Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia PG_DELETE


Funkcia
Zrušenie jedného riadku v tabuľke.
Deklarácia
PG_DELETE handleIdent_Int, pageNrIdent_Int, rowInPageIdent_Int, retCodeIdent_Int [ORAHINT hintIdent_Str]

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor - jednoznačné číslo (handle) spojenia s tabuľkou (získaný akciou PG_CONNECT).
pgNrIdent_Int_Int in Identifikátor typu Int - stránka obsahujúca riadok, ktorý sa bude rušiť.
rowInPageIdent_Int in Identifikátor typu Int - poradové číslo riadku na stránke.
retCodeIdent_Int out Identifikátor - návratový kód.
hintIdent_Str in Výraz typu String, ktorý definuje Oracle SQL hint. Ten je použitý ako inštrukcia pre optimalizátor výkonu SQL príkazu. Zapisuje hodnotu bez obaľujúcich znakov /*+ <orahint> */.
Príklad použitia je uvedený tu.

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Tabuľka musí byť otvorená s prístupom _DB_MODIFY.
Akcia zmaže riadok daný poradovým číslom rowInPageIdent_Int, číslovanie od 1 …) na stránke s poradovým číslom pageNrIdent_Int, číslovanie od 1 …).

Pre použitie akcie na platforme Microsoft SQL Server musí mať tabuľka z tejto platformy definovaný primárny kľúč alebo aspoň unikátny index. Na platformách Sybase a Oracle akcia pracuje aj bez týchto obmedzení.

Súvisiace stránky:

Write a comment…