Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lokálne premenné v skripte

Pomocou lokálnych premenných je možné v skriptoch efektívne implementovať cykly, podprogramy a iné riadiace algoritmy.

Identifikátor lokálnej premennej je postupnosť znakov, ktoré sú prípustné pre meno objektu v systéme D2000 (pravidlá zápisu mien objektov). Musí sa začínať znakom "_" (podčiarkovník). Napríklad: _i, _i1, _locVar.1. Maximálny počet znakov je 64. Hodnota lokálnej premennej sa vyznačuje všetkými atribútmi hodnoty, ktoré majú objekty v systéme D2000 (čas vzniku, limity, procesný alarm, atď.).

Dostupné typy lokálnych premenných:

 • INT - celočíselná premenná v rozsahu -2147483647 .. 2147483648
 • BOOL - logická premenná (boolean)
 • REAL - reálna premenná v rozsahu -1.7E+308 .. 1.7E+308
 • TIME - premenná typu Absolútny čas
 • TEXT - premenná typu Text
 • ALIAS - odkaz na objekt systému D2000.
 • RECORD - štruktúrovaná hodnota

Poznámka

Pri demonštrácii niektorých vlastností lokálnych premenných sú použité objekty SD.RecordDef a SV.Struktura.

Deklarácia lokálnej premennej je na riadku uvedená jej typom (pri typoch RECORD a ALIAS typom štruktúry). Za ním nasledujú mená deklarovaných lokálnych premenných oddelené čiarkou, napr.
INT _a, _b, _c,
alebo
RECORD NOALIAS (SD.RecordDef) _rec1, _rec2.

TIME je aj kľúčové slovo v priradení.

Premenné typu INT, BOOL, REAL, TIME a TEXT predstavujú jednoduché hodnoty daného typu.

Premenné typu TEXT sú interne kódované v UTF-8.

Premenná typu ALIAS predstavuje odkaz na objekt systému D2000. Po štarte skriptu je odkaz prázdny a jeho hodnota je nedefinovaná. Taktiež použitie takejto premennej nie je možné a generuje chybu _ERR_NO_ASSIGNED_ALIAS, ktorá má za následok prerušenie exekúcie skriptu. Po jej inicializácii (nastavenie odkazu na objekt) príslušnou akciou (SET AS) preberá hodnotu objektu, na ktorý je nasmerovaná (asociovaná). Je možné ju použiť vo výrazoch, alebo do nej priraďovať hodnotu s tým istým významom ako keby sme použili asociovaný objekt.

Príklad:

ALIAS _obj
INT _i
_obj := 1     ; akcia generuje chybu ERR_NO_ASSIGNED_ALIASALIAS _obj
INT _i
SET _obj AS U.Int
_obj := 1    ; priradenie hodnoty 1 do lokálnej premennej U.Int
WAIT         ; čakanie na realizáciu priradenia
_i := _obj   ; priradí hodnotu premennej U.Int do lokálnej premennej _i

Ak je k lokálnej premennej typu ALIAS asociovaný objekt typu Pole hodnôt, je možné používať indexy tak, ako pri objekte typu Pole hodnôt:

Príklad:

ALIAS _obj
INT _i
SET _obj AS X.Array
_i := _obj[2]   ; priradí hodnotu druhej položky poľa X.array do lokálnej premennej _i

Rozlišujú sa dva druhy lokálnych premenných typu ALIAS:

 • netypový ALIAS. Ide o doteraz popisovaný ALIAS
 • typový ALIAS. Odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná určitého typu.

Pri deklarácii typového ALIASu je nutné uviesť typ (v našom prípade objekt typu Definícia štruktúry), ktorý obmedzuje množinu možných objektov (typu Štruktúrovaná premenná), s ktorými môže byť lokálna premenná (typový ALIAS) asociovaná. Pri takto deklarovanej lokálnej premennej je možné vo výrazoch (samozrejme po asociovaní akciou SET AS) používať indexovanie a prístup k položkám tak, ako pri objekte typu Štruktúrovaná premenná.

Príklad:

ALIAS (SD.RecordDef) _recAlias
INT _i

_i := 2
ALIAS _recAlias AS SV.Structure
_recAlias[_i]^Int := 1

Premenná typu RECORD umožňuje založiť lokálnu premennú typu Record. Typ štruktúry je daný objektom typu Definícia štruktúry, ktorý je uvedený pri deklarácii. Ak premenná typu RECORD je formálny parameter procedúry, nemusí byť zadaný jeho typ štruktúry - netypový RECORD.

Príklad:

RECORD (SD.RecordDef) _recLocal

Po štarte skriptu je rozmer poľa takto definovanej lokálnej premennej jedna (1) a všetky položky majú neplatnú hodnotu.

Príklad: Priradenie hodnoty

RECORD (SD.RecordDef) _recLocal
_recLocal[1]^Text := "text value"
_recLocal[1]^Int := 8

Zmena rozmeru poľa lokálnej premennej je možná pomocou akcie REDIM.

Príklad - Zmena rozmeru poľa na desať (10) prvkov

REDIM _recLocal [10]

Minimálny rozmer poľa je nula (0). Zmena rozmeru poľa nemá za následok stratu hodnôt v položkách, ktoré existovali v poli pred akciou. Prípadné novo vzniknuté položky sú inicializované na neplatnú hodnotu.

