Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia SQL_EXEC_PROC


Funkcia
Akcia vykoná daný SQL príkaz (uloženú procedúru alebo funkciu) so zoznamom parametrov.
Deklarácia
SQL_EXEC_PROC handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, stringExpr BIND _locVar1, _locVar2, ...
 

 SQL_EXEC_PROC handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, stringExpr BIND _locVarRowIdent
 

 SQL_EXEC_PROC handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, stringExpr BIND _locVarRecordIdent

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor typu Int - jednoznačné číslo (handle) spojenia s databázou.
retCodeIdent_Int out Identifikátor typu Int - návratový kód.
strExpr in Výraz typu Text - SQL procedúra alebo funkcia.
_locVar1, _locVar2, ... in/out Zoznam lokálnych premenných.
_locVarRowIdent in/out Odkaz na riadok lokálnej premennej typu Record.
_locVarRecordIdent in/out Identifikátor lokálnej premennej typu Record.

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Akcia vykoná SQL príkaz nad databázou, ktorá bola otvorená akciou SQL_CONNECT. Príkaz je reprezentovaný hodnotou výrazu stringExpr. SQL príkaz má vstupné, výstupné alebo vstupno-výstupné parametre, ktorých hodnoty udávajú parametre za kľúčovým slovom BIND.
Pokiaľ sa hodnoty parametrov po vykonaní SQL príkazu zmenia, proces D2000 DBManager nastaví príslušné lokálne premenné na zmenenú hodnotu (s aktuálnou časovou značkou).
Pokiaľ je udaný identifikátor typu Record, SQL príkaz sa volá pre každý riadok štruktúry. Ak vráti volanie chybu, s ďalšími riadkami sa už nepokračuje.
Poznámka
Syntax SQL príkazu je rôzna pre ODBC a OCI verziu procesu D2000 DBManager:
 • ODBC verzia procesu D2000 DBManager:
  Podľa konvencie ODBC je parameter označený otáznikom, syntax volania uloženej procedúry je
  "{ call NAZOV_PROCEDURY(?,?,..) }"
  a syntax volania uloženej funkcie je
  "{ ? = call NAZOV_FUNKCIE(?,?,..) }"

  Príklady:
  Funkcia s dvomi parametrami: "{ ? = call TEST_FUNC(?,?) }"

  Procedúra s tromi parametrami: "{ call TEST_PROC(?,?,?) }"

  Procedúra s tromi parametrami, druhý parameter je konštanta: "{ call TEST_PROC(?,5,?) }"

  Nasledujúci príklad funguje pre Sybase SQL Anywhere, nefunguje pre Oracle (ten v ODBC vyžaduje, aby všetky parametre boli bindované ako premenné, nie ako konštanty). Toto obmedzenie sa dá obísť použitím OCI syntaxe aj v ODBC verzii: "BEGIN TEST_PROC(:par1,5,:par3); END;".
  Na druhej strane, Sybase SQL Anywhere na rozdiel od Oracle podporuje výstupné parametre iba pre procedúry, nie pre funkcie.


 • OCI verzia procesu D2000 DBManager:
  Parameter je označený dvojbodkou a menom, syntax volania uloženej procedúry je "BEGIN NAZOV_PROCEDURY(:par1,:par2,..); END;" a syntax volania uloženej funkcie je "BEGIN :vysledok := NAZOV_FUNKCIE(:par1,:par2,..); END;"

  Príklady:
  Funkcia s dvomi parametrami: "BEGIN :res := TEST_FUNC(:par1,:par2); END;"

  Procedúra s tromi parametrami: "BEGIN TEST_PROC(:par1,:par2,:par3); END;"

  Procedúra s tromi parametrami, druhý parameter je konštanta: "BEGIN TEST_PROC(:par1,5,:par3); END;"
  Poradie parametrov je určené poradím v reťazci (v predchádzajúcom prípade :res, :par1 a :par2). Pokiaľ sú parametre nazvané rovnakým menom, chápu sa ako jediný parameter, t.j. SQL príkaz "BEGIN :res := TEST_FUNC(:parX,:parX); END;" má dva parametre a to :res (výstup funkcie) a :parX (dva vstupné parametre funkcie s tou istou hodnotou).

