Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

NázovPredvolená hodnotaPopis
Accept Suggestions On Commit CharacterZapnuté

Určuje, či sa majú návrhy príjmať po stlačení potvrdzovacích znakov (čiarka pri premenných, konštantách alebo objektoch systému D2000).

Accept Suggestions On EnterZapnuté

Určuje, či sa majú návrhy prijímať po stlačení klávesu Enter (naviac ku klávese Tabulátora). Pomáha vyhnúť sa nejednoznačnosti medzi vkladaním nových riadkov alebo prijímaním návrhov.

 • Zapnuté - Prijatie návrhu klávesou Enter aj Tabulátor.
 • Smart - Prijatie návrhu klávesou Enter aj Tabulátor.
 • Vypnuté - Návrh je možné prijať len klávesou Tabulátor.

Accessibility Support

Automaticky

Určuje, či by mal editor bežať v režime optimalizovanom pre čítačky obrazovky. Pri zapnutí tejto možnosti sa zakáže zalamovanie riadkov.

 • Automaticky - zapnuté na základe detekcie čítačky obrazovky.
 • Zapnuté - editor bude bežať v režime optimalizovanom pre čítačky.
 • Vypnuté - editor nebude bezať v režime optimalizovanom pre čítačky.

Accessibility Page Size

10

Určuje počet riadkov v editore, ktoré môže čítať čítačka obrazovky. Upozornenie: U čísel väčších ako predvolená hodnota, to má vplyv na výkon.

Auto Closing Brackets

Automatické

Určuje, či by mal editor k ľavým zátvorkám automaticky doplňovať pravé zátvorky, keď užívateľ pridá ľavú zátvorku.

 • Vždy - vždy doplní pravú zátvorku.
 • Automatické - použije konfiguráciu jazyka ESL pre zistenie či vložiť pravú zátvorku.
 • Pred medzerou - dopní pravú zátvorku, len ak je kurzor naľavo od medzery.
 • Nikdy - nikdy nedoplní pravú zátvorku.

Auto Closing Delete

Automaticky

Určuje, či by mal editor zmazať pravé zátvorky alebo úvodzovky pri mazaní ľavých.

 • Vždy - vždy zmaže pravé zátvorky alebo úvodzovky.
 • Automaticky - zmaže pravé zátvorky alebo úvodzovky, len ak boli automaticky pridaná.
 • Nikdy - nikdy nezmaže pravé zátvorky alebo úvodzovky.

Auto Closing Overtype

Automaticky

Určuje, či by mal editor prepisovať pravé úvodzovky alebo pravé zátvorky.

 • Vždy - vždy prepíše pravé úvodzovky alebo pravé zátvorky.
 • Automaticky - prepíše pravé úvodzovky alebo pravé zátvorky, len ak boli automaticky pridané.
 • Nikdy - nikdy neprepíše pravé úvodzovky alebo pravé zátvorky.

Auto Closing Quotes

Automatické

Určuje, či by mal editor k ľavým úvodzovkám automaticky doplňovať pravé úvodzovky, keď uživateľ pridá ľavé úvodzovky.

 • Vždy - vždy doplní pravú úvodzovku.
 • Automatické - použije konfiguráciu jazyka ESL pre zistenie či vložiť pravú úvodzovku.
 • Pred medzerou - dopní pravú úvodzovku, len ak je kurzor naľavo od medzery.
 • Nikdy - nikdy nedoplní pravú úvodzovku.

Auto Detect High Contrast

Zapnuté

Ak je zapnuté, automaticky sa zmení na tému s vysokým kontrastom, ak operačný systém používa tému s vysokým kontrastom.

Auto Indent

Úplné

Určuje, či by mal editor automaticky upravovať odsadenie, keď užívateľ píše, vkládá, presúva alebo odsadzuje riadky.

 • Žiadne - nikdy automaticky neupraví odsadenie.
 • Zachovať - dodrží aktuálne odsadenie riadku.
 • Zátvorky - dodrží aktuálne odsadenie riadku a rešpektuje zátvorky definované jazykom ESL.
 • Pokročilé - dodrží aktuálne odsadenie riadku, rešpektuje zátvorky definované jazykom ESL a vyvolá špeciálne pravidlá onEnterRules definované jazykom ESL.
 • Úplné - dodrží aktuálne odsadenie riadku, rešpektuje zátvorky definované jazykom ESL, vyvolá špeciálne pravidlá onEnterRules definované jazykom ESL a rešpektuje indentationRules definované jazykom ESL.

Auto Surround

Automatické

Určuje, či má editor automaticky ohraničiť výbery pri písaní úvodzoviek alebo zátvoriek.

 • Automatické - ohraničí výbery pri písaní úvodzoviek a zátvoriek.
 • Zátvorky - ohraničí len výbery pri písaní zátvoriek.
 • Úvodzovky - ohraničí len výbery pri písaní úvodzoviek.
 • Nikdy - nikdy neohraničí výber pri písaní úvodzoviek alebo zátvoriek.

Bracket Pair Colorization: Enabled

Zapnuté

Určuje, či má editor farebne odlíšiť jednotlivé úrovne zátvoriek.

Bracket Pair Colorization: Independent Color Pool Per Bracket Type

Zapnuté

Riadi, či má každý typ zátvoriek svoj vlastný nezávislý súbor farieb.

Code Lens

Zapnuté

Určuje, či má editor zobraziť CodeLens.

Code Lens Font Family

 

Určuje rodinu písiem pre CodeLens.

Code Lens Font Size

0

Určuje veľkosť písma v pixeloch pre CodeLens. Pri nastavení na hodnotu 0 sa použije 90% z hodnoty nastavenia Font Size.

Color Decorators

Zapnuté

Určuje, či sa majú v editore vykresľovať vložené dekoratéry farieb a ovládacie prvky pre výber farieb.

Column Selection

Vypnuté

Povoliť stĺpcový výber pomocou myši a šípok.

