Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia PG_READ


Funkcia
Čítanie určenej stránky z tabuľky.
Deklarácia
PG_READ handleIdent_Int, pageNrIdent_Int, locVarArrIdent, retCodeIdent_Int

Parametre
handleIdent_Int out Identifikátor typu Int - (handle) spojenia s tabuľkou (získaný akciou PG_CONNECT).
pageNrIdent_Int in Identifikátor typu Int - číslo žiadanej stránky (od 1 …).
locVarArrIdent out Identifikátor lokálnej premennej typu Record (celej štruktúry) - výsledok čítania.
retCodeIdent_Int out Identifikátor typu Int - návratová hodnota (úspešnosť akcie).

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Akcia prečíta určenú stránku z tabuľky, ktorá bola otvorená akciou PG_CONNECT. Číslo stránky je dané parametrom pageNrIdent_Int. Stránky v tabuľke sú číslované od jednotky (1 ...). Výkon SQL výrazu SELECT pre Oracle, uvedeného v akcii PG_CONNECT, je možné ovplyvniť aj využitím Oracle SQL hint (parameter akcie PG_CONNECT).

Ak bolo čítanie úspešné (retCodeIden_Int = _ERR_NO_ERROR), lokálna premenná locVarArrIdent_Int je naplnená výsledkom čítania (žiadanou stránkou). V prípade potreby je zmenený rozmer poľa lokálnej premennej. Typ štruktúry lokálnej premennej musí byť zhodný s typom tabuľky. Ak výsledkom čítania sú prázdne dáta (chyba _ERR_NO_DATA), lokálne pole bude redimenzované na rozmer 0.
Upozornenie
Počet stránok (počet riadkov) sa môže počas práce s databázou meniť, v dôsledku použitia akcií PG_INSERT, PG_DELETE.
Poznámka
Pre MySQL databázu akcia optimálne funguje pri stránkovaní cez nasledujúcu stránku. To znamená, že je to prechod vzostupne od prvej stránky. Akýkoľvek prístup k predchádzajúcej stránke, oproti aktuálne čítanej, vyžaduje interne prestránkovať dáta od začiatku.

Súvisiace stránky:

Write a comment…