Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 Tenký klient (TCL) - inštalácia a prevádzkovanie


V nižšie uvedenom texte je popis inštalácie a konfigurácie D2000 TCL


Na prevádzkovanie TCL je potrebné mať okrem samotného systému D2000 (verzie 9.2.34 alebo vyššej) ešte webový server, na ktorý sa budú pripájať klienti s internetovými prehliadačmi. Webový server môže byť akýkoľvek s podporou java servlet spec 3.0+. Funkčnosť TCL bola odskúšaná so servermi Apache Tomcat, JBoss Application Server a WildFly


Inštalácia, konfigurácia a prevádzkovanie TCL na webserveri Apache Tomcat

Inštalácia

 1. Nainštalujte prostredie Java JRE (https://java.com), potrebné pre beh Tomcatu
 2. Nainštalujte Apache Tomcat (http://tomcat.apache.org)
 3. Vytvorte adresár web aplikácie TCL s ľubovoľným názvom (napr. myApp) v aplikačnom adresári web servera (Tomcat je defaultne nainštalovaný v C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat X), takže adresár bude C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat X\webapps\myApp.
 4. Skopírujte súbory z D2000_EXE\tcl\war\ do adresára web aplikácie na web serveri (do ...\webapps\myApp\).
 5. Spustite Tomcat

Konfigurácia D2000

 1. Spustite aplikáciu D2000
 2. Vytvorte a spustite service "tcts.exe --WS<host>:<port>" a Watchdog (WD) na tento service pomocou utility scsconfig.exe
  <host> je meno počítača (resp. IP adresa), kde beží WEB server,
  <port> je číslo IP portu, na ktorom komunikuje tcts so servletom (default je 7120).
  Vytvorenie konfigurácie

 3. Vytvorte a spustite service na automatickú synchronizáciu bitových máp a zdrojov "tcldeployer.exe --WS<host>:<port>" a Watchdog (WD) na tento service.
  Vytvorenie servisu

 4. Ak je žiadaná podpora ESL (aktívne schémy):
  Vytvorte a spustite service "event.exe /WTCL_LOCAL --SES_LOCAL" a Watchdog (WD) na tento service.
  Vytvorenie servisu event.exe
  Vytvorte a spustite service "event.exe /WTCL_REMOTE --SES_REMOTE" a Watchdog (WD) na tento servis, ak schémy v aplikácii využívajú remote ESL skripty.

 5. V nástroji CNF povoľte jednotlivým užívateľom D2000 prihlásenie do TCL
  Nastavenie typu autentifikácie pre užívateľa

Prevádzkovanie TCL


Schémy D2000 sú dostupné v internetovom prehliadači po zadaní adresy v tvare

http://hostname[:port]/myApp/[?alias|?urlparams]

hostnameIP adresa alebo názov počítača, na ktorom beží Apache Tomcat.
portČíslo portu pre pripojenie cez HTTP(S) k Apache Tomcat. Ak je port = 80, nemusí sa zadávať, vo východzom nastavení po inštalácii Apache Tomcat používa port 8080.
myAppNázov adresára v hlavnom adresári Apache Tomcatu (adresár aplikácie tenkého klienta).
urlparams

URL parametre. Pomocou parametrov v URL je možné špecifikovať správanie TCL. Je možné nastaviť tieto parametre:


__d2tcl__OverrideOpen=meno_schémy:číslo_inštancie
parameter určuje, že po úspešnom prihlásení používateľa sa otvorí schéma meno_schémy v inštancii číslo_inštancie. Číslo inštancie je nepovinné, v takom prípade sa schéma otvorí v základnej (nulovej) inštancii. Zadaná schéma sa otvorí vždy bez ohľadu na nastavenie východzej schémy/zostavy v parametroch používateľa D2000. Parameter je možné zapísať aj v skrátenom tvare !meno_schémy, napr. http://localhost:8080/myApp/?!S.Main


__d2tcl__FallbackOpen=meno_schémy:číslo_inštancie
daná schéma sa otvorí iba ak používateľ nemá žiadnu schému/zostavu nastavenú ako východziu v parametroch používateľa. Ak má nastavenú východziu, tento parameter je ignorovaný.


__d2tcl__UseCredentials=meno:heslo
parameter umožňuje automaticky prihlásiť užívateľa daným menom a heslom bez toho, aby sa mu zobrazil prihlasovací dialóg. V prípade, že v hodnote parametra je zadané len meno (bez dvojbodky), prihlasovací dialóg sa zobrazí s predvyplneným menom.


__d2tcl__NickName=nickname
parameter umožňuje pomenovať D2000 proces .SEE, ktorý vznikne pripojením klienta a slúži na interpretáciu ESL skriptov zobrazovaných schém. To je možné využiť pri ladení skriptu ESL, keď treba špecifikovať, na ktorom procese .SEE má ladenie prebiehať.


