Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Č.

Poradové číslo objektu.

P.Poradie kreslenia priebehu. Nastavuje sa v konfiguračnom okne Detail - parameter Poradie v časti Kreslenie.
Meno objektuMeno objektu. Zmenu mena je možné urobiť v riadku Náhradný objekt v konfiguračnom okne s názvom Detail.
Typ priebehu

Typ grafického priebehu, ktorému predchádza značka spôsobu kreslenia vzhľadom na nulovú hodnotu (parametre Typ priebehu a Kreslenie v konfiguračnom okne Detail).


Poznámka: Pre súčtové/rozdielové priebehy sa za typom grafu zobrazí aj číslo jeho predchodcu (pozri parameter Predchodca v konfigurácii objektu).

Príklad:

0/-Graf nemá pevne definovaného predchodcu, systém nenašiel žiaden predchádzajúci objekt, ktorý môže byť jeho predchodcom (t.j. daný priebeh je prvý súčtový/rozdielový priebeh).
0/1Graf nemá pevne definovaného predchodcu, najbližší predchádzajúci objekt, ktorý je jeho predchodcom je objekt s poradovým číslom 1 (automaticky nájdený systémom).
2Graf má definovaného predchodcu - objekt s poradovým číslom 2.
Os/Úroveň
  • pre analógové osi - číslo osi, podľa ktorej bude kreslený priebeh.
  • pre digitálne osi - úroveň na digitálnej osi (parameter Popis digitálnej osi v dialógovom okne Detail)
Pásmo

Číslo pásma objektu.

Možnosti:

0Číslo pásma sa v tomto prípade automaticky vygeneruje tak, aby graf mal vlastné pásmo (takéto pásma sa pri zobrazení do pásiem podľa bodov nachádzajú až pod všetkými pásmami s explicitne udaným pásmom)
Výnimky:
  • súčtované objekty majú pásmo podľa prvého súčtovaného objektu
  • body ležiace na jednej digitálnej osi majú jedno pásmo
1..99Ktorékoľvek z týchto čísel priradí graf do príslušného pásma, ktoré budú pri zobrazení vykreslené zhora nadol podľa rastúceho čísla pásma, t.j. pásma s nižšími číslami budú zobrazené nad pásmami s vyššími číslami
Farba(y)Farby kreslenia spolu s niektorými doplnkovými informáciami (parametre Farba, Štýl, Hrúbka a Výplň v konfiguračnom okne Detail).
Technické jednotkyTechnické jednotky objektu (parameter Jednotky v v konfiguračnom okne Detail).
ViditeľnosťInformuje o zobrazení/nezobrazení parametra v tabuľke grafu. Parameter sa zaškrtáva v konfiguračnom okneDetail. 
PopisPopis objektu (parameter Popis v konfiguračnom okne Detail). Možnosť použiť slovník. 

Zmena poradia objektov 

Poradie objektov sa dá meniť podržaním a presunutím piktogramupred objektom. Poradie definované v tomto zozname sa zobrazí v tabuľke grafu.

...

Dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši na daný objekt každom parametri vybraného objektu sa otvorí dialógové okno okno Detail, ktoré slúži na konfiguráciu objektov grafu. 

...

Poznámka: Text Aktívny graf sa v záložke zobrazí v prípade, že aspoň jeden objekt zobrazovaný v grafe je aktívnym objektom (parameter Aktívny objekt v dialógovom okne Konfigurácia objektuDetail).

Info
titleSúvisiace stránky:

Konfigurácia grafov
Konfigurácia objektu