Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetPictureScrollY


Funkcia
Funkcia %HI_GetPictureScrollY získava hodnotu ľavého horného bodu v zoomovanej schéme na osi y.
Deklarácia
%HI_GetPictureScrollY()

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka 1
Funkcia %HI_GetPictureScroll po volaní %HI_SetPictureScroll vráti zaokrúhlenú hodnotu nastavenia.
Poznámka 2
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.
Write a comment…