__d2tcl__AuthMethod=metódy
parameter umožňuje špecifikovať metódu autentifikácie. Prípustné metódy sú:

 • d2000 - overovanie užívateľa menom a heslom
 • spnego - overenie podľa aktualne prihláseného užívateľa v operačnom systéme, bez zadávania mena/hesla

Je možné zadať obe metódy, oddelené čiarkou. V takomto prípade sa vykoná 'spnego' autentifikácia ako prvá. Ak zlyhá, použije sa metóda 'd2000'.

Ak parameter nie je uvedený, východzia hodnota je 'd2000'

Vlastnosť je dostupná od D2000 release R067


Parametre v URL sa zapisujú za znak '?' a oddeľujú sa znakom '&'.


Príklad URL s parametrami:

http://localhost:8080/myApp/?__d2tcl__OverrideOpen=S.Main&__d2tcl__UseCredentials=SystemD2000:SystemD2000&__d2tcl__NickName=debugsession1
aliasPre zjednodušenie zápisu URL parametrov je možné nakonfigurovať tzv. aliasy. Alias je pomenovaná množina URL parametrov, ktorej meno je špecifikované v URL ako text za znakom '?', napr.
http://hostname[:port]/myApp/?alias

Konfigurácia aliasovMeno aliasu môže byť ľubovoľné, ale musí začínať písmenom abecedy a obsahovať len znaky a..z, A..Z, 0..9 a "_". Meno nie je citlivé na veľké/malé písmená.

Ak v URL nie je alias špecifikovaný, bude použitý alias s prázdnym menom (ak je taký definovaný).


Naviac je možné definovať tzv. vzorový alias - s menom "*". Parametre tohto vzorového aliasu sa použijú ako východzie.


Konfigurácia jednotlivých aliasov je čítaná z adresára web aplikácie na web serveri zo súboru WEB-INF/d2tcl_config.xml (štandardne C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat X\webapps\myApp\WEB-INF\d2tcl_config.xml).

V konfiguračnom súbore je ďalej možné nastaviť TCP port na ktorom má počúvať tctsconnector.


Príklad konfiguračného súboru d2tcl_config.xml:


d2tcl_config.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <config>
  <tctsconnector port="7120"/>

  <alias name="*">
   <param>__d2tcl__UseCredentials=SystemD2000:SystemD2000</param>
  </alias>
  
  <alias name="">
   <param>__d2tcl__FallbackOpen=S.Main</param>
  </alias>
  
  <alias name="s1">
   <param>__d2tcl__OverrideOpen=S.Section1</param>
  </alias>
	
  <alias name="admin">
   <param>__d2tcl__UseCredentials=administrator</param>
   <param>!S.Admin</param>
  </alias>
 </config>
 

Upgrade TCL na novšiu verziu


Pred upgrade TCL na novšiu verziu je nutné vykonať tieto kroky:

 1. Zastaviť Apache Tomcat proces (windows service).
 2. Vytvoriť zálohu všetkých manuálnych zmien v adresári web aplikácie (napr. vlastné úpravy CSS, úpravy konfiguračných súborov WEB-INF/*.xml a pod).
 3. Urobiť upgrade systému D2000
 4. Zmazať obsah adresára web aplikácie
 5. Nakopírovať súbory z D2000_EXE\tcl\war\ do adresára web aplikácie
 6. Skontrolovať rozdiely medzi zálohovanými súbormi (z bodu 3) a novou inštaláciou a zlúčiť rozdiely
 7. Spustiť Apache Tomcat proces (windows service).


Prevádzkovanie viacerých inštancií TCL na jednej inštancii Tomcat serveraJe možné použiť jednu inštanciu Tomcat servera na prevádzkovanie viacerých inštancií web časti TCL naraz. Nastavenie prvej inštancie TCL je štandardné a prebieha podľa návodu v predchádzajúcich kapitolách. Deployment každej ďalšej inštancie TCL si vyžaduje nasledovný postup:


 1. Zastavenie Tomcat servera.
 2. Nakopírovať súbory z D2000_EXE\tcl\war\ do adresára aplikácie vo web serveri (meno adresára musí byť vyhradené pre túto inštanciu TCL, napríklad webapps/myOtherApp
 3. Vytvoriť service "tcts.exe --WStomcatHost:port" a Watchdog (WD) na tento service.
  tomcatHost je meno servera, na ktorom beží inštancia tomcat-u,
  port je číslo TCP portu na ktorom počúva TCTS connector. Default je 7120.
 4. Vytvoriť service na automatickú synchronizáciu potrebných súborov (obrázky, súbory, ...) tcldeployer.exe --WStomcatHost:port a Watchdog (WD) na tento service, kde číslo portu zostáva rovnaké ako v predchádzajúcom bode.
 5. Konfigurácia portu nasadenej aplikácie na aplikačnom serveri. Port sa nastavuje v súbore d2tcl_config.xml, ako atribút elementu tctsconnector, viď vyššie.
 6. Vytvoriť service event.exe podľa potreby a popisu v predchádzajúcom odseku.
 7. Nová inštancia TCL bude dostupná na URL:
  http://hostname[:port]/myOtherApp/[?alias]


Write a comment…