Color Decorators Activated On

Kliknutie a kurzor nad

Riadi podmienku, aby sa výber farby objavil z dekorátora farieb.

 • Kliknutie a kurzor nad
 • Kurzor nad
 • Kliknutie

Color Decorators Limit

500

Ovláda maximálny počet farebných dekorátorov, ktoré je možné naraz vykresliť v editore.

Column Selection

Vypnuté

Povoliť stĺpcový výber pomocou myši a šípok.

Comments: Insert Space

Zapnuté

Určuje,

Comments: Insert Space

Zapnuté

Určuje, či je pri komentovaní vložený znak medzery.

Comments: Ignore Empty Lines

Zapnuté

Určuje, či majú byť ignorované prázdne riadky u akcií prepínanie, pridávanie alebo odoberanie pre riadkové komentáre.

Copy With Syntax Highlighting

Zapnuté

Určuje, či má býť zvýrazňovanie syntaxe skopírované do schránky.

Cursor Blinking

Blikanie

Určuje štýl animácie kurzoru.

 • Blikanie
 • Plynulý prechod
 • Fázový prechod
 • Expandovanie
 • Bez animácie

Cursor Smooth Caret Animation

Vypnuté

Určuje, či má byť povolená plynulá animácia kurzoru.

Cursor Style

Riadok

Určuje štýl kurzoru.

 • Riadok
 • Blok
 • Podčiarknutie
 • Tenká čiara
 • Ohraničený blok
 • Tenké podčiarknutie

Cursor Surrounding Lines

0

Určuje minimálny počet viditeľných riadkov pred a za kurzorom. V niektorých iných editoroch sa toto nastavenie označuje ako scrollOff alebo scrollOffset.

Cursor Surrounding Lines Style

Default

Určuje, kedy sa má vynucovať nastavenie Cursor Surrounding Lines.

 • Default - vynútené len ak je aktivované klávesami.
 • Všetky - vždy vynútené.

Cursor Width

0

Určuje šírku kurzoru v prípade, že má nastavenie Cursor Style hodnotu čiara.

Default Color Decorators

Vypnuté

Určuje, či sa majú vložené farebné dekorácie zobrazovať pomocou predvoleného poskytovateľa farieb dokumentu.

Definition Link Opens In Peek

Vypnuté

Určuje, či sa má pomocou gesta myši Go to Definition vždy otvoriť widget náhľadu.

Detect Indentation

Zapnuté

Určuje, či nastavenie Tab SizeInsert Spaces bude automaticky detegované pri otvorení skriptu na základe jeho obsahu.

Drag And Drop

Zapnuté

Určuje, či má editor povoliť presúvanie vybraných položiek pretiahnutím.

Empty Selection Clipboard

Zapnuté

Určuje, či sa pri kopírovaní bez výberu skopíruje aktuálny riadok.

Fast Scroll Sensitivity

5

Multiplikátor rýchlosti posúvania pri podržaní klávesu ALT.

Find: Cursor Move On Type

Zapnuté

Určuje, či má kurzor pri písaní prechádzať na nájdené zhody.

Find: Seed Search String From Selection

Vždy

Určuje, či sa vybraný text v editore má použiť vo widgete vyhľadávania.

 • Nikdy - nikdy nepoužije vybraný text pre widget vyhľadávania.
 • Vždy - vždy použije vybraný text pre widget vyhľadávania, vrátane slova na pozícii kurzoru.
 • Výber - použije len vybraný text pre widget vyhľadávania.

Find: Auto Find In Selection

Nikdy

Určuje podmienku pre automatické zapnutie funkcie Nájsť vo výbere.

 • Nikdy - nikdy automaticky nezapnúť Nájsť vo výbere.
 • Vždy - vždy automaticky zapnúť Nájsť vo výbere.
 • Viac riadkov - zapnúť Nájsť vo výbere, ak je vybraných viac riadkov.

Find: Global Find Clipboard

Vypnuté

Určuje, či má widget vyhľadávania v systéme MacOS čítať alebo upravovať zdieľanú schránku hľadania.

Find: Add Extra Space On Top

Zapnuté

Určuje, či má widget Nájsť v editore pridať ďalšie riadky na začiatok. Ak má hodnotu true, môžete v prípade, že bude widget Nájsť viditeľný, posunúť zobrazenie nad prvý riadok.

Find: Loop

Zapnuté

Určuje, či sa má automaticky začať hľadať znovu od začiatku (alebo od konca), ak nie sú nájdené žiadne ďalšie zhody.

Folding

Zapnuté

Určuje, či je v editore povolené zbaľovanie kódu.

Folding Strategy

Automaticky

Určuje stratégiu pre výpočet rozsahov zbaľovania.

 • Automaticky - použiť stratégiu definovanú editorom.
 • Odsadenie - použiť stratégiu na základe odsadenia.

Folding Highlight

Zapnuté

Určuje, či má editor zvýrazňovať zbalené rozsahy.

Folding Maximum Regions

5000

Maximálny počet skladateľných oblastí. Zvýšenie tejto hodnoty môže viesť k tomu, že editor bude menej reagovať, keď má aktuálny zdroj veľký počet skladateľných oblastí.

Font Family

Consolas

Font Family

Consolas, 'Courier New', monospace

Určuje rodinu písiem.

Font Ligatures

Vypnuté

Umožňuje povoliť alebo zakázať ligatúry písiem.

Font Size

14

Určuje veľkosť písma v pixeloch.

Font Variations

Vypnuté

Konfiguruje variácie písma. Povolí/zakáže preklad z font-weight do font-variation-settings.

Font Weight

Normal

Určuje hrúbku písma. Možno použiť kľúčové slová normal a bold alebo čísla v rozmedzí od 100 do 900.

Format On Paste

Vypnuté

Určuje, či má editor automaticky formátovať vložený obsah.

Format On Type

Vypnuté

Určuje, či má editor automaticky naformátovať napísaný riadok.

