Jeden objekt typu Graf môže zobrazovať priebehy hodnôt maximálne 99 objektov. Na konfiguráciu parametrov každého priebehu slúži časť Objekty konfiguračného okna grafu.

Dvojitým kliknutím na objekt sa otvorí okno s názvom Detail pre konfiguráciu daného objektu.

Objekty

Zoznam objektov pre graf. Zoznam obsahuje nasledovné stĺpce:

Č.

Poradové číslo objektu.

P.Poradie kreslenia priebehu. Nastavuje sa v konfiguračnom okne Detail - parameter Poradie v časti Kreslenie.
Meno objektuMeno objektu. Zmenu mena je možné urobiť v riadku Náhradný objekt v konfiguračnom okne s názvom Detail.
Typ priebehu

Typ grafického priebehu, ktorému predchádza značka spôsobu kreslenia vzhľadom na nulovú hodnotu (parametre Typ priebehu a Kreslenie v konfiguračnom okne Detail).


Poznámka: Pre súčtové/rozdielové priebehy sa za typom grafu zobrazí aj číslo jeho predchodcu (pozri parameter Predchodca v konfigurácii objektu).

Príklad:

0/-Graf nemá pevne definovaného predchodcu, systém nenašiel žiaden predchádzajúci objekt, ktorý môže byť jeho predchodcom (t.j. daný priebeh je prvý súčtový/rozdielový priebeh).
0/1Graf nemá pevne definovaného predchodcu, najbližší predchádzajúci objekt, ktorý je jeho predchodcom je objekt s poradovým číslom 1 (automaticky nájdený systémom).
2Graf má definovaného predchodcu - objekt s poradovým číslom 2.
Os/Úroveň
  • pre analógové osi - číslo osi, podľa ktorej bude kreslený priebeh.
  • pre digitálne osi - úroveň na digitálnej osi (parameter Popis digitálnej osi v dialógovom okne Detail)
Pásmo

Číslo pásma objektu.

Možnosti:

0Číslo pásma sa v tomto prípade automaticky vygeneruje tak, aby graf mal vlastné pásmo (takéto pásma sa pri zobrazení do pásiem podľa bodov nachádzajú až pod všetkými pásmami s explicitne udaným pásmom)
Výnimky:
  • súčtované objekty majú pásmo podľa prvého súčtovaného objektu
  • body ležiace na jednej digitálnej osi majú jedno pásmo
1..99Ktorékoľvek z týchto čísel priradí graf do príslušného pásma, ktoré budú pri zobrazení vykreslené zhora nadol podľa rastúceho čísla pásma, t.j. pásma s nižšími číslami budú zobrazené nad pásmami s vyššími číslami
Farba(y)Farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (parametre Farba, Štýl, Hrúbka a Výplň v konfiguračnom okne Detail).
Technické jednotkyTechnické jednotky objektu (parameter Jednotky v v konfiguračnom okne Detail).
ViditeľnosťInformuje o zobrazení/nezobrazení parametra v tabuľke grafu. Parameter sa zaškrtáva v konfiguračnom okne Detail. 
PopisPopis objektu (parameter Popis v konfiguračnom okne Detail). Možnosť použiť slovník. 

Zmena poradia objektov 

Poradie objektov sa dá meniť podržaním a presunutím piktogramupred objektom. Poradie definované v tomto zozname sa zobrazí v tabuľke grafu.

Pridať

Tlačidlo v časti Objekty slúži na pridanie objektu pre graf. Po dvojitom kliknutí na názov vybraného objektu sa zobrazí dialógové okno Výber objektu pre graf, kde sa nachádza zoznam všetkých objektov, ktoré je možné zvoliť pre graf. 

Zrušiť

Tlačidlo zruší označený objekt. 

Export

Po kliknutí na tlačidlo sa rozbalí ponuka možností exportu zoznamu do súboru TXT, CSV alebo PDF. 


Konfigurácia objektov

Dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši na každom parametri vybraného objektu sa otvorí dialógové okno Detail, ktoré slúži na konfiguráciu objektov grafu. 


Poznámka: Text Aktívny graf sa v záložke zobrazí v prípade, že aspoň jeden objekt zobrazovaný v grafe je aktívnym objektom (parameter Aktívny objekt v dialógovom okne Detail).

1 Comment

  1. Anonymous

    Najskôr sa kreslia výplne všetkých priebehov a potom - nad ne - sa kreslia čiary.

Write a comment...