Grafy sa definujú v prostredí procesu D2000 HI. K ich konfigurácii sa dostaneme v ponuke Otvor, výberom položky Grafy alebo kliknutím na tlačidlo  v Hlavnom nástrojovom paneli (pozri: "Konfigurácia zobrazovacích objektov").

Okrem všeobecne popísaných akcií (otvorenie objektu, zrušenie objektu, zaradenie do skupín) je možné s grafmi robiť nasledovné akcie:

Vytvorenie nového grafu


Nový graf vytvoríte zo zoznamu objektov s prednastaveným typom objektu Graf, kliknutím na tlačidlo .

   

Meno grafu môže systém automaticky rozšíriť o príponu a predponu, ktoré sú definované v aplikácii systému D2000. 

Pri vytváraní nového grafu je v záložke Objekty vopred pripravený bod, bez objektu systému D2000, a v záložke Osi analógová, plne dynamická os.
Prednastavené hodnoty sú preberané z hodnôt pre dynamické grafy.

Zmena konfigurácie grafu


Pre začatie konfigurácie je potrebné v okne Objekty kliknúť na tlačidlo .  Otvorí sa dialógové okno, v ktorom meníme konfiguráciu grafu:

Okno na konfiguráciu grafu pozostáva zo štyroch častí (záložiek):  

  • Parametre– nastavenie základných parametrov grafu – popis, farebná paleta, typ grafu, časové parametre a vypnutie/zapnutie jednotlivých častí grafu pri jeho otvorení na ploche procesu  D2000 HI.
  • Objekty – konfigurácia jednotlivých objektov zobrazených v grafe. Táto časť umožňuje výber objektov, ktoré v systéme D2000 nadobúdajú hodnoty (počítané body, merané body, užívateľské premenné, ...) alebo archívnych objektov (objekty typu Archivovaná hodnota), hodnoty ktorých budú zobrazené v grafe.
  • Osi – konfigurácia parametrov osí použitých v grafe.
  • Logické skupiny - priradenie grafu do logických skupín.

Medzi jednotlivými časťami (stránkami) sa prepína kliknutím na záložku príslušnej stránky.


V hornej časti konfiguračného okna sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá:

UložiťUloženie konfigurácie grafu.
Vrátiť zmenyVrátenie zmien.

Nastavenie konfigurácie grafu podľa vzorového objektu (grafu).

Súvisiace stránky:

Write a comment...