Použitím redundancie archivácie znižujeme pravdepodobnosť straty archívnych údajov, alebo prerušenia kontinuálnej archivácie.

Nasledujúci obrázok zobrazuje systém D2000 s redundanciou archivácie údajov v systéme D2000:

Redundancia archivácie sa realizuje zvýšením počtu archívnych procesov ( D2000 Archiv) v systéme bez nutnosti ich definovania v modeli DODM.

Model DODM definuje objekt typu Proces s príponou *.ARC (zvyčajne SELF.ARC) ako proces archivácie ( D2000 Archiv), ktorý má potomkov – objekty typu Archivovaná hodnota. Po spustení, proces D2000 Archiv vykonáva činnosť definovanú konfiguráciou jeho potomkov. Tieto činnosti je možné rozdeliť do dvoch celkov:

  1. Archivácia – v zmysle všetkých činností, ktoré majú za následok zmenu obsahu archívnej databázy (periodická archivácia, archivácia na zmenu, výpočty štatistických funkcií, ...).
  2. Zasielanie hodnôt do systému v prípade aktívnych archívnych objektov a vybavovanie požiadaviek na čítanie zaarchivovaných hodnôt.

Redundancia archivácie sa realizuje prostredníctvom paralelne bežiacich procesov archivácie (tzv. inštančnými archívmi), ktoré majú rovnaké meno (napríklad SELF.ARC). Rozlíšené sú pomocou tzv. "čísla inštancie", ktoré môže nadobudnúť hodnotu od 1 do 15.
Pre hodnotu objektu SELF.ARC potom platí: ak beží aspoň jedna inštancia, tak proces nadobúda hodnotu Run. Zároveň každá bežiaca inštancia nastavuje užívateľský príznak (flag) hodnoty nasledovne: inštancia 1 - príznak B, inštancia 2 - príznak C,...

Parametre procesu archivácie (archiv.exe alebo archiv_ora.exe) sú teda rozšírené o možnosť zadania čísla inštancie nasledovne:

archiv.exe /Wmeno_procesu,InstNr

InstNr - číslo inštancie (napr. archiv.exe /WSELF,1)

Uvedeným spôsobom je možné súčasne spustiť viacero procesov D2000 Archiv s rovnakým menom, ktoré budú vykonávať činnosti definované v bode 1.
Činnosť popísanú v bode 2 vykonáva len jeden proces - ten, ktorý má najnižšie číslo inštancie (tzv. aktívny archív. Ostatné procesy sú pasívne archívy).


Poznámka 1: Ak je spustený aspoň jeden inštančný archív, nie je možné spustiť neinštančný (/WSELF) a naopak.
V praxi sa každý z inštančných archívov inštaluje na zvláštny počítač, čo umožňuje aj vykonávanie ich údržby bez výpadku archivácie na úrovni aplikácie.

Poznámka 2 (pre D2000 verzie 7.01.012 a vyššie))
Pri zmene neinštančného archívu (napr. SELF.ARC) na inštančný (napr. inštancia č.1) je možné skopírovať konfiguráciu uloženú vo Windows Registry z vetvy:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_meno_aplikacie\SELF.ARC

do vetvy inštančného archívu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_meno_aplikacie\SELF.ARC_1

Toto je nutné iba vtedy, keď potrebujete rozlišovať nastavenia pre rôzne inštancie (napr. na počítači beží viac ako jedna inštancia). Vo väčšine prípadov na počítači beží iba jedna inštancia - vtedy nemusíte vôbec vytvárať inštančnú vetvu.
Inštančný archív prehľadáva inštančnú aj neinštančnú vetvu, pričom nastavenia v inštančnej vetve majú prednosť pred nastaveniami v neinštančnej vetve. Pokiaľ inštančná vetva existuje a je prázdna, zaplní sa nastaveniami z neinštančnej vetvy, preto stačí vytvoriť prázdnu inštančnú vetvu a spustiť archív.


Poznámka 3 (pre D2000 verzie 7.01.011 a nižšie):
Pri zmene neinštančného archívu (napr. SELF.ARC) na inštančný (napr. inštancia č.1) je nutné skopírovať konfiguráciu uloženú vo Windows Registry z vetvy:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_meno_aplikacie\SELF.ARC

do vetvy inštančného archívu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_meno_aplikacie\SELF.ARC_1

Je možné len vetvu premenovať, prípadne duplikovať pomocou exportu a importu v nástroji Regedit.


Upozornenie (pre D2000 verzie 7.01.011 a nižšie): Pokiaľ je inštančný archív spustený bez predchádzajúcej operácie, vetva inštančného archívu sa síce vytvorí s niektorými nastaveniami (preddefinované hodnoty), avšak nebude obsahovať všetky potrebné nastavenia ani, zmeny prevedené v konfigurácii neinštančného archívu !!!

Obsah vetiev je možné zobraziť pomocou nástroja D2000 Application Manager.

Poznámka 4: Ak sa spúšťa preferovaná inštancia a iná inštancia je spustená, preferovaná sa stane aktívnou až po vykonaní povinných operácií po štarte archívu (keď je archív pripravený).

Load balancing


Ak archívy bežia redundantne, je možné rozdeliť záťaž požiadaviek na čítanie medzi viaceré aktívne inštancie.
Pre proces D2000 Archiv existuje v systémových registroch aplikácie parameter LoadBalancingMode, ktorým sa zapína/vypína Load balancing.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_Meno_Aplikacie\Kernel\SELF.ARC_LoadBalancingMode

Ak má hodnotu 1, Load balancing je zapnutý. V tomto režime je ignorované nastavenie aktívnej a preferovanej inštancie (tell príkazy SET_ACT_INST a SET_PREFERRED_INST).
Ak má hodnotu 0 (východisková hodnota), systém pracuje v pôvodnom režime.

Parameter inštancie %NazovArchivu%_%cisloInstancie%_Usable definuje, či bude inštancia v režime Load balancing aktívna. Platné hodnoty sú 0 - pasívna a 1 - aktívna.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ipesoft\D2000V70\cfg_Meno_Aplikacie\Kernel\SELF.ARC_1_Usable

Všetky parametre sa automaticky vytvoria pri spustení inštancie archívu, alebo sa dajú nastaviť manuálne pomocou tell príkazov SET_INST_USABLE a SET_LOAD_BAL_MODE. Ak by bežali len pasívne inštancie, tie sa nestanú aktívnymi, ale pri čítaní z archívu sa použije niektorá z nich.

Poznámka: Inštancia sa môže stať aktívna až po vykonaní povinných operácií po štarte archívu (keď je archív pripravený).

Súvisiace stránky:

Write a comment...