého typu

Príklad XML súboru reprezentujúceho objekt systému D2000


Nasledujúci príklad zobrazuje uloženie konfigurácie objektu typu USER_VAR s názvom U.TimeSlice do XML súboru:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!--$Date: 2012/10/19 05:30:58 $ $Revision: 1.7 $ $Author: pbrezina $ $ExpSubDir: Common\Planner $-->
<ROOT>
 <REFERENCES>
  <HOBJ_REF>
   <uid>A25DED0E4DA94B4895A119370E3AF4FB</uid>
   <name>SV.Limits</name>
   <objType>D2RECORD</objType>
   <valType>Rec</valType>
  </HOBJ_REF>
  <COL_REF>
   <col_idx>1</col_idx>
   <col_name>VHL</col_name>
   <col_valType>Int</col_valType>
  </COL_REF>
  <HOBJ_REF>
   <uid>USER_VAR</uid>
   <name>USER_VAR</name>
   <objType>SYSTEM</objType>
   <valType>NAN</valType>
  </HOBJ_REF>
 </REFERENCES>
 <CFGRECORDS>
  <TObjItemData>
   <Id>0</Id>
   <Name>U.TimeSlice</Name>
   <Descript>Time Slice</Descript>
   <Typ>USER_VAR</Typ>
   <ParentId>USER_VAR</ParentId>
   <Value_Type>TmR</Value_Type>
   <CreateTime>08.10.2009 08:10:31.366</CreateTime>
   <ModifyTime>08.10.2009 08:18:02.938</ModifyTime>
   <Text_Palette/>
   <Read_Only>False</Read_Only>
   <TECH_UNIT/>
   <UseLimits>False</UseLimits>
   <VHL>1.00000000000000E+38</VHL>
   <HL>1.00000000000000E+38</HL>
   <LL>-1.00000000000000E+38</LL>
   <VLL>-1.00000000000000E+38</VLL>
   <VHL_ID>SV.Limits[1]^VHL</VHL_ID>
   <HL_ID/>
   <LL_ID/>
   <VLL_ID/>
   <Hysterezia>0.00000000000000E+00</Hysterezia>
   <TransPalIdx>0</TransPalIdx>
   <Hidden>False</Hidden>
   <uuid>5CB809E9342B7A46BD790A8C7D14C69E</uuid>
  </TObjItemData>
  <tUserVarData_Full>
   <tUserVarData>
    <MANUAL>True</MANUAL>
    <MANUAL_VAL/>
    <FLAGS/>
    <VALUE_TIME>08.10.2009 08:10:31.379</VALUE_TIME>
    <MONITOR>False</MONITOR>
    <SAVE_VALUE>True</SAVE_VALUE>
   </tUserVarData>
   <startVal/>
  </tUserVarData_Full>
 </CFGRECORDS>
 <MEMBEROFLOGGROUP>
  <member>SELT\CD8FD25EF8A690341B111F5274CDB5AB</member>
 </MEMBEROFLOGGROUP>
 <MEMBEROFRESGROUP>
  <member>Home_s\04CB44144B2CD8E46955D846D30B0F72</member>
 </MEMBEROFRESGROUP>
 <CRC>a7a8bda021932a3547e6553cb8980273</CRC>
 <OBJLIFELOGS>
  <tObjLifeLogData>
   <name>U.TimeSlice</name>
   <state>OLA_CREATED</state>
   <modify_time>08.10.2009 08:16:23.761</modify_time>
   <user_name>s</user_name>
   <process_name>WS1JSTF2.CNF</process_name>
   <computer_name>WS1JSTF2</computer_name>
   <log_type>OLT_CONFIG</log_type>
   <comment_text/>
  </tObjLifeLogData>
 </OBJLIFELOGS>
</ROOT>
Write a comment…