Je systémový proces, ktorý zabezpečuje prístup informačného systému reálneho času D2000 k údajom uloženým v externých databázových zdrojoch. Je základným prvkom pri riešení problematiky vertikálnej integrácie informačných systémov v priemyselných podnikoch.

Proces D2000 DBManager sprístupňuje externé databázové zdroje prostredníctvom štandardných ODBC ovládačov jednotlivých databázových systémov. Umožňuje čítanie aj zapisovanie dát s možnosťou riadenia prístupu.

Proces D2000 DBManager bol testovaný a mal by fungovať s týmito databázami:

 • Oracle Database (verzie 9i, 10g, 11g, 12c, 18c, 19c)
  Poznámka: odporúčame aplikovať dostupné patche na Oracle klienta aj Oracle ODBC ovládač - staršie verzie ovládača a Oracle klienta trpeli rôznymi chybami (presakovanie pamäte, nestabilita a pod.)
 • Microsoft SQL Server (verzie 2000 - 2005)
 • Microsoft Access (verzie 2000 - XP)
 • PostgreSQL (verzie 9.x a vyššie). Dbmanager podporuje štartovací parameter /NQ na lepšiu podporu práce s PostgreSQL (citlivosť na malé/veľké písmená v názvoch tabuliek a stĺpcoch).
  Poznámka 1: v konfigurácii ODBC ovládačov pre PostgreSQL odporúčame nastaviť parameter "Level of rollback on errors" na hodnotu Statement (prípadne Transaction), nie na Nop. Nastavenie Nop spôsobí, že databázové spojenie je po ľubovolnej chybe nepoužiteľné.
  Poznámka 2: v konfigurácii ODBC ovládačov pre PostgreSQL odporúčame nastaviť parameter "Max Varchar" na dostatočne veľkú hodnotu (väčšiu ako maximálna veľkosť VARCHAR stĺpcov), v opačnom prípade môžu byť pri stránkovom prístupe dáta orezané.
  Poznámka 3: v konfigurácii ODBC ovládačov pre PostgreSQL odporúčame ponechať zaškrtnutý parameter "bytea as LO" kvôli korektnej práci s BLOBmi (DB_READ_BLOB, DB_UPDATE_BLOB)
 • Sybase Anywhere (verzie 6 - 12)
 • Informix (verzia 4.10.00.16554, nutné zapnúť na záložke Advanced voľbu Scrollable Cursors a na záložke Environment nastaviť Cursor Behavior na hodnotu "1 - Preserve")
 • Firebird (verzia 2.0.4, natívny ODBC ovládač alebo ovládač od GM - Software)
  Poznámka 1: Natívny ODBC ovládač (verzia 2.0.0.148) neumožňuje editovanie v stránkovom prístupe (browser v HI, akcie PG*). Navonok editovanie funguje, ale do databázy sa zmeny nezapíšu.
  Poznámka 2: ODBC ovládač firmy GM - Software umožňuje pridávanie dát v stránkovom prístupe a editáciu, ale zobrazuje iba prvý riadok v tabuľke.

Poznámka: od verzie D2000 v 11.2.57, patche 14.1.2018 a novšie je implementovaný štartovací parameter /DBS na podporu práce s dlhými reťazcami (>4000 znakov).

Od verzie D2000 v. 7.0 existuje okrem tradičnej verzie procesu D2000 DBManager aj variant, pracujúci iba s databázami Oracle (dbmanager_ora.exe). Tento variant nepoužíva ODBC rozhranie, ale pristupuje k databáze cez OCI (Oracle Client Interface) a je dostupný nielen na platforme Windows ale aj pre OpenVMS, HP-UX a Linux. Pri použití dbmanager_ora.exe konfiguračný dialóg objektu typu Databáza v položke DSN (Data Source Name) v skutočnosti obsahuje TNS (Transparent Network Substrate, viď popis súboru tnsnames.ora v dokumentácii Oracle).

Výhody použitia dbmanager_ora.exe oproti dbmanager.exe:

 • Dostupnosť aj pre platformy OpenVMS a HP-UX.
 • Možnosť stránkového prístupu k indexovo organizovaným tabuľkám databázy Oracle (IOT-index organized tables). ODBC ovládače Oracle majú chybu (testované pre verzie 9.02.00.00 až 9.02.00.06), ktorá spôsobuje pád aplikácie pri stránkovom prístupe k IOT a preto ODBC verzia procesu D2000 DBManager neumožní stránkový prístup, ak zistí, že tabuľka je IOT.
 • Menšie strácanie systémových prostriedkov: ODBC ovládače pre Oracle (testované pre verzie 9.02.00.00 až 9.02.00.06) pri cykle connect/disconnect neuvoľnia 4 handles, OCI rozhranie neuvoľní iba 1 :-).. V každom prípade odporúčame nastaviť dostatočne veľké množstvo predpripravených spojení na objekte typu Databáza, aby nedochádzalo k častému zatváraniu a otváraniu spojení.
 • Možnosť zapnutia ladiacich výpisov o stave Oracle clustera (viď parameter /DBCY).

Súvisiace stránky:1 Comment

 1. Dbmanager podporuje štartovací parameter /NQ na lepšiu podporu práce s PostgreSQL (citlivosť na malé/veľké písmená v názvoch tabuliek a stĺpcoch).

Write a comment...