Položka lokálnej premennej typu Record (alebo objektu typu Štruktúrovaná premenná) môže byť typu Objekt (pozri kapitolu Definícia štruktúry). Takáto položka sa v skripte interpretuje ako netypový ALIAS. Dôsledok:

Priradenie

_recLocal[1]^Object := 1

môže vyvolať chybu _ERR_NO_ASSIGNED_ALIAS ak k položke nie je asociovaný objekt. Priradenie objektu položke je zhodné s priradením objektu pri premennej typu ALIAS:

SET _recLocal[1]^Object AS U.Int

Poznámka: Podobne ako pri netypovom ALIASe, prístup na položku lokálnej premennej, ktorá nie je asociovaná má za následok generovanie chyby _ERR_NO_ASSIGNED_ALIAS.

Táto vlastnosť sa dá potlačiť pri deklarácii lokálnej premennej kľúčovým slovom NOALIAS.

RECORD NOALIAS (SD.RecordDef) _recLocal

Pri takto deklarovanej lokálnej premennej sú všetky položky typu Objekt interpretované ako normálne hodnoty ľubovoľného typu (INT, BOOL, REAL, TEXT, TIME). Je teda korektný nasledovný zápis:

_recLocal[1]^Object := 1
_recLocal[1]^Object := "TEXT"

Položka Objekt s jednotlivými priradeniami mení svoj typ.

Pri priradení hodnoty do položky typu Objekt objektu typu Štruktúrovaná premenná bude priradenie automaticky presmerované do asociovaného objektu (podobne je to pri netypovom ALIASe). Ak položka nemá asociovaný objekt, chyba sa prejaví len pri následnej akcii WAIT.

Poznámka

 • Ďalej v texte pojem Štruktúra predstavuje hodnotu lokálnej premennej typu Record alebo hodnotu objektu typu Štruktúrovaná premenná.

ESL umožňuje priraďovať celý jeden riadok štruktúry alebo celú štruktúrou naraz. Toto priradenie je realizované akciou SET WITH.

Syntax akcie:

SET identDst_Rec WITH identSrc_Rec

pričom

 • identSrc_Rec - predstavuje zdroj hodnôt,
 • identDst_Rec - predstavuje ciel hodnôt.

Oba identifikátory musia predstavovať riadok štruktúry alebo celú štruktúru. Typy štruktúr musia byť rovnaké (Chyba: Nekompatibilné typy). Ak sa jedná o celú štruktúru, musia mať zhodný počet riadkov (Chyba: _ERR_RANGE_ERROR). Akcia priradí postupne všetky hodnoty zo zdroja (identSrc_Rec) do cieľa (identDst_Rec).

!!! NEMENÍ PRIPOJENÉ (ASOCIOVANÉ) OBJEKTY V JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH !!!.

Akcia SET AS umožňuje priraďovať a meniť pripojené objekty (v položkách typu Objekt) v celom riadku štruktúry, alebo v celej štruktúre naraz.

Syntax akcie:

SET identDst_Rec AS identSrc

Pre identSrc a identDst platia tie isté obmedzenie ako pri akcii SET WITH, avšak nesmú to byť lokálne premenné typu Record deklarovaná ako NOALIAS.

Prípustné kombinácie parametrov identSrc a identDst pre akcie SET WITH a SET AS.

Akcia SET BIND asociuje riadok lokálnej premennej typu Record s riadkom objektu typu Štruktúrovaná premenná.

Syntax akcie:

SET _recLocal_Row BIND struct_Row

pričom

 • _recLocal_Row - predstavuje odkaz na riadok lokálnej premennej typu Record
 • struct_Row - predstavuje riadok objektu typu Štruktúrovaná premenná

Príklad:

SET _recLocal[2] BIND SV.Structure[1]

Po vykonaní akcie budú hodnoty všetkých položiek riadku 2 lokálnej premennej (_recLocal[2]) zhodné s hodnotami položiek riadku 1 objektu SV.Struktura. Napríklad odkaz na hodnotu _recLocal[2]^Int vráti tú istú hodnotu ako odkaz SV.Struktura[1]^Int.

Vlastnosť asociovania riadku je realizovaná do dôsledku.

Príklad: Priradenie hodnoty

_recLocal[2]^Int := 1

má za následok priradenie hodnoty 1 do položky SV.Struktura[1]^Int. Keďže hodnota položky _recLocal[2]^Int kopíruje hodnotu položky SV.Struktura[1]^Int, zmena v lokálnej premennej sa prejaví až po zmene v objekte SV... (možné použiť akciu WAIT). Riadky lokálnej premennej typu Record, ktoré nie sú spojené (SET BIND) s iným riadkom majú chovanie nezmenené (popísané v predchádzajúcich odstavcoch).

Každý riadok lokálnej premennej _recLocal môže byť spojený s iným (alebo aj s tým istým) riadkom ľubovoľného objektu typu Štruktúrovaná premenná. Jediné obmedzenie je, že lokálna premenná a objekt musia byť rovnakého štruktúrovaného typu (definícia štruktúry).

Rozpojenie riadku (zrušenie akcie SET BIND) je možné akciou:

SET _recLocal[2] BIND NONE

Všetky hodnoty položiek sa dostanú do nedefinovaného stavu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...