Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Špeciálne nastavenia systému D2000

Nasledujúca kapitola popisuje niektoré "špeciálne" nastavenia systému D2000. Nastavenia nie je možné vykonať prostredníctvom systému D2000, ale prostredníctvom editora registrov operačného systému.

Nastavenia sa nachádzajú v kľúči HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70 a sú popísané v nasledovnej tabuľke:

ParameterNáhradná hodnotaJednotkyPopis
ApplDir
-Cesta na aplikačný adresár systému D2000. Dáta aplikácií sú uložené v tomto adresári v príslušných podadresároch. Definuje sa počas inštalácie systému.
Debug_Dir
-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Debug systému D2000.
InstallDir
-Cesta na programový adresár systému D2000. Definuje sa počas inštalácie systému.

DefaultApplication


-Default hodnota názvu aplikácie (viď štartovací parameter /C). Názov aplikácie je potrebný napr. pri konfigurácii TLS kryptovania.
IPMask
-IP maska siete. Parameter má význam len pri redundancii komunikačných ciest alebo pri redundancii aplikačného servera. Definuje sa počas inštalácie systému (parameter IPMask).
Log_Dir
-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Log systému D2000.
Max_Log_Size
10MBMaximálna dĺžka logovacieho súboru v systéme D2000. Ak veľkosť súboru *.log prekročí danú veľkosť, systém tento súbor premenuje na meno_suboru.log.bak a prípadne starý .bak súbor zmaže. Systém D2000 potom zapisuje do čistého .log súboru.

Poznámka 1 : Hodnota Max_Log_Size=0 ponecháva staré správanie - neobmedzenú dĺžku logovacích súborov.
Poznámka 2 : Parameter určuje aj maximálnu veľkosť súborov v adresári D2000.EXE\Log\clients_log.
Perf_Dir
-Cesta na adresár systému D2000, ktorý obsahuje logovacie súbory kategórie Performance systému D2000.
PreferredNetAddr
-Maska siete, ktorá bude preferovaná pri redundancii komunikačných ciest.
PreferredNetNr
-Poradové číslo sieťového adaptéra, ktorý bude preferovaný pri redundancii komunikačných ciest.

IPAddr1
IPAddr2

-IP adresy sieťových rozhraní, prostredníctvom ktorých prebieha komunikácia medzi procesmi systému D2000.
Od verzie: 7.1.18 je možné tieto parametre použiť aj pre platformu MS Windows. Ak nie sú uvedené, procesy si ich zisťujú samostatne (default správanie pre nižšie verzie).
Poznámka: ak má počítač viac ako 2 IP adresy, odporúčame zadať IpAddr1 a IpAddr2, aby systém D2000 deterministicky používal na komunikáciu želané rozhrania. Ešte dôležitejšie to je v prípade, že počítač má nakonfigurované aj aliasy. Vtedy je riziko, že sa použijú na komunikáciu IP adresy/aliasy nakonfigurované na jednom rozhraní a v prípade výpadku tohto rozhrania prestane fungovať redundantná komunikácia medzi D2000 servermi. Môže tak dôjsť ku stavu, keď sa dva D2000 Servery dostanú do stavu Hot Server (HS).
UseIPMulticast1-Bežiaci D2000 server pravidelne hlási svoj stav a IP adresu službou IP MULTICAST. Hlásenie stavu je používané pri prevádzkovaní redundancie D2000 aplikačného servera a pre diagnostické nástroje. Ak je hodnota parametra 0, služba MULTICAST sa nepoužíva - server hlási svoj stav pomocou IP UNICAST explicitne všetkým členom redundantnej skupiny.

Poznámka:
V kľúči na nachádzajú aj ďalšie parametre, potrebné pre správne fungovanie systému D2000.


!!! UPOZORNENIE !!!
Neodporúčame meniť žiadne z týchto nastavení, s výnimkou nastavení siete. V prípade zmeny môže dôjsť k poškodeniu funkčnosti systému D2000.

Write a comment...