Použitím redundancie komunikačného procesu KOM sa znižuje pravdepodobnosť straty telemetrických údajov.

Nasledujúci obrázok zobrazuje systém D2000 s redundanciou komunikačného procesu v systéme D2000:

Redundancia komunikacneho procesu

Redundancia komunikačného procesu sa realizuje zvýšením počtu komunikačných procesov (D2000 KOM) v systéme bez nutnosti ich definovania v modeli DODM.

Redundancia komunikačného procesu sa realizuje prostredníctvom paralelne bežiacich procesov (tzv. inštančnými komunikačnými procesmi), ktoré majú rovnaké meno (napríklad SELF.KOM). Rozlíšené sú pomocou tzv. "čísla inštancie", ktoré môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 15.

Pre hodnotu objektu SELF.KOM potom platí:
Ak beží aspoň jedna inštancia, tak proces nadobúda hodnotu Run. Zároveň každá bežiaca inštancia nastavuje užívateľský príznak (flag) hodnoty nasledovne: inštancia 1 - príznak B, inštancia 2 - príznak C,...


Parametre komunikačného procesu (kom.exe) sú teda rozšírené o možnosť zadania čísla inštancie nasledovne:

kom.exe /Wmeno_procesu,InstNr

InstNr - číslo inštancie (napr. kom.exe /WSELF,1)

Uvedeným spôsobom je možné súčasne spustiť viacero procesov D2000 KOM s rovnakým menom.
Jednotlivé procesy budú vykonávať nasledovné činnosti podľa svojho stavu:

  • Aktívny KOM proces - vykonáva aktívny zber údajov z telemetrie a ich odosielanie do systému. Túto činnosť vykonáva len jeden proces - ten, ktorý má najnižšie číslo inštancie.
  • Pasívny KOM proces - aktívne nezasahuje do telemetrie. To znamená, že neotvára komunikačné kanály a neodosiela žiadne dáta. V niektorých prípadoch môže tzv."odpočúvať", t.j. pasívne sledovať komunikáciu aktívneho KOM procesu so zariadeniami. Bližšie informácie v dokumente Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórii Moxa UDP Cli/Srv Redundant a Moxa UDP Protocol Redundant.

Dôležité informácie

  1. V praxi je možné v režime redundancie komunikačného procesu používať iba komunikačné protokoly s tzv. podporou redundancie. Informácie o podpore režimu redundancie pre jednotlivé komunikačné protokoly sú v dokumente Komunikačné protokoly.
  2. Neexistuje rozdiel v chovaní komunikačného procesu v režime, kedy je pripojený ku redundantnému D2000 Serveru v stave SBS a v režime pasívneho KOM procesu. Platia horeuvedené informácie o aktívnom nezasahovaní do telemetrie.
  3. Ak je spustený aspoň jeden inštančný komunikačný proces, nie je možné spustiť neinštančný (/WSELF) a naopak.
  4. Pomocou TELL príkazu SET_ACT_INST procesu D2000 Server je možné ovládať prepínanie aktívneho komunikačného procesu.
  5. TELL príkazom SET_PREFERRED_INST procesu D2000 Server je možné nastaviť preferovanú inštanciu komunikačného procesu.
  6. V reálnej praxi sa odporúča každý z inštančných komunikačných procesov inštalovať na zvláštny počítač, čo umožňuje aj vykonávanie ich údržby bez výpadku telemetrie.

Súvisiace stránky:

Write a comment...