Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia DB_TRANS_ROLLBACK


Funkcia
Akcia zruší rozpracovanú transakciu v rámci Pripojenia na databázu.
Deklarácia
DB_TRANS_ROLLBACK handleIdent_Int, retCodeIdent_Int

Parametre
handleIdent_Int out Identifikátor pre jednoznačné číslo (handle) Pripojenia na databázu.
retCodeIdent_Int out Identifikátor - návratový kód.

Popis
Identifikátor pre číslo Pripojenia, pochádza z vykonania akcie DB_TRANS_OPEN.
Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.