Glyph Margin

Zapnuté

Určuje, či má editor vykresľovať zvislý okraj pre piktogramy. Okraj pre piktogramy sa používa pre zobrazenie ladiacich symbolov.

Goto Location: Multiple Definitions

Peek

Určuje chovanie príkazu Go to Definition, ak existuje niekoľko cieľových umiestnení.

 • Náhľad - zobraziť náhľad s výsledkami.
 • Prejsť na a náhľad - ísť na prvý výsledok a zobraziť náhľad.
 • Prejsť na - ísť na prvý výsledok.

Goto Location: Multiple References

Goto

Určuje chovanie príkazu Go to References, ak existuje niekoľko cieľových umiestnení.

 • Náhľad - zobraziť náhľad s výsledkami.
 • Prejsť na a náhľad - ísť na prvý výsledok a zobraziť náhľad.
 • Prejsť na - ísť na prvý výsledok.

Goto Location: Alternative Definition Command

editor.action.goToReferences

ID alternatívneho príkazu, ktorý je vykonávaný, keď výsledkom príkazu Go to Definition je aktuálne umiestnenie.

Goto Location: Alternative Reference Command

 

ID alternatívneho príkazu, ktorý je vykonávaný, keď výsledkom príkazu Go to References je aktuálne umiestnenie.

Guides: Bracket Pairs

Zakázané

Určuje, či má editor vykresliť vodiace čiary medzi zátvorkami.

 • Povolené - vždy vykreslí vodiace čiary medzi zátvorkami.
 • Aktívne - vykreslí vodiace čiary len medzi aktívnymi zátvorkami.
 • Zakázané - nikdy nevykreslí vodiace čiary medzi zátvorkami.

Guides: Bracket Pairs Horizontal

Aktívne

Určuje, či má editor vykresliť horizontálne vodiace čiary medzi zátvorkami.

 • Povolené - vždy vykreslí vodiace čiary medzi zátvorkami.
 • Aktívne - vykreslí vodiace čiary len medzi aktívnymi zátvorkami.
 • Zakázané - nikdy nevykreslí vodiace čiary medzi zátvorkami.

Guides: Highlight Active Bracket Pair

Zapnuté

Určuje, či má editor zvýrazňovať aktívne vodiace čiary medzi zátvorkami.

Guides: Indentation

Zapnuté

Určuje, či by mal editor vykresliť vodiace čiary pri odsadení.

Guides: Highlight Active Indentation

ZapnutéPovolené

Určuje, či by mal editor zvýrazňovať aktívne vodiace čiary pri odsadení.

 • Povolené
 • Vždy
 • Zakázané

Hide Cursor In Overview Ruler

Vypnuté

Určuje, či má byť na prehľadovom pravítku skrytý kurzor.

Hover: Enabled

Zapnuté

Určuje, či sa má zobraziť popis po umiestnení ukazovateľa myši na symbol.

Hover: Delay

300

Určuje dobu oneskorenia (v milisekundách), po uplynutí ktorej sa zobrazí popisok pri umiestnení ukazovateľa myši na symbol.

Hover: Sticky

Zapnuté

Určuje, či má popis zobrazený pri umiestnení ukazovateľa myši na symbol zostať viditeľný.

Hover: Above

Zapnuté

Určuje, či sa má preferovať umiestnenie popisu nad riadkom symbolu, ak je tam miesto.

Hover: Hiding Delay

300

Ovláda oneskorenie v milisekundách, po ktorom je kurzor skrytý. Vyžaduje povolenie Hover: Sticky.

Inlay Hints: Inlay Hints: Enabled

Zapnuté

Povolí inlay hinty v editore.

Inlay Hints: Font Size

0

Ovláda veľkosť písma inlay hintov v editore. Ak je nakonfigurovaná hodnota menšia ako 5 alebo väčšia ako veľkosť písma editora, použije sa predvolená hodnota 90% Font Size.

Inlay Hints: Font Family


Ovláda rodinu písiem inlay hintov v editore. Keď je nastavené na prázdne, použije sa hodnota z Font Family.

Inline SuggestInlay Hints: EnabledPadding

Zapnuté

Určuje, či sa majú v editore automaticky zobrazovať inline návrhy.

Insert Spaces

Zapnuté

Vloží medzery pri stlačení klávesy TAB. Toto nastavenie je potlačené na základe obsahu skriptu, ak je zapnuté nastavenie Detect Indentation.

Large File Optimization

Zapnuté

Špeciálna manipulácia s veľkými skriptami na deaktiváciu určitých funkcií náročných na pamäť.

Letter Spacing

0

Určuje medzery medzi písmenami v pixeloch.

Lightbulb: Enabled

Zapnuté

Povolí v editore ikonu žiarovky s ponukou akcií kódu.

Line Height

0

Určuje výšku riadku. Keď chcete, aby sa výška riadku vypočítala z veľkosti písma, použite hodnotu 0.

Line Numbers

Zapnuté

Riadi zobrazovanie čísel riadkov.

 • Vypnuté - nebudú sa zobrazovať čísla riadkov.
 • Zapnuté - čísla riadkov sú zobrazované ako absolútne čísla.
 • Relatívne - čísla riadkov sú zobrazované ako vzdialenosť v riadkoch k pozícii kurzoru.
 • Interval - čísla riadkov sú zobrazované každých 10 riadkov.

Linked Editing

Zapnuté

Určuje, či sú v editore povolené prepojené úpravy. Použité pre názov procedúry alebo entry.

Links

Zapnuté

Určuje, či má editor rozpoznávať odkazy a nastaviť ich ako kliknuteľné. Použité pre otvorenie objektov D2000 na editáciu.

Match Brackets

Vždy

Zvýrazniť zodpovedajúce zátvorky.

 • Vždy - vždy zvýrazniť.
 • Blízko - zvýraznňovať len ak sa kurzor nacháza na zátvorke.
 • Nikdy - nikdy nezvýzazňovať.

Max Tokenization Line Length

20000

Riadky presahujúce túto dĺžku nebudú tokenizované z dôvodu výkonu.

