Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Siemens SIMATIC 3964(R)

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie dát z riadiacich PLC automatov Siemens SIMATIC rady S5 a S7. PLC Simatic musia byť vybavené sériovými komunikačnými point-to-point modulmi a to:

  • rada SIMATIC S5: CP521, CP523, CP524, CP525 alebo CP544
  • rada SIMATIC S7-300: CP340, CP341
  • rada SIMATIC S7-400: CP441-1, CP441-2

Implementácia protokolu umožňuje iba čítanie údajov a to iba v jednom bloku dát protokolu 3964 (protokol 3964 je špecifikáciou linkovej vrstvy, transportná vrstva je vecou aplikačného software PLC). Spojenie inicializuje periodicky Simatic, proces D2000 KOM potvrdzuje a preberá dátový blok podľa špecifikácie protokolu 3964. Inicializáciu dátového bloku v PLC Simatic je nutné naprogramovať v jazyku STEP5/7 podľa dokumentácie k príslušnému komunikačnému modulu CP.

Protokol 3964 má dve varianty a to 3964 a 3964R, líšiace sa iba tým, že 3964R má zabezpečenie dát kontrolnou sumou BCC.

Pre komplexné čítanie alebo aj zápis údajov do PLC Simatic odporúčame použiť protokol RK512.

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: Siemens SIMATIC 3964(R).
  • Adresný parameter sa nepožaduje žiadny, na jednej komunikačnej linke je možné komunikovať iba s jedným PLC SIMATIC.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Parameter Popis Jednotka Náhradná hodnota
Wait Timeout Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. ms 50 milisek.
Max Wait Retry Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. - 600
3964 (without BCC) Povolenie protokolu 3964, t.j. verzie bez zabezpečenia prenosu kontrolnou sumou. Implicitne je použitý protokol 3964R so zabezpečením kontrolnou sumou BCC. YES/NO NO

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ci, Di.

Adresa meraného bodu je znakový reťazec podľa pravidiel:

Formát Význam
DWm Hodnota typu WORD (16 bitov) nachádzajúca sa v prijatom dátovom bloku na word-offsete m (offset sa počíta od 0). Hodnota sa prevádza ako znamienková v prípade mer. bodov typu Ai alebo bezznamienková v prípade Ci.
DLm Hodnota ľavého bytu WORD-u nachádzajúceho sa na word-offsete m. Možné typy bodov Ai alebo Ci.
DRm Hodnota pravého bytu WORD-u nachádzajúceho sa na word-offsete m. Možné typy bodov Ai alebo Ci.
Dm.n Binárna adresa, hodnota bitu n (hodnota n v rozsahu 0..15) WORD-u nachádzajúceho sa na word-offsete m. Možný typ bodu Di (prípadne Ai a Ci, nadobúdajúce hodnoty 0/1).

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 24. január 2002 - Vytvorenie dokumentu.
  • Ver. 1.1 - 3. november 2010 - Aktualizácia dokumentu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…