Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Protokol Siemens SIMATIC 3964(R) CW 

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Parametre protokolu linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol je implementáciou protokolu "SIMATIC 3964R" systému Control Web a vznikol kvôli uľahčeniu náhrady Control Web aplikácii technológiou D2000.

Tento protokol na linkovej vrstve implementuje protokol Siemens SIMATIC 3964R a používa ho na čítanie z PLC a zápis do PLC. Protokol podporuje iba adresáciu datablokov (DB) 0-255.

Protokol obsahuje nasledovnú hlavičku definovanú systémom Control Web:

ByteNázovPopis
1IdIdentifikátor zóny ('D' = datablok)
2DBČíslo zóny (databloku)
3-4DWAdresa slova v rámci zóny (nižší a vyšší bajt)
5CmdPríkaz ('R' - čítanie, 'W' - zápis)
6-7CountPočet čítaných / zapisovaných slov

Protokol podporuje čítanie dát z riadiacich PLC automatov Siemens SIMATIC rady S5 a S7. PLC Simatic musia byť vybavené sériovými komunikačnými point-to-point modulmi - viac detailov viď popis protokolu Siemens SIMATIC 3964(R).

Konfigurácia komunikačnej linky


Parametre protokolu linky


Dialóg konfigurácia linky - záložka Parametre protokolu.
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota

Mode

Spôsob komunikácie:

 • Active - aktívna komunikácia (posielanie výziev a prijímanie odpovedí)
 • Passive - odposluch komunikácie Control Webu s PLC. Odposlúchavajú sa odpovede PLC
 • Passive (duplex) - odposluch komunikácie Control Webu s PLC. Odposlúchavajú sa výzvy Control Webu a odpovede PLC

Pozn: aktívna komunikácia sa používa pri nahradení systému Control Web systémom D2000.
Odposluchy sa používajú počas rozbiehania systému D2000 a umožňuje paralelnú prevádzku so systémom Control Web.

Active
Passive
Passive (duplex)
Active

Max Data Size

Maximálna veľkosť dát (v bajtoch) čítaných jednou výzvou. K tejto veľkosti treba ešte pričítať 7-bajtovú hlavičku vo formáte Control Web na získanie celkovej veľkosti odpovede (bez duplikovaných DLE bajtov podľa štandardu SIMATIC 3964(R))4 až 249 B128 B

Retry Count (hex)

Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2

Retry Timeout

Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 ms

Debug Values

Zapína ladiace informácie o načítaných hodnotách meraných bodov. Odporúčame zapnúť iba v prípade nutnosti ladenia komunikácie, pretože výrazne zvyšuje záťaž CPU a spomaľuje komunikáciu.YES/NONO

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Siemens SIMATIC 3964(R) CW.
 • Adresný parameter sa nepožaduje žiadny, na jednej komunikačnej linke je možné komunikovať iba s jedným PLC SIMATIC.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice (rovnaké ako parametre protokolu Siemens SIMATIC 3964(R)):

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotkaNáhradná hodnota
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms50 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-600
3964 (without BCC)
Povolenie protokolu 3964, t.j. verzie bez zabezpečenia prenosu kontrolnou sumou. Implicitne je použitý protokol 3964R so zabezpečením kontrolnou sumou BCC.YES/NONO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ci, Di.

Adresa meraného bodu je kompatibilná s adresáciou meraných bodov v protokole Siemens SIMATIC S7 ISO on TCP s nasledovnými obmedzeniami:

 • môžu sa používať iba "DB" adresy, t.j. dostupné sú iba premenné v data blokoch
 • protokol implementuje 1-bajtovú adresu data bloku, tj. podporuje adresáciu datablokov 0-255
 • dostupné sú všetky typy hodnôt s výnimkou typu STRING:

  Identifikátor <type>Popis
  XBit (boolean). Treba špecifikovať číslo bitu 0 až 7 - napr. DB9,X8.3
  BByte (8 bitov neznamiekovo).
  WWord (16 bitov neznamienkovo).
  DDouble word (32 bitov neznamienkovo).
  CHARCharacter (8 bitov znamienkovo).
  INTInteger (16 bitov znamienkovo).
  DINTDouble integer (32 bitov znamienkovo).
  REALFloating point number (32 bitov podľa IEEE754).
  LREALLong floating point number (64 bitov podľa IEEE754).
  DTDate and Time, 8 bytov v BCD formáte.
  TIMETime (32 bitov znamienkovo) v milisekundách.
  TODTime of day (32 bitov neznamienkovo) v milisekundách.
 • príklady adries:
  DB3,REAL0
  DB3,W4
  DB3,B6

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 16. január 2020 - Vytvorenie dokumentu.

Súvisiace stránky:

 • No labels