Minimap: Enabled

Zapnuté

Určuje, či sa má zobrazovať minimapa.

Minimap: Size

Proporčné

Určuje vertikálnu veľkosť minimapy.

 • Proporčné - minimapa má rovnakú veľkosť ako obsah editora (a môže sa skrolovať).
 • Vyplniť - minimapa sa podľa potreby natiahne alebo zmenší, aby zaplnila výšku editora (bez skrolovania).
 • Napasovať - minimapa sa podľa potreby zmenší, aby nikdy nebola väčšia ako editor (bez skrolovania).

Minimap: Side

Vpravo

Určuje, na ktorej strane sa má vykresľovať minimapa.

 • Vpravo - minimapa sa zobrazuje na pravej strane.
 • Vľavo - minimapa sa zobrazuje na ľavej strane.

Minimap: Show Slider

Prejdenie myšou

Určuje, či má býť zobrazený posuvník minimapy.

 • Vždy - vždy sa zobrazí posuvník minimapy.
 • Prejdenie myšou - posuvník minimapy sa zobrazí len pri prejdení myšou nad minimapu.

Minimap: Scale

1

Mierka obsahu vykresleného v minimape: 1, 2 alebo 3.

Minimap: Render Characters

Zapnuté

Vykreslí na riadku skutočné znaky (nie farebné štvorčeky).

Minimap: Max Column

120

Obmedzuje šírku minimapy tak, aby bol maximálne vykreslený len určitý počet stĺpcov.

Mouse Wheel Scroll Sensitivity

1

Multiplikátor, ktorý sa má použiť pre hodnoty deltaX a deltaY udalostí posúvania kolieska myši

Mouse Wheel Zoom

Zapnuté

Priblížiť písmo editora pri podržaní klávesu Ctrl a súčasnom použití kolieska myši

Multi Cursor Merge Overlapping

Zapnuté

Zlúčiť niekoľko kurzorov, ak sa prekrývajú

Multi Cursor Modifier

CtrlCmd

Modifikátor, ktorý sa má použiť na pridanie viacerých kurzorov pomocou myši. Gestá myši Go to Definition a Open Link sa prispôsobia tak, aby neboli v konflikte s multikurzorovým modifikátorom.

 • CtrlCmd - namapovanie na "Control" na Windowse a Linuxe a na "Command" na macOS.
 • Alt - namapovanie na "Alt" na Windowse a Linuxe a na "Option" na macOS.

Multi Cursor Paste

Rozšírené

Riadi vkladanie, keď počet riadkov vloženého textu zodpovedá počtu kurzorov.

 • Rozšírené - každý kurzor vloží jeden riadok textu.
 • Úplné - každý kurzor vloží celý text.

Occurrences Highlight

Zapnuté

Určuje, či má editor zvýrazňovať výskyt sémantických symbolov.

Overview Ruler Border

Zapnuté

Určuje, či má býť okolo prehľadového pravítka vykreslené ohraničenie.

Padding: Top

0

Určuje veľkosť medzery medzi horným okrajom editora a prvým riadkom.

Padding: Bottom

0

Určuje veľkosť medzery medzi dolním okrajom editora a posledným riadkom.

Parameter Hints: Enabled

Zapnuté

Povoľuje pop-up okno, ktoré pri písaní zobrazuje dokumentáciu k parametrom a informácie o type.

Parameter Hints: Cycle

Vypnuté

Určuje, či má ponuka tipov zostať otvorená (cyklovať) alebo sa má pri dosiahnutí konca zoznamu zavrieť.

Peek Widget Default Focus

Strom

Určuje, či má byť vo widgete náhľadu fokus na vloženom (inline) editore alebo strome.

 • Strom - fokus má byť na strome.
 • Editor - fokus má byť na editore.

Quick Suggestions

Zapnuté

Určuje, či sa majú pri písaní automaticky zobrazovať návrhy.

Umožňuje taktiež povoliť, či sa majú návrhy zobrazovať aj v nútri komentárov a reťazcov.

Quick Suggestions Delay

10

Určuje dobu oneskorenia (v milisekundách), po uplynutí ktorej sa budú zobrazovať rýchle návrhy.

Render Control Characters

Zapnuté

Určuje, či má editor vykresľovať riadiace znaky.

Render Final Newline

Zapnuté

Keď súbor končí novým riadkom, vykresliť číslo posledného riadku

Render Line Highlight

Riadok

Určuje, ako má editor vykresľovat zvýraznenie aktuálneho riadku.

 • Žiadne - editor nevykreslí žiadne zvýraznenie aktuálneho riadku.
 • Číslovanie - zvýrazní číslo aktuálneho riadku.
 • Riadok - zvýrazní aktuálny riadok.
 • Všetky - zvýrazní číslo aj aktuálny riadok.

Render Line Highlight Only When Focus

Vypnuté

Určuje, či má editor vykresľovať zvýraznenie aktuálneho riadku, iba ak má editor fokus.

Render Whitespace

Výber

Určuje, ako má editor vykresľovať biele znaky.

 • Žiadne - nikdy nevykresľovať biele znaky.
 • Z oboch strán - vykresľovať biele znaky, okrem jednej medzery medzi slovami.
 • Výber -  vykresľovať biele znaky len vo výbere.
 • Koncové - vykresľovať len biele znaky na konci riadku.
 • Všetky - vykresľovať všetky biele znaky.

Rounded Selection

Zapnuté

Určuje, či majú mať výbery zaoblené rohy.

Rulers

Vykresľovať súvislé pravítka po určitom počte neproporcionálnych znakov. Pre viac pravítok použite viac hodnôt. Ak je pole hodnôt prázdné, nie sú vykreslené žiadne pravítka.

Vypnuté

Povolí výplň okolo inlay tipov v editore.

Inline Completions Accessibility Verbose

Vypnuté

Určuje, či sa má používateľom čítačky obrazovky poskytnúť pomôcka na zjednodušenie ovládania, keď sa zobrazí vložené dokončenie.