  V OCI verzii procesu D2000 DBManager môže byť SQL príkaz aj celá sekvencia, napr.
  "BEGIN :res := TEST_FUNC(:par1,:par2); IF :res=0 THEN :res := TEST_FUNC2(:par1,:par2); END IF; END;""
V rámci volania procedúry je možné špecifikovať typ parametra, ktorý sa bude bindovať pridaním modifikátora IN, INOUT, OUT pred symbol bindovanej hodnoty.
Príklad:
 "
 { call TEST_PROC(IN ?, INOUT?, OUT?) }
 "
 "BEGIN TEST_PROC(IN :par1, INOUT :par2, OUT :par3); END;"
 


Uvedenie modifikátorov nie je povinné (prednastavená hodnota je INOUT). Modifikátory nerozlišujú malé a veľké písmená.
Príklad
 1. 1. ODBC verzia procesu D2000 DBManager

  Príklad vytvorenia uložených procedúr v SQL Anywhere:

  /* par1 je vstupno/výstupný parameter, par2 je vstupný a par3 je výstupný */
  create procedure TEST_PROC(@par1 varchar(10) output, @par2 integer,@par3 integer output)
  as
  declare @vysl integer
  begin
    select @par=@par+'XYZ'
    select @par3=2*@par2
  end

  /* príklad funkcie s dvoma parametrami (Sybase podporuje iba vstupné parametre funkcie) */
  create function TEST_FUNC(in @par1 real,in @par2 integer)
  returns real as
  begin
    return(@par1*@par2)
  end


  Volanie zo skriptu:

   BEGIN
   INT _myInt
   INT _iRetCode
   INT _iHandle
   TEXT _myText
   REAL _myReal
   INT _myInt1
   INT _myInt2
   
   _myText := "ABC"
   _myInt1 := 10
   
   SQL_CONNECT MyDB, _iHandle, _iRetCode
   
   ; volanie procedúry
   SQL_EXEC_PROC _iHandle, _iRetCode, "{ call TEST_PROC(?,?,?) }" BIND _myText, _myInt1, _myInt2
   ;_myText má hodnotu "ABCXYZ", _myInt2 má hodnotu 20 (2 * 10)
   
   ; volanie procedúry s konštantným parametrom
   SQL_EXEC_PROC _iHandle, _iRetCode, "{ call TEST_PROC(?,3,?) }" BIND _myText, _myInt1
   ;_myText má hodnotu "ABCXYZXYZ", _myInt2 má hodnotu 6 (2 * 3)
   
   ; volanie funkcie
   SQL_EXEC_PROC _iHandle, _iRetCode, "{ ? = call TEST_FUNC(?,?) }" BIND _myReal, _myInt1, _myInt2
   ; _myReal má hodnotu 60 (10 * 6)
   
   ; volanie funkcie s konštantným parametrom
   SQL_EXEC_PROC _iHandle, _iRetCode, "{ ? = call TEST_FUNC(?,3.3) }" BIND _myReal, _myInt1
   ; _myReal má hodnotu 33 (10 * 3.3) 


 2. 2. OCI verzia procesu D2000 DBManagera

  Príklad vytvorenia uložených procedúr v Oracle 9i:

  /* par1 je vstupno/výstupný parameter, par2 je vstupný a par3 je výstupný */
  CREATE OR REPLACE  PROCEDURE "MYUSER"."TEST_PROC" (
   par1 in out varchar,par2 integer, par3 out integer
  )
  as
  begin
   par1 := par1 || 'XYZ';
   par3 := 2 * par2;
  end;

  /* par1,par2 sú vstupné parametre, succ je výstupný */
  CREATE OR REPLACE  FUNCTION "MYUSER"."TEST_FUNC" (
   par1 in float, par2 in float, succ out integer
  )
  return float
  as
  begin
   if par2 = 0.0 then
    succ := 0;
    return 0;
   else
    succ := 1;
    return par1/par2;
   end if;
  end;
      

  Volanie zo skriptu:

   BEGIN
   INT _myInt
   INT _iRetCode
   INT _iHandle
   TEXT _myText
   REAL _myReal
   INT _myInt1
   INT _myInt2
   INT _Succ
   
   _myText := "ABC"
   _myInt1 := 10
   
   SQL_CONNECT MyDB, _iHandle, _iRetCode
   
   ; volanie procedúry
   SQL_EXEC_PROC _iHandle, _iRetCode, "BEGIN TEST_PROC(:p1,:p2,:p3); END;" BIND _myText, _myInt1, _myInt2
   ;_myText má hodnotu "ABCXYZ", _myInt2 má hodnotu 20 (2 * 10)
   
   ; volanie funkcie
   SQL_EXEC_PROC _iHandle, _iRetCode, "BEGIN :ret := TEST_FUNC(:par1,:par2,:par3); END;" BIND _myReal, _myInt1, _myInt2, _Succ
   ; _myReal má hodnotu 0.5 (10 / 20), _Succ má hodnotu 1


Súvisiace stránky:

Write a comment…