Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia a pripojenie klienta do RDS

Klient proces pri pripájaní sa do RDS musí autonómne nájsť HS a pripojiť sa k nemu. Tomuto účelu slúži parameter /RD alebo /RF.

Pripojenie pomocou /RD je možné vtedy, ak je na sieťovej vrstve prístupná služba IP multicast.

Pripojenie pomocou /RF je potrebné použiť vtedy, ak je na sieťovej vrstve nie je prístupná služba IP multicast.


Význam parametra
/RDmenoRDSParameter nahrádza parameter /S, ktorý priamo určoval meno počítača (IP adresu) kde bežal príslušný server. Ak je zadaný parameter /RD, za ktorým nasleduje meno RDS, klient prostredníctvom služby MULTICAST zistí, ktorý z bežiacich serverov je HS a prihlásenie realizuje na tento. Je potrebné, aby všetky servery boli dosiahnuteľné prostredníctvom služby MULTICAST. Parameter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\IPMask je potrebné vyplniť.
/RFmenoRDSTento parameter je použitý namiesto parametra /RD ak servery RDS nie sú prístupné službou MULTICAST. Potom proces prehliada tabuľku*, v ktorej sú vymenované všetky servery pripojené do RDS a „pokusným“ pripájaním overuje ktorý je v stave HS.

* Tabuľka je umiestnená v registroch a má nasledovný tvar:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\Redundancy\meno_RDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\Redundancy\meno_RDS\Kernel_1]
"IpAddr1"="10.12.1.1"
"IpAddr2"="10.12.65.1"
"Name"="DS25A"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\D2000V70\Redundancy\meno_RDS\Kernel_2]
"IpAddr1"="10.12.1.2"
"IpAddr2"="10.12.65.2"
"Name"="DS25B"

Parametre IpAddr1, IpAddr2 definujú IP adresy počítača, na ktorom beží server zaradený do RDS.
Parameter Name je meno príslušného člena RDS zhodné s parametrom KernelName.

Klient proces D2000 pripojený k serveru, ktorý je zaradený do RDS má v určitých prípadoch zmenené správanie. Toto závisí od typu klient procesu aj od typu pripojenia.

Poznámka
Na multicasty sa od verzie 7.0 používala multicastová adresa 224.0.0.55. Od verzie D2000 V7.01.004 release A060113017, sa okrem tejto adresy používa aj multicastová adresa 224.0.2.55, pretože pôvodne používaná multicastová adresa je podľa RFC3171 vyhradená na lokálne broadcasty, ktoré nie sú routované.
Pridanie multicastovej adresy 224.0.2.55 umožnilo konfigurovanie routovania multicastov, takže procesy sa môžu nachádzať na rôznych sieťových segmentoch.

Multicastové požiadavky sa posielajú na cieľový UDP port 3119, zdrojový UDP port je dynamický. Unicastové odpovede sú posielané z dynamického UDP portu na UDP port a IP adresu, z ktorých bola poslaná multicastová požiadavka.


1 Comment

  1. Anonymous

    V novších verziách D2000 sa už zrejme nepoužíva \D2000V70\ , prosím o opravu dokumentácie.

    Kútnik, Ipecon

Write a comment…