Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SmartWeb aplikácia umožňuje integrovať na stránku aj schémy z D2000 renderované cez technológiu Tenký Klient. SmartWeb potrebuje na túto funkcionalitu URL linku bežiacej aplikácie Tenkého Klienta, ktorá je pripojená na tú istú inštanciu D2000. D2000 schémy sú automaticky renderované pre používateľa autentifikovaného cez SmartWeb aplikáciu. 

Konfigurácia URL linky na inštanciu aplikácie Tenkého Klienta sa nastavuje v súbore smartWeb.json nasledovne:

{
  "application": {
    "tcl": {
      "url": "http://localhost/tc/index.html"			
		}      
  } 
}

Plná podpora integrácie SmartWeb aplikácie s Tenkým Klientom je implementovaná až vo verzii D2000 V12. V nižších verziách je ale možné zobraziť schému cez samostatný HTML element IFRAME, s URL parametrom definujúcim názov schémy. Do zobrazovanej schémy je ale nevyhnutné sa vždy duplicitne autentifikovať cez prihlasovaciu obrazovku Tenkého klienta.

Write a comment…