Všetky informácie v systéme D2000 sú spravované ako objekty DODM a vyznačujú sa základnými atribútmi.

Meno objektu (Name)

Každý objekt v systéme D2000 má meno, ktoré ho v rámci danej konfigurácie jednoznačne identifikuje. Pre názvy všetkých objektov v systéme D2000 platia rovnaké pravidlá zápisu (pod názvom sa rozumie kompletné pomenovanie objektu vrátane prefixu a sufixu):

 • Názvy objektov sú vo forme ASCII reťazcov.
 • Maximálna dĺžka názvu objektu je 64 znakov.
 • Každý názov objektu musí začínať písmenom.
 • Názov objektu môže obsahovať písmená (AZ), číslice (09) a tieto špeciálne znaky: bodka (.) a podčiarkovník (_).
 • Každý objekt môže mať definovaný popis (description) maximálnej dĺžky 128 znakov.

Jednoznačný identifikátor objektu vzhľadom na konfiguráciu (HOBJ)

Každý objekt v systéme D2000 má aj identifikátor HOBJ, čo predstavuje číslo, ktoré ho v rámci danej konfigurácie jednoznačne identifikuje.


Jednoznačný identifikátor objektu (UID)

Každý objekt v systéme D2000 má identifikátor UID, ktorý ho jednoznačne identifikuje nielen v rámci jednej konfigurácie, ale aj medzi viacerými konfiguráciami navzájom.

Komplexná hodnota objektu

Komplexná hodnota objektu má atribúty:

 • Value - samotná hodnota objektu,
 • ValueType - typ počítačovej reprezentácie hodnoty objektu,
 • ValueTime - čas priradenia hodnoty objektu,
 • ValueStatus - stav (platnosť) hodnoty objektu,
 • ValueFlags - užívateľský príznak hodnoty objektu. Každá hodnota má definovaných 16 dvojstavových príznakov označených písmenami AP, pričom každý príznak môže nadobúdať hodnotu TRUE alebo FALSE.
 • ValueLimitStatus - stav hodnoty objektu vzhľadom k definovaným medziam VLL, LL, HL a VHL - tzv. limitný stav,
 • ValueProcAlarmStatus - stav procesných alarmov definovaných pre daný objekt a časy vzniku procesných alarmov,
 • ValueProcAlarmTimes - časy priradenia hodnoty procesného alarmu.

Čas vytvorenia objektu (CreateTime)

Informácia o tom, kedy daný objekt vznikol. Tento atribút je objektu nastavený napríklad pri vytvorení nového objektu v D2000 CNF. Hodnota 01:00:00 01-01-1972 atribútu CreateTime predstavuje nedefinovanú hodnotu. Znamená to, že objekt vznikol pred implementáciou tejto vlastnosti.
Pri operácii XML Import sa tento atribút nastaví na hodnotu, ktorú si so sebou nesie objekt v XML súbore (tag CreateTime).


CVS atribúty objektu (dátum, revízia, autor a stav)

Reprezentujú atribúty objektu pochádzajúceho z XML Repository.
V XML Repository sú objekty uchované vo forme XML súborov s CVS informáciami.

CVS atribúty objektu sú:

 • CVS Dátum - CVS dátum a čas objektu,
 • CVS Revízia - CVS číslo verzie objektu,
 • CVS Autor - CVS prihlasovacie meno užívateľa,
 • CVS Stav - CVS stav objektu

Objekt môže byť v stave CVS Original alebo CVS Dirty. CVS Original je nemodifikovaná CVS verzia objektu.

Ak má CVS Dátum hodnotu 01:00:00 01-01-1972, CVS Revízia a Autor je bez hodnoty a CVS Stav je CVS Dirty, potom objekt nemá definované CVS informácie.

Využitie CVS informácií je bližšie popísané v XML Repository.

Write a comment...