Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V nasledovnej tabuľke je zoznam existujúcich chýb, ktoré vracia lokálne premenná _ERR_NR_TRANS_EX.

Vnútorný názovČíselná hodnotaPopis
Chybové kódy pre prácu so systémovými objektami
OK0Žiadna chyba.
OBJECT_ALREADY_EXISTS1Objekt už existuje.
OBJECT_NOT_FOUND2Objekt neexistuje.
INVALID_ACCESS3Nedostatočné prístupové práva.
SHARED_ACCESS_ERROR4Chyba prístupu pri pokuse o editáciu (objekt je editovaný iným užívateľom).
OBJECT_NOT_OPENED5Objekt nie je otvorený.
OBJECT_IS_USED6Objekt je použitý (pri pokuse o zmazanie).
INVALID_NAME7Neplatné meno objektu.
FATAL_ERROR8Katastrofálna chyba.
OBJECT_IS_READ_ONLY9Objekt je len na čítanie (pri pokuse o editáciu alebo zmazanie).
OBJECT_HAS_CHILDREN10Objekt má potomkov (pri pokuse o zmazanie).
SAVE_REFERENCES_ERROR11Objekt má zlé referencie.
LICENCE_LIMIT_OVERRUN46Prekročený rozsah licencie (pri pokuse vytvoriť objekt).
Chybové kódy pre ovládanie výstupov
MANUAL_CTRL_DISABLED12Zakázané manuálne ovládanie (pri pokuse o ručné nastavenie hodnoty).
BAD_COMMAND13Zlý príkaz.
COMMAND_NOT_ACCEPTED14Nepovolený povel.
PROCESS_NOT_RUNNING15Proces pre spracovanie povelu nebeží.
Chybové kódy pre konfiguráciu topológie
CREATE_NEW_ERROR16Chyba pri vytváraní nového objektu typu Topológia.
BAD_PARENT17Objekt má iného rodiča.
NAME_ALREADY_EXISTS18Objekt daného mena už existuje - má iný typ.
BAD_CONNECT19Nevhodná riadiaci objekt pre topologický uzol typu Vývod.
Chybové kódy pre prihlasovanie užívateľov
USER_INVALID_ACCESS20Neplatné prístupové práva.
LOGON_WRONG_PASSWORD21Chybné prihlasovacie heslo. (verzia <= 12.2.65)
LOGON_NAME_ERROR22Chybné prihlasovacie meno. (verzia <= 12.2.65)
PASSWORD_EXPIR_TIME23Heslo má vypršanú dobu platnosti.
USER_IS_DISABLED24Prihlásenie užívateľa je zakázané.
USER_EXPIR_TIME25Užívateľ má vypršanú dobu platnosti.
LOGON_NAME_PASSWORD_ERROR54Chybné prihlasovacie meno alebo heslo. (verzia >= 12.2.67)
Chybové kódy pri zálohovaní databázy
DATABASE_NOT_VALID26Databáza je poškodená.
BACKUP_FAILED27Chyba pri zálohovaní databázy.
OTHER_ERROR28Iná chyba.
PATH_NOT_COMPLETE29Neúplná cesta.
Chybové kódy pri prístupe k databáze ( D2000 Archiv, D2000 DBManager, D2000 Server)
ODBC_ERROR34Chyba ODBC.
Chybové kódy pri konektovaní procesov
INVALID_VERSION30Zlá verzia.
PROCESS_RUN_DISABLED31Proces nemôže byť spustený.
PROCESS_LICENCE_DISABLED32Proces nemôže byť spustený z licenčných dôvodov.
PROCESS_TCPIP_DENIED33Proces nemôže byť spustený - nepovolená IP adresa.
Chybové kódy procesu D2000 DBManager
PAGE_ERROR35Chybná stránka (pri stránkovom prístupe k databáze).
EDIT_DISABLED36Editácia je zakázaná (pri pokuse o zápis do tabuľky, ktorá je nakonfigurovaná s prístupom iba na čítanie).
DBM_SEQUENCE_ERROR37Neprípustná požiadavka pre proces DBManager (chybný identifikátor objektu, neexistujúca transakcia, ...)
DATABASE_OPEN_ERROR38Chyba pri otváraní databázy.
BAD_CONDITION39Nesprávne zadaná podmienka.
TOO_MANY_ROWS_IN_SELECT
48Bolo načítaných príliš veľa riadkov tabuľky (viac ako je dané parametrom Maximum vrátených riadkov v konfigurácii objektu typu Databáza).
DBM_CONNECTION_BROKEN_ERROR49Spojenie s databázou bolo prerušené.
DBM_MAX_CONNECTIONS50Počet spojení s objektom typu Databáza dosiahol maximálnu hodnotu (parameter Maximum spojení), nové spojenie nebolo vytvorené.
STRUCT_CHANGE51Zmena objektu typu Definícia štruktúry počas behu programu (riadky načítané z databázy nezodpovedajú zmenenému objektu typu Definícia štruktúry a nebudú poslané procesu D2000 Server).
DBM_DATABASE_OFF
52Prístup zamietnutý: objekt typu Databáza je konfiguračne vypnutý (parameter Off)
Chybové kódy procesu D2000 Archiv
LOAD_TREZOR_ERROR40Chyba pri načítavaní trezorovej databázy.
CREATE_WRT_FILE_ERROR41Chyba pri vytváraní WRT súboru pri importe Sybase trezorovej databázy.
OPEN_TREZOR_ERROR42Chyba pri otváraní trezorovej databázy.
CREATE_STATISTICS_ERROR43Chyba pri vytváraní štatistického súboru pre archív.
Chybové kódy Tell príkazov procesu D2000 KOM
DUPLICATE_ADDRESS_ERROR44Duplicitná adresa (zmena adresy meraného bodu pomocou Tell príkazu SETPTADDR)
POINT_NOT_FOUND_ERROR45Meraný bod neexistuje (pre Tell príkaz SETPTADDR).
Chybové kódy procesu D2000 Application Manager
INVALID_DB_PASSWORD47Nesprávne heslo pre prístup ku konfiguračnej databáze.
Write a comment…