Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Hodnota - tlačidlo otvorí zoznam možných hodnôt objektu systému D2000 podľa typu zvoleného v ponuke umiestnenej naľavo od tlačidla. Prvky zoznamu sú vzájomne výlučné (objekt jednoducho nemôže nadobúdať súčasne dve rôzne hodnoty).
 • Stavy - tlačidlo otvorí zoznam možných procesných stavov hodnoty objektu systému D2000.
 • Limity - tlačidlo otvorí zoznam možných limitných stavov hodnoty objektu D2000. Prvky zoznamu sú vzájomne výlučné (hodnota objektu jednoducho nemôže byť súčasne v dvoch rôznych stavoch).
 • Príznaky - tlačidlo otvorí zoznam užívateľských príznakov hodnoty objektu systému D2000.
 • Alarm - tlačidlo otvorí zoznam procesných alarmov hodnoty objektu systému D2000. Prvky zoznamu sú vzájomne výlučné (objekt nemôže mať súčasne dva rôzne procesné alarmy). Prehľad a význam jednotlivých procesných alarmov je uvedený v kapitole Procesné alarmy.
 • Vrstvy - tlačidlo otvorí zoznam možných vrstiev pre schémy. Vrstvy môžu byť zadané vymenovaním vrstvy alebo zadaním rozsahu, napr. Layer2..Layer4.
 • Iné - tlačidlo otvorí zoznam príznakov hodnoty Hover(zoznam možných akcií
  • Hover - nastáva keď sa objekt nachádza pod myšou
  ) a MyValue
  • . Platí pre všetky objekty nad ktorými sa nachádza myš ak nie sú neviditeľné alebo zakázané .
  • MyValue - nastáva keď id objektu je rovnaké ako pripojená hodnota objektu D2000. Takáto hodnota sa nastavuje v pripojení objektu na ovládanie s natavením hodnoty "MYVALUE". Voľba umožňuje riešiť prepínanie vzhľadu tých objektov, ktoré takto nastavujú rovnakú premennú.


Stavový skript môže obsahovať aj ľubovoľnú celočíselnú hodnotu, prípadne celočíselný interval zadaný v tvare <číslo>..<číslo>. Číselné hodnoty sa používajú pre celočíselné aj reálne objekty systému D2000.

...