Inline Suggest: Enabled

Vypnuté

Ovláda, či sa majú v editore automaticky zobrazovať vložené návrhy.

Inline Suggest: Font Family

 

Ovláda rodinu písiem vložených návrhov.

Inline Suggest: Show Toolbar

Pri prejdení kurzorom

Ovláda, kedy sa má zobraziť panel s nástrojmi vložených návrhov.

 • Vždy
 • Kurzor nad
 • Nikdy

Inline Suggest: Suppress Suggestions

Vypnuté

Ovláda spôsob interakcie vložených návrhov so zoznamom návrhov. Ak je povolená, zoznam návrhov sa nezobrazí automaticky, keď sú k dispozícii vložené návrhy.

Insert Spaces

Zapnuté

Vloží medzery pri stlačení klávesy TAB. Toto nastavenie je potlačené na základe obsahu skriptu, ak je zapnuté nastavenie Detect Indentation.

Large File Optimization

Zapnuté

Špeciálna manipulácia s veľkými skriptami na deaktiváciu určitých funkcií náročných na pamäť.

Letter Spacing

0

Určuje medzery medzi písmenami v pixeloch.

Lightbulb: Enabled

Zapnuté

Povolí v editore ikonu žiarovky s ponukou akcií kódu.

 • Zapnuté
 • Na riadku s kódom
 • Vypnuté

Line Height

0

Určuje výšku riadku. Keď chcete, aby sa výška riadku vypočítala z veľkosti písma, použite hodnotu 0.

Line Numbers

Zapnuté

Riadi zobrazovanie čísel riadkov.

 • Vypnuté - nebudú sa zobrazovať čísla riadkov.
 • Zapnuté - čísla riadkov sú zobrazované ako absolútne čísla.
 • Relatívne - čísla riadkov sú zobrazované ako vzdialenosť v riadkoch k pozícii kurzoru.
 • Interval - čísla riadkov sú zobrazované každých 10 riadkov.

Linked Editing

Zapnuté

Určuje, či sú v editore povolené prepojené úpravy. Použité pre názov procedúry alebo entry.

Links

Zapnuté

Určuje, či má editor rozpoznávať odkazy a nastaviť ich ako kliknuteľné. Použité pre otvorenie objektov D2000 na editáciu.

Match Brackets

Vždy

Zvýrazniť zodpovedajúce zátvorky.

 • Vždy - vždy zvýrazniť.
 • Blízko - zvýraznňovať len ak sa kurzor nacháza na zátvorke.
 • Nikdy - nikdy nezvýzazňovať.

Max Tokenization Line Length

20000

Riadky presahujúce túto dĺžku nebudú tokenizované z dôvodu výkonu.

Minimap: Autohide

Vypnuté

Ovláda, či sa minimapa automaticky skryje.

Minimap: Enabled

Zapnuté

Určuje, či sa má zobrazovať minimapa.

Minimap: Size

Proporčné

Určuje vertikálnu veľkosť minimapy.

 • Proporčné - minimapa má rovnakú veľkosť ako obsah editora (a môže sa skrolovať).
 • Vyplniť - minimapa sa podľa potreby natiahne alebo zmenší, aby zaplnila výšku editora (bez skrolovania).
 • Napasovať - minimapa sa podľa potreby zmenší, aby nikdy nebola väčšia ako editor (bez skrolovania).

Minimap: Side

Vpravo

Určuje, na ktorej strane sa má vykresľovať minimapa.

 • Vpravo - minimapa sa zobrazuje na pravej strane.
 • Vľavo - minimapa sa zobrazuje na ľavej strane.

Minimap: Show Slider

Prejdenie myšou

Určuje, či má býť zobrazený posuvník minimapy.

 • Vždy - vždy sa zobrazí posuvník minimapy.
 • Prejdenie myšou - posuvník minimapy sa zobrazí len pri prejdení myšou nad minimapu.

Minimap: Scale

1

Mierka obsahu vykresleného v minimape: 1, 2 alebo 3.

Minimap: Render Characters

Zapnuté

Vykreslí na riadku skutočné znaky (nie farebné štvorčeky).

Minimap: Max Column

120

Obmedzuje šírku minimapy tak, aby bol maximálne vykreslený len určitý počet stĺpcov.

Minimap: Section Header Font Size

9

Ovláda veľkosť písma hlavičiek sekcií na minimape.

Minimap: Show Mark Section Headers

Zapnuté

Určuje, či sa komentáre MARK: zobrazia ako hlavičky sekcií na minimape.

Minimap: Show Region Section Headers

Zapnuté

Riadi, či sa pomenované oblasti zobrazujú ako hlavičky sekcií na minimape.

Mouse Wheel Scroll Sensitivity

1

Multiplikátor, ktorý sa má použiť pre hodnoty deltaX a deltaY udalostí posúvania kolieska myši

Mouse Wheel Zoom

Zapnuté

Priblížiť písmo editora pri podržaní klávesu Ctrl a súčasnom použití kolieska myši

Multi Cursor Limit

10000

Ovláda maximálny počet kurzorov, ktoré môžu byť naraz v aktívnom editore.

Multi Cursor Merge Overlapping

Zapnuté

Zlúčiť niekoľko kurzorov, ak sa prekrývajú

Multi Cursor Modifier

Alt

Modifikátor, ktorý sa má použiť na pridanie viacerých kurzorov pomocou myši. Gestá myši Go to Definition a Open Link sa prispôsobia tak, aby neboli v konflikte s multikurzorovým modifikátorom.

 • CtrlCmd - namapovanie na "Control" na Windowse a Linuxe a na "Command" na macOS.
 • Alt - namapovanie na "Alt" na Windowse a Linuxe a na "Option" na macOS.

Multi Cursor Paste

Rozšírené

Riadi vkladanie, keď počet riadkov vloženého textu zodpovedá počtu kurzorov.

 • Rozšírené - každý kurzor vloží jeden riadok textu.
 • Úplné - každý kurzor vloží celý text.

Occurrences Highlight

Zapnuté

Určuje, či má editor zvýrazňovať výskyt sémantických symbolov.

Overview Ruler Border

Zapnuté

Určuje, či má býť okolo prehľadového pravítka vykreslené ohraničenie.

Padding: Top

0

Určuje veľkosť medzery medzi horným okrajom editora a prvým riadkom.

Padding: Bottom

0

Určuje veľkosť medzery medzi dolním okrajom editora a posledným riadkom.

Parameter Hints: Enabled

Zapnuté

Povoľuje pop-up okno, ktoré pri písaní zobrazuje dokumentáciu k parametrom a informácie o type.

Parameter Hints: Cycle

Vypnuté

Určuje, či má ponuka tipov zostať otvorená (cyklovať) alebo sa má pri dosiahnutí konca zoznamu zavrieť.

Peek Widget Default Focus

Strom

Určuje, či má byť vo widgete náhľadu fokus na vloženom (inline) editore alebo strome.

 • Strom - fokus má byť na strome.
 • Editor - fokus má byť na editore.

Quick Suggestions

Zapnuté

Určuje, či sa majú pri písaní automaticky zobrazovať návrhy.

Umožňuje taktiež povoliť, či sa majú návrhy zobrazovať aj v nútri komentárov a reťazcov.

Quick Suggestions Delay

10

Určuje dobu oneskorenia (v milisekundách), po uplynutí ktorej sa budú zobrazovať rýchle návrhy.

Render Control Characters

Zapnuté

Určuje, či má editor vykresľovať riadiace znaky.

Render Final Newline

Zapnuté

Keď súbor končí novým riadkom, vykresliť číslo posledného riadku

Render Line Highlight

Riadok

Určuje, ako má editor vykresľovat zvýraznenie aktuálneho riadku.

 • Žiadne - editor nevykreslí žiadne zvýraznenie aktuálneho riadku.
 • Číslovanie - zvýrazní číslo aktuálneho riadku.
 • Riadok - zvýrazní aktuálny riadok.
 • Všetky - zvýrazní číslo aj aktuálny riadok.

Render Line Highlight Only When Focus

Vypnuté

Určuje, či má editor vykresľovať zvýraznenie aktuálneho riadku, iba ak má editor fokus.

Render Whitespace

Výber

Určuje, ako má editor vykresľovať biele znaky.

 • Žiadne - nikdy nevykresľovať biele znaky.
 • Z oboch strán - vykresľovať biele znaky, okrem jednej medzery medzi slovami.
 • Výber -  vykresľovať biele znaky len vo výbere.
 • Koncové - vykresľovať len biele znaky na konci riadku.
 • Všetky - vykresľovať všetky biele znaky.

Rounded Selection

Zapnuté

Určuje, či majú mať výbery zaoblené rohy.

Rulers


Vykresľovať súvislé pravítka po určitom počte neproporcionálnych znakov. Pre viac pravítok použite viac hodnôt. Ak je pole hodnôt prázdné, nie sú vykreslené žiadne pravítka.

Screen Reader Announce Inline Suggestion

Zapnuté

Ovládajte, či čítačka obrazovky oznamuje vložené návrhy.

Scrollbar: Vertical

Automaticky

Určuje viditeľnosť zvislého posúvača.

Scrollbar: Horizontal

Automaticky

Určuje viditeľnosť vodorovného posúvača.

Scrollbar: Vertical Scrollbar Size

14

Šírka zvislého posúvača.

Scrollbar: Horizontal Scrollbar Size

12

Výška vodorovného posúvača.

Scrollbar: Scroll By Page

Vypnuté

Určuje, či sa kliknutia posúvajú po stránke alebo preskakujú na pozíciu kliknutia.

Scroll Beyond Last Column

4

Určuje počet ďalších znakov, po prekročení ktorých sa bude editor posúvať vodorovne.

Scroll Beyond Last Line

Zapnuté

Určuje, či sa editor bude posúvať za posledným riadkom.

Scroll Predominant Axis

Zapnuté

Pri súčasnom posúvaní vo zvislom aj vodorovnom smere posúvať iba pozdĺž dominantnej osi. Zabráni vodorovnému posunu pri zvislom posúvaní na trackpade.

Selection Clipboard

Zapnuté

Určuje, či má byť podporovaná primárna schránka operačného systému Linux.

Selection Highlight

Zapnuté

Určuje,či má editor zvýrazňovať zhody podobné výberu.

Show Folding Controls

Prejdenie myšou

Určuje, kedy sa v medzere pri okraji zobrazia ovládacie prvky zbalenia.

 • Vždy - vždy zobraziť ovládacie prvky zbalenia.
 • Prejdenie myšou - ovládacie prvky zbalenia zobraziť len pri prechode myšou.

Show Unused

Zapnuté

Riadi zobrazovanie nepoužívaného kódu šedo.

Show Deprecated

Zapnuté

Riadi preškrtávanie zastaralých premenných.

Snippet Suggestions

V riadku

Určuje, či sa majú fragmenty kódu zobrazovať spoločne s inými návrhami a ako sa majú zoraďovať.

 • Hore - zobrazovať na začiatku návrhov.
 • Dole - zobrazovať na konci návrhov.
 • V riadku - zobrazovať spolu s ostatnými návrhmi.
 • Žiadne - nezobrazovať fragmenty kódu v návrhoch.

Smart Select: Select Leading And Trailing Whitespace

Zapnuté

Určuje, či sa vždy majú vybrať prázdne znaky na začiatku a na konci.

Smart Select: Select Subwords

Zapnuté

Či sa majú vybrať podslová (napríklad „foo“ v „fooBar“ alebo „foo_bar“).

Smooth Scrolling

Vypnuté

Určuje, či sa má pre posúvanie v editore používať animácia.

Stable Peek

Vypnuté

Ponechá otvorený náhľad v editore po dvojkliku na jeho obsah, alebo po stlačení klávesy ENTER.

Sticky Scroll: Default Model

OutlineModel

Definuje model, ktorý sa má použiť na určenie, ktoré riadky sa majú prilepiť k hornej časti editora. Ak model symbolov neexistuje, vráti sa späť na model skladania častí kódu, ktorý sa vráti k modelu odsadenia. Toto poradie sa rešpektuje vo všetkých troch prípadoch.

 • OutlineModel - model symbolov
 • FoldingProviderModel - model skladania kódu
 • IndentationModel - model odsadenia

Sticky Scroll: Enabled

Zapnuté

Zobrazuje vnorené aktuálne rozsahy počas posúvania v hornej časti editora.

Sticky Scroll: Max Line Count

5

Definuje maximálny počet prilepených riadkov, ktoré sa majú zobraziť.

Sticky Scroll: Scroll With Editor

Zapnuté

Povolí posúvanie Sticky Scroll pomocou horizontálneho posúvača editora

Scrollbar: Vertical

Automaticky

Určuje viditeľnosť zvislého posúvača.

Scrollbar: Horizontal

Automaticky

Určuje viditeľnosť vodorovného posúvača.

Scrollbar: Vertical Scrollbar Size

14

Šírka zvislého posúvača.

Scrollbar: Horizontal Scrollbar Size

12

Výška vodorovného posúvača.

Scrollbar: Scroll By Page

Vypnuté

Určuje, či sa kliknutia posúvajú po stránke alebo preskakujú na pozíciu kliknutia.

Scroll Beyond Last Column

5

Určuje počet ďalších znakov, po prekročení ktorých sa bude editor posúvať vodorovne.

Scroll Beyond Last Line

Zapnuté

Určuje, či sa editor bude posúvať za posledným riadkom.

Scroll Predominant Axis

Zapnuté

Pri súčasnom posúvaní vo zvislom aj vodorovnom smere posúvať iba pozdĺž dominantnej osi. Zabráni vodorovnému posunu pri zvislom posúvaní na trackpade.

Selection Clipboard

Zapnuté

Určuje, či má byť podporovaná primárna schránka operačného systému Linux.

Selection Highlight

Zapnuté

Určuje,či má editor zvýrazňovať zhody podobné výberu.

Show Folding Controls

Prejdenie myšou

Určuje, kedy sa v medzere pri okraji zobrazia ovládacie prvky zbalenia.

 • Vždy - vždy zobraziť ovládacie prvky zbalenia.
 • Prejdenie myšou - ovládacie prvky zbalenia zobraziť len pri prechode myšou.

Show Unused

Zapnuté

Riadi zobrazovanie nepoužívaného kódu šedo.

Show Deprecated

Zapnuté

Riadi preškrtávanie zastaralých premenných.

Snippet Suggestions

V riadku

Určuje, či sa majú fragmenty kódu zobrazovať spoločne s inými návrhami a ako sa majú zoraďovať.

 • Hore - zobrazovať na začiatku návrhov.
 • Dole - zobrazovať na konci návrhov.
 • V riadku - zobrazovať spolu s ostatnými návrhmi.
 • Žiadne - nezobrazovať fragmenty kódu v návrhoch.

Smart Select: Select Leading And Trailing Whitespace

Zapnuté

Určuje, či sa vždy majú vybrať prázdne znaky na začiatku a na konci.

Smooth Scrolling

Vypnuté

Určuje, či sa má pre posúvanie v editore používať animácia.

Stable Peek

Vypnuté

Ponechá otvorený náhľad v editore po dvojkliku na jeho obsah, alebo po stlačení klávesy ENTER.

Sticky Tab Stops

Vypnuté

Emulovať chovanie výberu znakov tabulátoru, keď sa k odsadeniu používajú medzery. Výber sa zastaví na tabulátoroch.

Suggest: Insert Mode

Vložiť

Určuje, či sa majú pri prijímaní návrhov dokončovania prepisovať slová.

 • Vložiť - vložiť návrh bez prepísania textu vpravo od kurzora.
 • Nahradiť - vložiť návrh a prepísať text vpravo od kurzora.

Suggest: Filter Graceful

Zapnuté

Určuje, či sú v návrhoch filtrovania a riadenia povolené drobné preklepy.

Suggest: Locality Bonus

Vypnuté

Určuje, či sa majú pri riadení uprednostňovať slová, ktoré sú blízko kurzoru.

Suggest: Share Suggest Selections

Vypnuté

Určuje, či sa majú zapamätané výbery návrhov zdieľať medzi viacerými pracovnými priestormi a oknami (vyžaduje Suggest Selection).

Suggest: Snippets Prevent Quick Suggestions

Zapnuté

Určuje, či má aktívny fragment kódu zakazovať rýchle návrhy.

Suggest: Show Icons

Zapnuté

Určuje, či majú byť v návrhoch zobrazené alebo skryté ikony.

Suggest: Show Status Bar

Zapnuté

Určuje viditeľnosť stavového riadku v dolnej časti widgetu návrhov.

Suggest: Preview

Vypnuté

Ovláda, či sa má v editore zobraziť ukážka výsledku návrhu.

Suggest: Show Inline Details

Zapnuté

Určuje, či sa majú podrobnosti návrhov zobrazovať společne s popiskom, alebo len vo widgete podrobností.

Suggest: Show Methods

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre lokálne procedúry, RPC procedúry a externé funkcie.

Suggest: Show Functions

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre funkcie definované jazykom ESL.

Suggest: Show Deprecated

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí zastaralé návrhy.

Suggest: Show Fields

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre názvy stĺpcov a globálne premenné.

Suggest: Show Variables

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre lokálne premenné.

Suggest: Show Classes

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre návestia.

Suggest: Show Interfaces

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre preddefinované premenné.

Suggest: Show Events

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre potlačenie chýb.

Suggest: Show Values

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre premenné schémy.

Suggest: Show Constants

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre konštanty.

Suggest: Show Enum Members

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre atribúty.

Suggest: Show Keywords

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre kľúčové slová.

Suggest: Show Words

Vypnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy generované zo slov v skripte.

Suggest: Show Files

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre objekty systému D2000.

Suggest: Show Snippets

Zapnuté

Ak je povolené, technológia IntelliSense zobrazí návrhy pre fragmenty kódu.

Suggest Font Size

0

Veľkosť písma widgetu návrhov. Pri nastavení na hodnotu 0 je použitá hodnota Font Size.

Suggest Line Height

0

Výška riadku widgetu návrhov. Pri nastavení na hodnotu 0 je použitá hodnota Line Height. Minimálna hodnota je 8.

Suggest On Trigger Characters

Zapnuté

Určuje, či sa majú pri napísaní aktivačných znakov automaticky zobrazovať návrhy.

Suggest Selection

Naposledy použitýPrvý

Určuje, ako sú predvyberané návrhy pri zobrazovaní zoznamu návrhov.

 • Prvý - vždy vybrať prvý návrh.
 • Naposledy použitý - vybrať nedávne návrhy, pokiaľ ich nevyberiete ďalším zadávaním, napr. `console.| -> console.log`, pretože `log` bol nedávno dokončený.
 • Naposledy použitý podľa prefixu - vybrať návrhy na základe predchádzajúcich predpôn, ktoré dokončili tieto návrhy, napr. `co -> console` a `con -> const`.

Tab Completion

Vypnuté

Povolí dokončovanie pomocou tabulátoru.

 • Zapnuté - po stlačení klávesu Tab sa vloží najvhodnejší návrh.
 • Vypnuté - vypne dokončovanie pomocou tabulátoru.
 • Len fragmenty kódu - tabulátor vloží fragmenty kódu, keď sa ich predpona zhoduje. Funguje najlepšie, keď nie sú povolené Quick Suggestions.

Tab Size

Zapnuté2

Určuje počet medzier ktorým sa rovná tabulátor. Toto nastavenie je potlačené na základe obsahu skriptu, ak je zapnuté nastavenie Detect Indentation.

Trim Auto Whitespace

Zapnuté

Odstráni koncové automaticky vložené medzery.

Unfold On Click After End Of Line

Vypnuté

Určuje, či kliknutím na prázdný obsah za zbaleným riadkom dôjde k rozbaleniu riadku.

Unicode Highlight: Non Basic ASCII

InUntrustedWorkspace

Učuje, či sú zvýraznené všetky iné ako základné znaky ASCII. Za základné ASCII sa považujú iba znaky medzi U+0020 a U+007E, tabulátor, posun riadku a návrat vozíka.

Unicode Highlight: Invisible Characters

Zapnuté

Určuje, či sa zvýraznia znaky, ktoré si len vyhradzujú priestor alebo nemajú žiadnu šírku.

Unicode Highlight: Ambiguous Characters

Zapnuté

Určuje, či sú zvýraznené znaky, ktoré možno zameniť so základnými znakmi ASCII, okrem tých, ktoré sú bežné v aktuálnom lokálnom nastavení používateľa.

Unicode Highlight: Include Comments

InUntrustedWorkspace

Určuje, či majú znaky v komentároch podliehať zvýrazneniu Unicode.

Unusual Line Terminators

Výzva

Odoberať nezvyčajné ukončovacie znaky riadku, ktoré by mohli spôsobovať problémy.

 • Automaticky - nezvyčajné ukončovacie znaky riadku sú automaticky odstránené.
 • Vypnuté - nezvyčajné ukončovacie znaky nebudú odstránené.
 • Výzva - zobrazí sa výzva pre odstránenie nezvyčajných ukončovacích znakov riadku.

Use Tab Stops

Zapnuté

Vkladanie a odstraňovanie prázdnych znakov sa riadi zarážkami tabulátora.

Word Based Suggestions

Zapnuté

Určuje, či sa návrhy na dokončenie majú použiť na základe slov v skripte.

Word Based Suggestions Only Same Language

Zapnuté

Určuje, či by sa z otvorených skriptov mali zahrnúť návrhy založené na slovách.

Word Separators

`~!#$^&*()-=+[{]}\|;:'",<>/?

Znaky, ktoré sa použijú ako oddeľovače slov pri navigácii alebo operáciách v texte.

Word Wrap

Vynuté

Určuje, ako sa majú zalamovať riadky.

 • Vypnuté - riadky sa nebudú nikdy zalamovať.
 • Zapnuté - riadky sa budú zalamovať na šírke editora.
 • WordWrapColumn - riadky sa budú zalamovať na Word Wrap Column.
 • Ohraničené - riadky sa budú zalamovať na minime šírky editora alebo Word Wrap Column.

Word Wrap Column

80

Určuje zalamovací stĺpec editora, keď má Word Wrap hodnotu WordWrapColumn alebo Ohraničené.

Wrapping Indent

Rovnaké

Určuje odsadenie zalomených riadkov.

 • Žiadne - bez odsadenia, zalomené riadky začnú na stĺpci 1.
 • Rovnaké - odsadené riadky začnú s rovnakým odsadením ako rodič.
 • Odsadené - odsadené riadky budú mať +1 odsadenie oproti rodičovi.
 • Hlboko odsadené - odsadené riadky budú mať +2 odsadenie oproti rodičovi.

Wrapping Strategy

Jednoduché

Riadi algoritmus, ktorý počíta body zalamovania.

 • Jednoduché - algoritmus redpokladá, že všetky znaky majú rovnakú šírku. Toto je rýchly algoritmus, ktorý funguje správne pre jednopriestorové písma a určité skripty (napríklad znaky latinky), kde majú glyfy rovnakú šírku.
 • Pokročilé - deleguje výpočet bodov zalamovania na prehliadač. Toto je pomalý algoritmus, ktorý môže spôsobiť zamrznutie pri veľkých skriptoch, ale vo všetkých prípadoch funguje správne.

...